Nákladové účetnictví, 1. část

Vydáno: 15 minut čtení

Nejen díky pokračující krizi má mnoho podnikatelů potřebu řešit, jak a kde vznikají náklady firmy, či kdo za vznik nákladů v podniku zodpovídá. Nákladové účetnictví, jako jeden z nejdůležitějších nástrojů řízení procesů v podniku, umožní náklady nejen sledovat a vyhodnocovat, ale také efektivně řídit.

Nákladové účetnictví
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
PADIA, s.r.o.
 
Řízení nákladů v podniku
Výrobní podniky jsou často nuceny snižovat výrobní náklady. Zatímco v období ekonomického růstu se podniky soustředí na zvyšování odbytu či expanze na nové trhy, pod tlakem vleklých hospodářských krizí je stále více potřeba řídit a plánovat výrobu a náklady s ní spojené. Využití půdy, strojů, lidí apod., které s sebou zemědělství nese, představuje značnou nákladovou náročnost. Efektivní řízení nákladů výroby je pak nezbytností pro dosažení pozitivního efektu z podnikání, tedy zisku.
Zisk jako rozdíl mezi výnosy a náklady podniku je základním motivem podnikání, hojně využívaným kritériem při rozhodování a hlavním zdrojem samofinancování firmy. Zisk zajišťuje prostředky, díky nimž může podnik fungovat či se dále rozvíjet (investovat, růst apod.). Je tedy zřejmé, že sledování nákladů a jejich řízení má vliv na úspěch či neúspěch v podnikání.
Podniky s výrazným řízením nákladů jsou úspěšnější a také odolnější vůči rizikům, plynoucím z jejich existence na trhu. Je skutečností, že se v posledních letech výrazně zvýšilo působení konkurence. Podniky tak musí přizpůsobovat svou obchodní politiku současným změněným podmínkám a mnohdy jsou vybízeny vyhovět tlaku na snižování cen své produkce. Řízení nákladů však v žádném případě neznamená pouze náklady snižovat. Jde o neustálé dlouhodobé strategické řízení nákladových položek v celém podniku.
 
Východiska nákladového účetnictví
Nákladové účetnictví dodává podklady pro řízení. Jsou to cenné informace pro stanovení cen, pro kontrolu hospodárnosti jednotlivých

Související dokumenty