Účtování rostlinných kultur v zemědělském podniku

Vydáno: 16 minut čtení

Zvláštnosti účtování rostlinné výroby vycházejí z biologických specifik této výroby. Pro správné zaúčtování rostlinných kultur je prvořadá klasifikace plodin z účetního hlediska na dlouhodobá a oběžná aktiva. Hospodářský rok rostlinné výroby se nekryje s rokem kalendářním. Řada plodin je tak v účetnictví zachycována jako nedokončená výroba. Specifickým problémem je také otázka zaúčtování škod.

Účtování rostlinných kultur v zemědělském podniku
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
PADIA, s. r. o.
 
Účetnictví v rostlinné výrobě
Zemědělské podniky využívají ke své činnosti různorodá aktiva. Čím se ale odlišují od ostatních firem je mj. využitím majetku typického pouze pro subjekty podnikající v zemědělství. Patří k němu především
pozemky zemědělské a lesnické půdy a biologická aktiva, tedy rostliny
. Díky svým přirozeným biologickým vlastnostem přenáší tato aktiva specifický charakter zemědělské výroby do jejich vykazování v účetnictví. Účetnictví zemědělských podniků však v České republice upravují právní normy v obecné podobě, stejně jako u jiných podnikatelských subjektů:
-
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“).
-
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška pro podnikatele“), ve které jsou podrobněji rozvedena některá ustanovení zákona o účetnictví.
-
České účetní standardy pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č.