Kalkulace nákladů, 1. část

Vydáno: 14 minut čtení

Jasné členění nákladů, jejich správné přiřazení k výkonům a možnost porovnání výsledných nákladů s předběžnými propočty představují důležitou součást nákladového účetnictví. Jedná se o kalkulace nákladů umožňující zjišťovat náklady na konkrétní výkon podniku.

Kalkulace nákladů
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
PADIA, s. r. o.
 
Druhy kalkulací a jejich význam
Na základě předběžné kalkulace lze srovnávat výsledek s plánem. Díky tomuto srovnání můžete hodnotit výsledky Vašeho podnikání a přijímat rozhodnutí do budoucna. Kalkulace rovněž velmi dobře poslouží při cenotvorbě. Znalost kalkulací Vám tak dá do ruky cenný nástroj pro Vaše manažerská rozhodování a neocenitelnou konkurenční výhodu. Najděte pro Váš podnik nejvhodnější přístupy ke kalkulování nákladů výkonů a využijte informací poskytnutých z kalkulač-ních systémů nejen v konkurenčním boji o zákazníka, ale také v ekonomické oblasti Vašeho podnikání.
 
Kalkulační systém
Pomocí kalkulací lze rozdělovat náklady mezi jednotlivé výkony podniku. Narozdíl od účetnictví, kalkulace každý podnik stanovuje a využívá takovým způsobem, jakým uzná za vhodné - zákonná regulace se na ně nevztahuje. Kalkulační systém je soustava kalkulací v podniku a vztahů mezi nimi. Jeho hlavním úkolem je zajistit metodickou jednotu a vzájemnou návaznost kalkulací mezi sebou.
Základní dělení kalkulací odlišuje kalkulace nákladů a kalkulace cenové, jak ukazuje následující schéma.
Propočtová kalkulace
(někdy označovaná jako rozpočtová kalkulace) se sestavuje u nových výrobků na základě konstrukčních a technologických podkladů. Jejím hlavním úkolem je vytvářet podklady pro předběžné posouzení efektivnosti, příp. pro návrh ceny.
Pro
plánovou kalkulaci
se používají skladové ceny, za které podnik nakupuje, nebo tržní ceny dodávek. Používá se u opakované výroby, nicméně u kusové a zakázkové produkce se uplatňuje spíše propočtová kalkulace, neboť každý výstup je alespoň do určité míry specifický.
Operativní kalkulace
se sestavuje na základě podrobných norem spotřeby materiálu a času. Představuje úkol pro výrobní útvary. Zahrnuje v sobě postupné zpřesňování norem - stávající operativní kalkulace je pozměňována z důvodu změn v konstrukční, technologické oblasti.
 
