Ocenění v živočišné výrobě

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost zabývající se chovem masného skotu oceňuje příchovky a přírůstky ve vlastních nákladech. Dnem narození mláděte se ze zásob (mladých zvířat) stává DHM (dospělé zvíře - základní stádo). Společnost v současné době převážně navy suje stav základního stáda, a proto k prodeji zásob ve velkém rozsahu nedochází. Na základě kalkulace vlastních nákladů cena zásob a z toho vyplývající cena DHM několikanásobně převyšuje prodejní - tržní cenu. Ekonomicky je tento provoz možný, jen díky dotacím. Dotace však, dle názorů Národní účetní rady, nevstupují do ocenění zásob (nelze snížit). Jak správně vykázat zásoby a DHM v účetnictví podniku? Je lépe u takovýchto zásob a DHM využít opravných položek nebo odpisu (ocenění je zřejmě trvalého charakteru)? V případě odpisu, je takový odpis daňově uznatelný?

Ocenění v živočišné výrobě
Ing.
Antonín
Jeřábek
 
odpověď
Zvířata se oceňují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nakupovaná zvířata se oceňují pořizovací cenou, zvířata z vlastního chovu se oceňují vlastními náklady, a to i příchovky. U těch se však ve většině případů obtížně zjišťují vlastní náklady na příchovek, a proto předpisy v tomto případě umožňují využít reprodukční pořizovací cenu. Jako dlouhodobý hmotný majetek se účtují zvířata, která mají dobu použitelnosti delší než jeden rok, a od výše jejich ocenění určeném účetní jednotkou. V případě dotazu jde zřejmě o krávy, které byly vybrány pro chov. Zvířata účtovaná jako DHM se odpisují účetně podle odpisového plánu zpracovaného samotnou účetní jednotkou a odpisují se i daňově podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Zvířata účtovaná jako zásoby se samozřejmě neodpi-sují. Pokud je hodnota zvířat zachycená v účetnictví vyšší než reálná cena těchto zvířat, je vhodné k těmto zvířatům vytvořit opravnou položku. Tato opravná položka sice sníží hodnotu těchto zvířat v účetnictví a i hospodářský výsledek, ale nemá vliv na daňový základ, protože se nejedná o opravnou položku podle daňových předpisů.