Zrušení plátcovství DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme s. r. o, plátci DPH, plátcovství ukončeno k 30. 11. 2012 (nepřekročen obrat 1 mil. Kč), vedeme účetnictví. V přiznání za období 10-11/2012 musíme dodanit zásoby. Na jakém řádku daňového přiznání? V listopadu jsme také přijali zálohu na ubytování ve výši 32 000 Kč. Zúčtování zálohy proběhne až v únoru 2013. Jakto bude s DPH? Datum zdanitelného plnění je datum obdržení platby? DPH odvedeme?

Zrušení plátcovství DPH
Ing.
Ladislav
Pitner
 
odpověď:
V případě snížení nároku na odpočet daně při zrušení registrace plátce se uvede tento údaj se záporným znaménkem v přiznání za poslední zdaňovací období registrace, a to na ř. 45.
Jako plátce DPH jste povinni přiznat daň v případě přijetí úplaty za zdanitelné plnění (poskytnutí ubytování) před datem uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud v den, kdy se zdanitelné plnění uskuteční (poskytnutí ubytovánQ již plátcem DPH nebudete, nemáte žádnou povinnost k tomuto dni přiznat daň, nebo naopak právo snížit již přiznanou daň, pokud mezi přijatou zálohou a konečnou částkou za uskutečněné zdanitelné plnění vznikne rozdíl, ať už kladný nebo záporný.

Související dokumenty