Zařazení majetku do obchodního majetku při zahájení podnikání zemědělského podnikatele

Vydáno: 21 minut čtení

V příspěvku si blíže rozebereme problematiku vztahu zahájení podnikání zemědělského podnikatele, zařazení hmotného majetku do obchodního majetku a možnosti jeho odpisování. Ukážeme si postup při zakoupení hmotného majetku, při jeho získání zděděním nebo darováním, a dále řešení při použití hmotného majetku pořízeného před zahájením podnikání v zemědělské výrobě.

Zařazení majetku do obchodního majetku při zahájení podnikání zemědělského podnikatele
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení pojmu obchodní majetek
Podle znění § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), se obchodním majetkem u fyzické osoby rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno (u poplatníka, který vede účetnictví), anebo jsou nebo byly v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (u poplatníka, který vede daňovou evidenci).
Majetek lze tedy do obchodního majetku zahrnout pouze při vedení daňové evidence anebo při vedení účetnictví.
 
Zařazení majetku do obchodního majetku
Pokud je
nemovitost nebo movitá věc ve společném jmění manželů
a je zahájeno jejich využívání pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost jedním nebo oběma manžely, postupuje se podle § 7 odst. 9 ZDP a tuto nemovitost nebo movitou věc vkládá do obchodního majetku jeden z manželů. Tento majetek zůstává součástí společného jmění manželů.
V případě, že
nemovitost nebo movitou věc má v obchodním majetku jeden z manželů
a je současně využívána pro podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost také druhým z manželů, lze výdaje (náklady) související s touto nemovitostí nebo movitou věcí rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji využívají při své činnosti dle § 7 odst. 1 a 2 ZDP. Přitom platí, že
movitá věc nebo nemovitost může být v jednom okamžiku součástí obchodního majetku pouze u jednoho z manželů, a to bez ohledu na to, zda tato movitá věc či nemovitost je součástí společného jmění manželů nebo soukromým majetkem pouze jednoho z manželů.
Ze znění bodu 4 pokynu GFŘ č. D-6 k § 4 odst. 1 ZDP vyplývá, že
zahrnutím nemovitosti do obchodního majetku poplatníka se rozumí zahrnutí celé nemovitosti
a u podílového spoluvlastnictví nemovitosti zahrnutí její části ve výši spoluvlastnického podílu. Přitom není rozhodující, zda pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost je používána vložená nemovitost zčásti nebo celá.
Podle znění § 25 odst. 1 písm. u) ZDP
nelze výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatné činnosti zařadit mezi daňově uznatelné výdaje, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob nezařadí tento majetek do obchodního majetku.
příklad č. 1
Zemědělský podnikatel začal od roku 2012 využívat ke své podnikatelské činnosti v zemědělské výrobě rovněž vyčleněné prostory vlastního rodinného domku. Domek však nevložil do obchodního majetku. V roce 2012 provedl v prostorách určených k podnikání nezbytné opravy těchto prostor, které nemají charakter technického zhodnocení.
Řešení:
Podnikatel nemůže uvedené práce zahrnout do daňových výdajů roku 2012, i když jsou provedeny v prostorách, které slouží k podnikatelským účelům. Důvodem je skutečnost, že nemovitost není vložena do obchodního majetku poplatníka.
 
Majetek pořízený před zahájením podnikání
Podle znění § 5 odst. 7 ZDP se u poplatníka s příjmy podle § 7 a § 9 ZDP přihlédne i k zásobám pořízeným v kalendářním roce předcházejícím roku, v němž poplatník zahájil činnost, nebo k zásobám získaným z dědictví po zůstaviteli, který měl příjmy podle § 7 nebo § 9 ZDP, pokud bude dědic pokračovat v činnosti zůstavitele nejpozději do šesti měsíců po jeho smrti. Totéž platí obdobně i pro jiné nezbytně vynaložené výdaje spojené se zahájením činnosti. Podle znění pokynu GFŘ č. D-6 k tomuto ustanovení ZDP se rokem, v němž poplatník s příjmy podle § 7 nebo § 9 ZDP zahájil činnost, rozumí rok, ve kterém poplatník začal činnost skutečně provozovat nebo majetek pronajímat.
příklad č. 2
Fyzická osoba zahájila v únoru 2012 podnikatelskou činnost v živočišné výrobě jako zemědělský podnikatel. Fyzická osoba použila pro své podnikání zásoby krmiva nakoupené v předstihu již v roce 2011 ve výši 54 500 Kč.
Řešení:
S odvoláním na znění § 5 odst. 7 ZDP může zemědělský podnikatel ve zdaňovacím období 2012 snížit dosažený základ daně z podnikání o částku výdajů vynaložených v roce 2011, které souvisí se zahájením podnikání, tedy sníží základ daně o částku 54 500 Kč. Pokud by však poplatník využil k podnikání zásoby nakoupené již v roce 2010, nemohl by si je uplatnit do daňových výdajů roku 2012.
 
