Nový třípilířový důchodový systém

Vydáno: 27 minut čtení

Dne 1.1. 2013 byla spuštěna největší reforma penzijního systému v České republice od roku 1989 a byl zaveden třípilířový důchodový systém. V tomto příspěvku stručně popíšu jednotlivé pilíře důchodového systému, zmíním se o změnách, ke kterým došlo od 1. 1. 2013, tj. především o zavedení druhého pilíře - důchodového spoření, a o změnách v třetím pilíři - doplňkovém penzijním spoření.

Nový třípilířový důchodový systém
Ing.
Miroslav
Bulla
V poslední době se ukázalo, že státní zabezpečení důchodců je příliš "štědré" a dlouhodobě neudržitelné, a to především kvůli dlouhodobě nepříznivému vývoji naší populace, kdy se rodí méně dětí a zároveň se lidé dožívají vyššího věku. Snižuje se tak podíl ekonomicky aktivních obyvatel. To vede k nutnosti provádět omezování státního zabezpečení důchodců a přesouvat těžiště k alternativním soukromým pojistným důchodovým produktům. S ohledem na nepříznivý demografický vývoj v České republice je třeba zajistit efektivní výplatu důchodů i v budoucích letech. Problémem je také velká závislost příjmů českých důchodců na jednom zdroji - státním důchodu.
Zavedení soustavy s více pilíři by mělo kombinovat
solidární pojetí výplaty penzí
(1. pilíř) s
kapitálovými prvky
spoření (2. a 3. pilíř). Cílem tohoto nového třípilířového systému je:
*
snížit závislost příjmů českých důchodců na jednom zdroji - státním důchodu z prvního pilíře,
*
posílit v občanech zodpovědnost za svou vlastní finanční situaci v důchodovém věku,
*
zvýšit zásluhovost důchodových dávek,
*
umožnit lepší zhodnocení úspor na důchod,
*
umožnit budoucím důchodcům, aby si mohli sami vybrat způsob spoření na budoucí důchod,
*
a samozřejmě také zajistit udržitelnost vývoje veřejných financí (zabránit velkým schodkům důchodového účtu).
Nyní podrobněji k jednotlivým pilířům důchodového systému.
 
První pilíř - důchodové pojištění
Jedná se o
povinné základní důchodové pojištění spravované státem
(tzv. státní důchod), které zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní osoby. Toto pojištění má poskytnout základní zabezpečení příjmu pro všechny, kteří pracovali a platili pojistné na důchodové pojištění. Tento základní důchodový systém je financován na základě povinných odvodů - pojistného na důchodové pojištění. Je upraven zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Důchodové pojištění je založeno na těchto principech:
*
Jedná se o
průběžně financovaný systém,
tj. peníze tímto systémem jen protékají. Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen "ČSSZ") jako správce prvního pilíře vybírá od ekonomicky aktivních zaměstnanců, zaměstnavatelů a živnostníků pojistné na důchodové pojištění a tyto prostředky průběžně (tj. ihned) vyplácí dnešním důchodcům. Nevytvářejí se tedy žádné finanční rezervy na důchody dnes pracujících občanů.
*
Jedná se tedy o
nástroj solidarity ekonomicky aktivních občanů
s občany staršími. Vybrané pojistné od ekonomicky aktivních obyvatel je přerozděleno důchodcům. Současní pracující pak budou po skončení své výdělečné činnosti dostávat důchodové dávky od budoucích ekonomicky aktivních obyvatel. Solidární je také v tom smyslu, že mezi výší důchodů nejsou tak velké rozdíly, i když rozdíly v příjmech v průběhu pracovní kariéry mohly být třeba i několikanásobné.
*
Systém je
povinný
pro vš