Inventarizace u zemědělského podnikatele

Vydáno: 18 minut čtení
Inventarizace u zemědělského podnikatele
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph. D.
PADIA, s. r. o.
Účetní uzávěrka se řadí k nejdůležitějším činnostem podniku, které se provádějí minimálně na konci účetního období. Její nedílnou součástí je provedení inventarizace. Inventarizace je způsob, jak ověřit věcnou správnost a průkaznost účetnictví. Inventarizace má rovněž prověřit reálnost ocenění majetku a závazků. Jak na inventarizace ve Vašem podniku?
Proč inventarizace
S inventarizací se potká každý podnik, který podléhá zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“). Vyplývá z něho totiž povinnost inventarizovat veškerý majetek a závazky podniku. Podle tohoto zákona je inventarizace nutnou podmínkou pro zajištění průkaznosti účetnictví. Účetnictví je průkazné tehdy, když všechny účetní záznamy jsou průkazné. Znamená to tedy, že máte povinnost prokázat obsah účetního záznamu porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje, nebo obsahem jiných průkazných účetních záznamů. V případě účetních záznamů týkajících se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, zajistíte průkaznost připojením podpisového záznamu osoby oprávněné a odpovědné, tedy osoby stanovené vnitřním předpisem.
Inventarizací se rozumí činnost, která se skládá z inventur, z porovnání zjištěných skutečností s účetnictvím a ze zjištění, zda není nutno např. vytvořit rezervy, opravné položky, či jednorázový odpis.
Inventura je dílčí částí inventarizace, při níž se zjistí skutečný stav majetku a závazků a zaznamenají zjištěné skutečnosti do inventurních soupisů. Provádí se k okamžiku, ke kterému sestavujete účetní závěrku, v rámci tzv. přípravných prací k účetní závěrce, které mají zajistit správnost, úplnost a průkaznost účetnictví. Porušením výše uvedených povinností se vystavujete riziku uložení pokuty ve výši až 6% z hodnoty úhrnu rozvahy. Úhrnem rozvahy se přitom rozumí úhrn zjištěný z rozvahy, tedy suma aktiv v ocenění neupraveném o rezervy, opravné položky a odpisy majetku.
Pomocí inventarizace se musí upravit stav na účtech tak, aby souhla