Kalkulace ceny slámy, hnoje

Vydáno: 2 minuty čtení

1. Jak optimálně stanovit cenu produkce stelivové slámy a hnoje v zemědělství? Slámu neprodáváme, spotřebuje se v živočišné výrobě jako stelivo. Hnůj se spotřebuje jako hnojivo na poli. 2. Jak ovlivní cenu výrobku zemědělská dotace? Má se účtovat přímo na plodinu, nebo mohu mít dotace na samostatném účtu (bez vlivu na náklady dané plodiny)?

Kalkulace ceny slámy, hnoje
Ing.
Antonín
Jeřábek
ID dotazu 10431
odpověď:
1. Stelivová sláma i hnůj jsou získány jako vedlejší výrobek při zajišťování produkce hlavního výrobku. Při produkci obilí vzniká jako vedlejší výrobek sláma, ať již krmná či stelivová. Při produkci mléka či masa vzniká vedle uvedeného hlavního výrobku jako vedlejší výrobek chlévská mrva.
Vlastní výrobky se podle účetních předpisů oceňují vlastními náklady. Pokud však jedním výrobním postupem vznikají dva, popř. více výrobků, činí jejich ocenění problém, protože je problém rozdělit náklady na hlavní a vedlejší výrobek. Běžně se proto postupuje tak, že vedlejší výrobek se ocení reprodukční pořizovací cenou. Reprodukční pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou by byl vedlejší výrobek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Např. celkové náklady na výrobu pšenice na příslušném honu činily 100, z toho sklizená sláma byla oceněna reprodukční pořizovací cenou 10. Zrno pak bylo oceněno 100 - 10 = 90.
Lze postupovat i tak, že se reprodukční cenou ocení hlavní i vedlejší výrobek, a v poměru těchto cen se na hlavní a vedlejší výrobek rozvrhnou zjištěné vlastní náklady.
2.
Dotace
přijaté k úhradě nákladů se účtují na účty ostatních provozních, popř. finančních nákladů.
Dotace
přijatá na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku nebo na technické zhodnocení se vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu účtové třídy 0 - Dlouhodobý majetek.
Dotace
k úhradě nákladů nemá vliv na ocenění zásob vlastní výroby vlastními náklady.
Dotace
se projeví v hospodářském výsledku. Naproti tomu
dotace
na pořízení dlouhodobého nehmotného či hmotného majetku sníží pořizovací cenu tohoto majetku.
Související předpisy: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Český účetní standard č. 017 - Zúčtovací vztahy.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví