Optimalizace výrobní struktury

Vydáno: 13 minut čtení

Výrobní struktura implikuje úspěšnost podniku na trhu. Rozhodování o sortimentní skladbě patří mezi nejdůležitější a nejzávažnější úkoly manažerů zodpovídajících za finanční výsledky podniku. Cílem je zaměřit se na takové produkty, které je možné prodat a dosáhnout zisku.

Optimalizace výrobní struktury
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
Efektivní výroba
Výrobní podniky jsou pod stále větším tlakem ohledně snižování výrobních nákladů. Jsou proto nuceny optimalizovat výrobní procesy a zvyšovat jejich produktivitu. Požadavky na co nejlepší využití strojů, lidí a materiálů, které to s sebou nese, kladou na pracovníky výrobního managementu vysoké nároky z hlediska řízení a plánování produkce. Optimalizace ovšem neznamená pouze snižování nákladů. Pozitivního efektu lze dosáhnout zaměřením na výnosnější sortiment a vhodným řízením společných nákladů výroby.
Kdy vyrábí podnik efektivně? Tehdy, když produkuje sortiment uspokojující potřeby trhu s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž jsou v optimálním množství a proporci. Efektivnost lze chápat jako užitečnost, ale také jako výsledek, následek. Výsledkem podniku jsou poskytnuté služby a vyrobené produkty, tedy obecně výstupy podniku. Vznikají spotřebou výrobních faktorů, které coby vstupy podniku umožňují uskutečnění výroby. Při výrobním procesu v podniku tak dochází na jedné straně ke spotřebě podnikových výrobních faktorů, tj. ke vzniku nákladů, a na straně druhé k produkci výrobního sortimentu a služeb, tj. ke vzniku výnosů.
Efektivnost
= VÝSTUPY / VSTUPY
Hodnota výstupu
= hodnota produktů (služeb) vyrobených za určité období.
Hodnota vstupu
= hodnota výrobních faktorů spotřebovaných na daný výstup.
Efektivnost lze chápat jak z technické, tak z ekonomické