Zapomenutý odpočet ze zaslané úplaty

Vydáno: 1 minuta čtení

Fyzická osoba, plátce DPH si v listopadu roku 2012 uplatnila odpočet z úplaty ve výši 10 000 Kč, kterou zaslala svému dodavateli. Na základě daňového dokladu od dodavatele činil odpočet DPH částku 1 666,67 Kč. V prosinci roku 2012 došlo k dodání zboží v celkové hodnotě 120 000 Kč. Na základě konečného daňového dokladu od dodavatele uplatnil plátce odpočet ve výši 20 000 Kč. V prosinci roku 2012 ovšem plátce zapomněl odúčtovat již uplatněný odpočet za měsíc listopad ve výši 1 666,67 Kč. Je nutné, aby plátce podal dodatečné daňové přiznání za měsíc prosinec 2012? Nebo může odúčtovat odpočet ve výši 1 666,67 Kč v DPH za měsíc leden 2013, kdy tuto skutečnost zjistil?

Zapomenutý odpočet ze zaslané úplaty
Ing.
Zdeňka
Husáková
Ing.
Martina
Matějková
 
odpověď:
Z dotazu dovozujeme, že nejprve plátce uplatnil odpočet daně vztahující se k poskytnuté úplatě (záloze) a následně po uskutečnění plnění (dodání zboží) uplatnil odpočet daně z celkové hodnoty zboží a nikoliv jen ze zbývající části, tj. z té části po odečtení zálohy. Tzn., že neuplatnil odpočet daně v takové výši, která by odpovídala částce daně vypočtené dle § 37 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona účinném do 31. 12. 2012.
V takovém případě, kdy v měsíci prosinci plátce uplatnil odpočet daně ve vyšší částce, než v jaké mu dovoloval zákon a tím pádem snížil svou daňovou povinnost, musí pak "při nápravě" postupovat dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a podat dodatečné daňové přiznání, kterým zvýší svou daňovou povinnost.