Stručná upozornění a připomenutí týkající se výpočtu daně z příjmů právnických osob

Vydáno: 16 minut čtení

Blíží se doba sestavování základů daně a výpočtu daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013. Svým článkem bych nerada přinášela podrobné a zdlouhavé návody na sestavení základu daně a výpočet daňové povinnosti, ale chtěla bych stručně a z praktického pohledu připomenout skutečnosti, jejichž podcenění či přehlédnutí by mohlo vyvolat zásadní daňová pochybení. Hned v úvodu poskytneme přehled rozdílů ve formuláři platném pro rok 2013 proti roku 2012.

Stručná upozornění a připomenutí týkající se výpočtu daně z příjmů právnických osob
Ing.
Ivana
Pilařová
 
Rozdíly formulářů daňových přiznání
K sestavení daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro rok 2013 byl Ministerstvem financí vydán nový formulář (vzor č. 24).
Novinkou zdaňovacího období roku 2013 je možnost uplatnění protipovodňových úlev
v souladu s Rozhodnutím ministra financí č. j. MF - 65647/2023/39 ze dne 11.6.2013. Jedná se o prominutí úhrady daně z příjmů v souvislosti s povodňovými škodami v červnu 2013, které se aplikuje v pátém oddílu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, a to na posledním řádku, jehož kladná hodnota se sníží o výši povodňových škod, maximálně však do nulové hodnoty. Výše prominuté daně se rovná hodnotě škody v soukromoprávním slova smyslu, nikoliv pak podle definice v § 25 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Tato výše povodňových škod musí být doložena dopisem pojišťovny o výši škody, u nepojištěného majetku pak posudkem znalce. Mezi povodňové škody je možné zahrnout nejen hodnotu zničeného majetku, ale i hodnotu oprav poškozeného majetku. Posudek znalce či dopis pojišťovny je přílohou k daňovému přiznání k dani z příjmů. Výše prominuté daně nemá vliv na výši zaúčtované daňové povinnosti, která není tímto prominutím ovlivněna. K zaúčtování výše prominuté úhrady daně dojde až v roce 2014 k datu prominutí úhrady daně zápisem MD 341 / D 591, příp. 648. Právnické osoby rovněž mohou dosáhnout
úlevy související s placením záloh
na základě individuální žádosti podle § 174 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Poplatník prostřednictvím této žádosti může požádat svého místně příslušného správce daně o stanovení záloh nižších, popř. o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období, a to s využitím vzorové žádosti, která je přílohou Informace GFŘ.
 
Platnost legislativy
V případě zdaňo