Východiska kalkulačních postupů
Základním předpokladem pro správné používání a tvorbu kalkulací je vysvětlení toho, jak lze náklady z pohledu kalkulací členit. Dle přiřaditelnosti nákladů k výkonům lze dělit náklady na jednicové a režijní.
Jednicové náklady
lze přímo přiřadit konkrétnímu výkonu, zatímco režijní nikoli.
Režijní náklady
se zúčtovávají k výkonům na základě kalkulačních metod, které pomocí určitého klíče stanovují, jaký podíl režijních nákladů připadá na kus daného výrobku (nebo jinou jednotku produkce, např. hektolitr mléka - viz dále kalkulační jednice).
V rámci kalkulací se můžeme setkat také se členěním na přímé a nepřímé náklady.
Přímé náklady
bezprostředně souvisí s konkrétním druhem výkonu a nepřímé se naopak neváží k jednomu druhu výkonu, ale zajišťují průběh podnikatelského procesu v širších souvislostech.
Nepřímé náklady
nelze vysledovat k výrobku. Přímé náklady jsou širším pojmem než jednicové.
Manažerské účetnictví vychází z hodnotového pojetí nákladů, ve kterém nevystupují pouze náklady, které jsou podloženy reálným výdejem peněz, ale i takové, které sice nemají odpovídající ekvivalent výdeje peněz, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou racionalitu dané podnikatelské aktivity. Příkladem těchto nákladů jsou především kalkulační úroky, kalkulační nájemné a kalkulační odpisy.
Kalkulace se využívají při řízení nákladů výkonu. V této souvislosti je třeba si položit dvě základní otázky:
1.
Jak přiřadit náklady výkonu?
Tedy jaký má být rozsah a struktura kalkulovaných položek.
2.
Proč přiřadit náklady výkonu?
Rozhodnutí o tom, který ze způsobů přiřazování nákladů by se měl použít, je na managementu a na konkrétní situaci.
S kalkulacemi souvisí specifická terminologie.
Kalkulační jednice
je konkrétní výkon vymezený druhem, jakostí a měrnou jednotkou. Její příklady uvádí tabulka níže.
Kalkulované množství
znamená konkrétní počet kalkulačních jednic, pro něž byly stanoveny, resp. zjištěny v účetnictví celkové náklady.
Kalkulační vzorec
představuje strukturu nákladových položek, v níž se zjišťují náklady výkonů. Rozhodnutí o využití konkrétního typu kalkulačního vzorce je individuální a vychází z potřeb podniku.
Příklady kalkulačních jednic:
 +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ | Ekonomické odvětví        | Vhodná kalkulační jednice                      | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ | Rostlinná výroba         | Tuna, hektar                            | | Živočišná výroba         | Kus, kilogram, hektolitr                      | | Pivovarnictví           | Barel                                | | Cihlářský průmysl         | 1 000 ks cihel                           | | Těžba uhlí            | Tuna                                | | Energetika            | Kilowatthodina                           | | Strojírenství           | Zakázka, práce                           | | Zpracování ropy          | Barel, tuna, litr                          | | Hotely a stravování        | Pokoj, obsazenost, jednotka pokrmu                 | | Přeprava             | Tunokilometr                            | | Poradenské služby         | Účtovatelná hodina, práce, zakázka                 | | Vzdělání             | Kurz, zapsaný student, úspěšný student, člověkohodina        | | Nemocnice             | Diagnóza pacienta, zákrok                      | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ | Aktivity             | Kalkulační jednice                         | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+ | Řízení úvěrů           | Spravovaný účet                           | | Skladování materiálu, manipulace | Výdej a příjem materiálu v naturálním vyjádření, přesun materiálu, | |                  | výdej a příjem materiálu v hodnotovém vyjádření.          | | Personalistika          | Personální záznam                          | | Prodej              | Jednání se zákazníkem, objem prodeje v               | |                  | hodnotovém vyjádření, přijatá objednávka od zákazníka.       | +-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------+
Při tvorbě kalkulací je třeba vzít v potaz, jaké jsou podmínky činnosti, ke které se kalkulace má provádět. Takovou podmínkou je zejména sdruženost výroby.
Sdružená výroba
představuje technologický proces, při kterém z určité kombinace vložených ekonomických zdrojů vznikají alespoň dva nebo více výrobků v určitém vzájemném poměru. Může to být např. chov ovcí, při kterém vzniká více produktů zároveň (vlna, mléko, mrva, maso, atd.).
Výrobky, které v rámci sdružené výroby vznikají, se nazývají sdružené výkony. Mohou to být
hlavní výkony,
které představují základní výstupy ze sdruženého procesu, které jsou hlavním cílem činnosti podniku. Dalšími sdruženými výkony jsou
vedlejší výkony
představující výstupy, které nutně vznikají při výrobě, nejsou však hlavním cílem činnosti. Při sdružené výrobě vzniká také
odpad,
který představuje výstup, který vůbec není účelem výroby, ale nutně vzniká, často se i prodává nebo dále zpracovává, ale má minimální hodnotu ve vztahu k ostatním výkonům. Náklady, které jsou společné všem těmto výkonům, se označují jako
sdružené náklady.
 
Jak si poradit s nákladovými kalkulacemi?
V zásadě existují dva základní metodické přístupy ke kalkulacím sdružených nákladů hlavních výkonů. První vychází z hodnotových rozvrhových základen (prodejní cena, tržby, příspěvek k tržbám). Druhý přístup vychází z naturálních rozvrhových základen (objem, hmotnost apod.). Žádný kalkulační postup založený na předpokladech nedokáže stanovit skutečný zisk. Každý podnikatel touží vědět, kolik ho ve skutečnosti stojí prováděné výkony. A právě kalkulace je základním nástrojem pro výpočet marže a ceny.
Přímé náklady na kalkulační jednici lze zjistit relativně snadno. Představuje je především spotřebovaný materiál a mzdové náklady. Převážná většina dalších nákladů (označují se jako náklady režijní, jak již bylo uvedeno) jsou náklady na kalkulační jednici přímo nezjistitelné. Tyto režijní náklady se však nakonec musí dostat do výrobní ceny daného produktu. To se děje propočtem pomocí různých kalkulačních metod.
 
