Kalkulace nákladů, 2. část

Vydáno: 18 minut čtení

Kalkulace nákladů jsou klíčovým nástrojem pro manažerské účetnictví zaměřené na výkony. Jejich pomocí lze dělit plánované i skutečné náklady mezi jednotlivé výkony podniku. Ve druhé části příspěvku se zaměříme na v praxi použitelné kalkulační metody.

Kalkulace nákladů - 2. část
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
PADIA, s. r. o.
 
Kalkulační metody
Pro přiřazení nákladů jednotlivým výkonům se používají různé kalkulační metody. Tyto metody se liší svými požadavky na potřebné údaje, tím jak náklady přiřazují a také svou náročností na provádění.
 
Kalkulace prostá, odečítací a rozčítací
Přímé náklady na kalkulační jednici představuje především spotřebovaný materiál a mzdové náklady. Další náklady jsou náklady na kalkulační jednici přímo nezjistitelné (např. spotřeba energie zjišťovaná pro celý provoz najednou, náklady na pomocný materiál, náklady na administrativu, odbyt atd.). Tyto režijní náklady se ke kalkulační jednici přepočítávají pomocí různých kalkulačních metod.
Metoda prostým dělením
je metoda, která se používá v případě jednoho finálního výrobku. Vlastní náklady kalkulační jednice se vypočítávají prostým dělením celkových nákladů výkonu množstvím kalkulačních jednic výkonu. Vzniká-li výrobním procesem pouze jedna jednotka výkonu, tzn., je-li předmět kalkulace současně kalkulační jednici, používá se
zakázkové metody.
Metoda odečítací
(zůstatková) spočívá v tom, že ze sdružených výkonů podniku, jejichž náklady se sledují souhrnně, se jeden druh výkonu označí za hlavní výkon (hlavní výrobek) a ostatní za výkony (výrobky) vedlejší. Kalkuluje se jen hlavní výkon. Vedlejší výrobky se nekalkulují a při kalkulaci se oceňují stanovenými (vnitropodnikovými) cenami.
Metoda rozčítací
je taková metoda, kdy se sdružené výkony podniku nerozlišují na hlavní a vedlejší, ale považují se za rovnocenné, a u všech se zjišťují vlastní náklady. Podstatou této metody je rozdělení (rozčítání) celkových nákladů sdruženého výkonu na příslušné druhy výkonů podle různých rozčítacích základen, z nichž nejobvyklejší jsou poměrová čísla, procentní podíly, pomocná kalkulace jednice.
Kombinace metod odečítací s rozčítací
spočívá v tom, že se ze sdružených výrobků podniku jeden nebo několik označí jako vedlejší výrobek a ostatní pak za hlavní. Další postup pak vyplývá z objasnění obou uvedených metod, tj. ocenění vedlejších výrobků stanovenými cenami, odečtení této částky od celkových sdružených vlastních nákladů příslušného výkonu a rozvržení zbývajících sdružených nákladů na sdružené hlavní výkony pomocí stanovených rozčítacích základen.
příklad 1
Kalkulace dělením
Ve výrobně zeleninových šťáv bylo vyrobeno 966 500 litrů mrkvové šťávy za měsíc, přičemž byly zúčt