Změny v zákoně o DPH od roku 2014

Vydáno: 8 minut čtení

Následujícím textem bych ráda objasnila podstatu nejvýznamnějších změn v oblasti DPH v roce 2014. Většinou souvisejí s rekodifikací soukromého práva. Mění se pojmy a zavádějí se daňová pravidla pro aplikaci nových institutů zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník (dále také „NOZ “, nebo „nový občanský zákoník “). Ačkoli novela zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb. , obsahuje přes tři sta bodů, věcných změn není mnoho. Nejzásadnější změny jsou v oblasti nemovitostí.

Změny v zákoně o DPH od roku 2014
Olga
Holubová
 
Společnost
Institut sdružení bez právní subjektivity podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „SOZ“, nebo „starý občanský zákoník“), nahrazuje nový občanský zákoník společností (§ 2716 a násl. NOZ). Podstata je obdobná jako u sdružení - je to smluvní závazek minimálně dvou osob (v novém pojmosloví společníků) sdružit se za účelem určité činnosti (včetně podnikání), získání/vytvoření věci nebo obecněji za účelem dosažení určité