Druhy kalkulací
Existují dva
základní druhy kalkulací.
První a myšlenkově starší přístup představují kalkulace plných nákladů. Naproti tomu jsou stále více v podnicích využívány kalkulace variabilních (nebo také neúplných) nákladů.
Kalkulace úplných nákladů
jsou vhodné především pro účetnictví, kdy cena je dána předem a výsledkem kalkulace je zjištění zisku na jednici. Při použití této kalkulace vycházíme z toho, že každý prodaný kus přinese zisk.
Naproti tomu
kalkulace neúplných nákladů
reflektují skutečnost, že ne každý objem prodeje pokryje fixní náklady a zajistí zisk. Tyto druhy kalkulací využívají pro přiřazování nákladů různé metody kalkulace.
 
Kalkulace úplných nákladů
Při
kalkulaci úplných nákladů
se provádí
alokace
jak variabilních (= měnících se s objemem produkce), tak fixních (= nezávislé na změnách objemu produkce) nákladů. Tato kalkulace však s sebou nese určité nedostatky a omezení. Při změnách objemu a sortimentu oproti předpokladům vznikají rozdíly mezi skutečnými a "uznanými" náklady. Dále jakékoli (ať už jakkoli přesné) přiřazení fixních nákladů je do určité míry matoucí, neboť fixní náklady proporcionalizuje, ačkoli jsou naopak vzhledem k objemu produkce neměnné. A v neposlední řadě rozpočítání fixních nákladů ztěžuje řízení hospodárnosti těchto fixních nákladů, neboť vzbuzuje dojem, že růst takto přiřazených fixních nákladů je vyvolán změnami v objemu výkonů.
Přes uvedené nedostatky se tyto kalkulace stále hojně využívají. Přiřazení nákladů jednotlivým výkonům (ať už se jedná o dílčí výkony, i ve smyslu procesů, nebo o výkony finální) se používají různé kalkulační metody. Tyto metody se liší svými požadavky na potřebné údaje, dále tím, jak náklady přiřazují, a také svou náročností na provádění. K nejběžnějším patří tyto
metody:
*
kalkulace dělením,
*
kalkulace s poměrovými čísly
*
kalkulace přirážková,
*
procesní kalkulace (ABC).
Zjišťování výsledku při
oceňování na úrovni plných
nákladů
lze znázornit prostřednictvím následujícího schématu.
 
Kalkulace neúplných nákladů
Kalkulace neúplných nákladů
pracuje s variabilními a fixními náklady a s různým prodaným množstvím. Při této kalkulaci se na kalkulační jednici přiřazují pouze variabilní náklady. Fixní náklady se na jednici nerozvrhují, protože se pokládají za náklady nutné k chodu celého podniku. Poměřují se pak s rozdílem mezi cenou a touto kalkulací variabilních nákladů (tento rozdíl představuje příspěvek na úhradu nebo marži).
Toto pojetí umožňuje kvalitně sledovat a srovnávat úspěšnost jednotlivých výkonů. Pomocí kalkulace variabilních nákladů lze přesněji sledovat odchylky a hospodárnost obecně. Příspěvek na úhradu ukáže, který z produktů se vyplatí nabízet a který ne lépe než kalkulace úplných nákladů, a nepotřebuje k tomu vyčíslit zisk.
Poznámka
Nejpřínosnější by mohl být ten produkt, jehož krycí příspěvek je nejvyšší, ale nemusí to být vždy pravda, protože nejvyšší bude pravděpodobně u toho produktu, jehož se prodá nejvíce. Z tohoto důvodu je potřebné zjistit krycí příspěvek na jednici.
Rovněž kalkulace neúplných nákladů má svoje nedostatky a omezení. Problematické je především vymezení fixních nákladů z hlediska času, neboť čím delší časový horizont je stanoven, tím více nákladů má povahu variabilních nákladů. Zejména ve složitých výrobách ji lze snadněji uplatnit spíše na nižších podnikových úrovních, kde se fixní a variabilní náklady odvozují ze vztahu k výkonům, které profilují činnost příslušného útvaru, procesu nebo aktivity, nikoli na finální výkon.
Poznámka
Pomocí kalkulací lze dělit náklady (plánované a skutečné) mezi jednotlivé výkony podniku. K tomu je potřeba spolupráce mezi jednotlivými pracovníky, kteří mají co do činění s tvorbou výkonů. Nelze hovořit o kalkulacích jako výhradním úkolu podnikových ekonomů, nezbytný je vklad i dalších profesí. Tvorba kalkulačního systému a kalkulování vyžaduje také kvalitní komunikaci mezi pracovníky podniku. Bez dostatečné spolupráce nemůže ekonom sám dost dobře rozhodnout, jak náklady kalkulovat.
Zjišťování výsledku při
oceňování na úrovni variabilních nákladů
uvádí následující schéma.
 
