Příspěvek na úhradu v zemědělských podnicích

Vydáno: 21 minut čtení

Jak poznáte, zda jsou jednotlivé aktivity Vašeho podniku výdělečné a do jaké míry přináší zisk? Odpověď Vám může poskytnout ukazatel s názvem příspěvek na úhradu. Jde o vyjádření hodnoty uhrazující specifickou část nákladů a zisk. Jak ho můžete při sledování hospodaření využít ve Vaší podnikové praxi?

Příspěvek na úhradu v zemědělských podnicích
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
Jak pomáhá účetnictví ve sledování úspěšnosti podniku
Představuje pro Vás účetnictví jen papírování? Nebo vnímáte účetnictví také tak, že díky němu můžete snáze stanovit cenu svých zakázek a vyhodnotit jejich ziskovost?
Účetnictví je chytře vymyšlený evidenční systém a důležitý zdroj informací o firmě, které musíte o svém podnikání znát, chcete-li, aby Váš podnik byl na trhu úspěšný. Možná se domníváte, že účetnictví je tu z toho důvodu, aby na jeho základě stát vybíral daně z příjmů. Ano, účetnictví je nepochybně využíváno pro stanovení daní. Má ale také jiné, pro podnikatele jistě zajímavější možnosti využití. Účetnictví je totiž bezprostředně napojeno na podnikové plánování, daňové plánování, podnikové finance i finanční analýzu. Informuje o finanční situaci a finanční výkonnosti podniku. Vypovídá také o tom, jaká je aktivita firmy a jestli tato aktivita přináší výsledky. Zkrátka může dobře sloužit k řízení podniku.
Účetnictví není pouze zákonem daná povinnost jednatelů firem předepsaným způsobem popsat ekonomickou realitu firmy. Může se stát skutečným "jazykem podnikání", neboť poskytuje souhrnné informace o podniku jako celku. Je završeno v účetní závěrce, kterou tvoří účetní výkazy (zejména rozvaha, výkaz zisků a ztrát). Ačkoli je orientováno na minulost, poskytuje nutné údaje k posouzení finančního zdraví podniku a upozorňuje na skrytá nebezpečí a vývojové tendence ve finanční situaci podniku. Nejslavnější český podnikatel, který dokázal mistrně využít účetnictví pro svoje podnikání, byl Tomáš Batá. Tento geniální podnikatel si byl natolik vědom důležitosti informací o hospodaření získaných z účetnictví, že si svými odborníky nechával týdně sestavit účetní závěrku a na základě ní svou firmu řídil a plánoval.
Zásadní význam mezi cíli podniků má snaha o zisk, tedy
kladný rozdíl mezi výnosy a náklady.
Zemědělský podnik není výjimkou. Výnosy, náklady a především výsledek hospodaření patří k nejdůležitějším charakteristikám hospodaření každého podniku. Jsou proto předmětem každodenního zájmu manažerů. Probíhající změny vnějších podmínek, které silně zasahují do ekonomiky každého zemědělského podniku, si žádají neustálé vyhodnocování ekonomické pozice podniku. Ceny vnějších vstupů, jako je elektrická energie, pohonné hmoty, hnojiva atd., narůstají. Dochází však zároveň k odpovídajícímu růstu realizačních cen zemědělských produktů? Podnikánív oblasti zemědělství vyžaduje nezbytné ekonomické znalosti a schopnost získat informace potřebné pro rozhodování. Který podnik by nechtěl hospodařit beze ztráty?
Pokud není možné ovlivňovat ceny produkce, je cestou k zisku plánová

Související dokumenty

Zákony

563/1991 Sb. o účetnictví