Kalkulační postupy
Zvolení metody kalkulace závisí na několika faktorech. Jedním z nich je
vymezení předmětu kalkulace.
Otázkou je, zda do kalkulace zahrnout všechny, nebo jen vybrané druhy dílčích (interních) i finálních (externích) výkonů. Je nutné určit kalkulační jednici a kalkulované množství. Dalším faktorem je
struktura nákladových položek.
Ta je variantní podle rozhodovacích úloh a je vyjádřena v kalkulačním vzorci. V neposlední řadě hraje roli
způsob přiřazování nákladů předmětu kalkulace,
kdy východiskem je členění nákladů na přímé a nepřímé.
 
Kalkulační vzorce
Převládající podoba kalkulačního vzorce vychází z typového kalkulačního vzorce, jenž bývá často rozšiřován např. o zásobovací režii. Podnik také může některou z režií rozdělit na dvě položky, aby se tak lépe vyhovělo podmínkám podniku a požadavkům řízení na informace manažerského účetnictví.
Typový kalkulační vzorec:
 +---+--------------------------------+ | 1 | + Jednicový materiál      | | 2 | + Jednicové osobní náklady   | | 3 | + Ostatní Jednicové náklady  | | 4 | = Jednicové náklady výroby   | |  | + Výrobní (provozní) režie   | | 5 | = Vlastní náklady výroby    | |  | + Správní režie        | | 6 | = Vlastní náklady výkonu    | |  | + Odbytová režie        | | 7 | = Úplné Vlastní náklady výkonu | |  | - Zisk (ztráta)        | |  | = Cena výkonu         | +---+--------------------------------+
V mnoha podnicích je dnes kalkulace nákladů nahrazována
kalkulací ceny,
jejímž základem je dosažení stanovené úrovně zisku nebo marže. Při tomto typu kalkulací se vychází z rozdílových metod:
 +--------------------------------------------------------+ | Základní cena výkonu                  | +--------------------------------------------------------+ | - Dočasná cenová zvýhodnění              | | - Slevy (stálým zákazníkům, množstevní, sezónní, atd.) | | = Cena po úpravách                   | | - náklady                       | | = Zisk                         | +--------------------------------------------------------+ 
Jedním z postupů využívajících kalkulaci variabilních nákladů je
kalkulace variabilních nákladů se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů:
*
v první fázi jsou kalkulovány jen variabilní náklady;
*
postupně se od příspěvků na úhradu toho kterého stupně odečítají fixní náklady společné pro výrobek, skupinu výrobků, fixní náklady útvaru;
*
nakonec se odečtou fixní náklady řízení podniku jako celku.
Tento způsob kalkulace umožňuje kvalitnější sledování variabilních nákladů i jednotlivých stupňů nákladů fixních a zároveň přesnější hodnocení ekonomického přínosu jednotlivých výrobků, skupin výrobků a útvarů. Postup kalkulace zobrazuje tabulka:
 +----------------------------------------------------+-----------------------+ | Tržní cena výkonu                 | za kalkulační jednici | | - Variabilní náklady                | za kalkulační jednici | | Z toho:                      |            | | * jednicový materiál                |            | | * jednicové mzdy                  |            | | * ostatní jednicové náklady            |            | | * variabilní část režie týkající se daného výrobku |            | | Příspěvek na úhradu I               | za kalkulační jednici | | - Fixní náklady výrobku              | za období       | | Příspěvek na úhradu II               | za období       | | - Fixní náklady na skupinu výrobků         | za období       | | Příspěvek na úhradu III              | za období       | | - Fixní náklady útvaru               | za období       | | Příspěvek na úhradu IV               | za období       | | - Fixní náklady podniku jako celku         | za období       | | Zisk před zdaněním                 | za období       | +----------------------------------------------------+-----------------------+
Jednotlivé příspěvky na úhradu vyjadřují, jak vysoké fixní náklady (ještě nezapočtené do příspěvku na úhradu) a zisk mohou být pokryty (viz schéma).
Jaké konkrétní postupy a metody lze v praxi využít, si ukážeme ve druhém díle tohoto článku. Nebudou chybět praktické příklady kalkulací a návody na propočet kalkulace prosté, odečítací, rozčítací i přirážkové. Věnovat se budeme také procesně orientovaným kalkulacím, u nichž se vžilo označení ABC (z ang. "Acti-vity Based Costing").

Související dokumenty