Vstupní cena při zařazení hmotného majetku do obchodního majetku
Po zařazení hmotného majetku do obchodního majetku poplatníka lze majetek daňově odpisovat rovnoměrným nebo zrychleným způsobem, a to ze vstupní ceny hmotného majetku. Stanovením vstupní ceny hmotného majetku se zabývá § 29 ZDP.
 
Vstupní cenou je pořizovací cena
Je-li hmotný majetek pořízen úplatně, je jeho vstupní cenou pořizovací cena.
Za majetek pořízený úplatně se považuje majetek nabytý koupí nebo směnou. Přitom nemusí dojít okamžitě po pořízení hmotného majetku k jeho zařazení do obchodního majetku poplatníka.
U poplatníka daně z příjmů fyzických osob platí pro stanovení vstupní ceny úplatně pořízeného nemovitého a movitého majetku následující specifická úprava:
*
U movitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době kratší než 1 rok před vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou pořizovací cena.
*
U movitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době delší než 1 rok před jeho vložením do obchodního majetku, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena majetku, s výjimkou majetku nabytého formou finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci.
*
U nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu, je vstupní cenou pořizovací cena majetku, přičemž se pořizovací cena zvyšuje o náklady prokazatelně vynaložené na opravy a technické zhodnocení tohoto majetku.
*
U nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil úplatně v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena majetku.
příklad č. 3
V prosinci roku 2011 zakoupil podnikatel ze soukromých prostředků osobní automobil za pořizovací cenu 480 000 Kč. Tento automobil používá nejen pro soukromé účely, ale i ke svému podnikání v zemědělské výrobě. Podnikatel zvažuje zařadit automobil do obchodního majetku variantně v roce 2012 nebo v roce 2013.
Vložení do obchodního majetku 1.1. 2012
Vstupní cenou, ze které bude osobní automobil odpisován po dobu 5 let rovnoměrným nebo zrychleným způsobem počínaje zdaňovacím obdobím roku 2012, bude pořizovací cena automobilu 480 000 Kč.
Vložení do obchodního majetku 1.1. 2013
Vstupní cenou již nebude pořizovací cena, ale reprodukční pořizovací cena. Na základě znaleckého posudku je podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOM"), oceněn osobní automobil ke dni vložení do obchodního majetku, např. na 310 000 Kč. V tomto případě může podnikatel odpisovat automobil pouze ze vstupní ceny 310 000 Kč.
 
Vstupní cenou jsou vlastní náklady
Vstupní cenou u hmotného majetku pořízeného nebo vyrobeného ve vlastní režii jsou vlastní náklady.
Toto ustanovení se použije i u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.
Pro
nemovitý majetek pořízený ve vlastní režii
poplatníkem daně z příjmů fyzických osob platí následující specifická úprava:
*
U nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době kratší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době kratší než 5 let před zahájením pronájmu, jsou vstupní cenou vlastní náklady, přičemž se tyto vlastní náklady zvyšují o náklady prokazatelně vynaložené na opravy a technické zhodnocení tohoto majetku.
*
U nemovitého majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob pořídil nebo vyrobil ve vlastní režii v době delší než 5 let před jeho vložením do obchodního majetku nebo v době delší než 5 let před zahájením pronájmu, je vstupní cenou reprodukční pořizovací cena.
 
Vstupní cena majetku nabytého zděděním
Podle znění § 29 odst. 1 písm. e) ZDP je při nabytí majetku zděděním
vstupní cenou nabytého hmotného majetku cena stanovená podle ZOM ke dni nabytí,
s výjimkou majetku odpisovaného právním nástupcem poplatníka [§ 30 odst. 10 písm. a) ZDP], pokud u poplatníka daně z příjmů fyzických osob neuplyne od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitostí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení. Při nabytí majetku zděděním je podle znění § 29 odst. 1 písm. d) ZDP
vstupní cenou nabytého majetku reprodukční pořizovací cena,
je-li doba od nabytí delší než 5 let.
Podle znění § 30 odst. 10 písm. a) ZDP
pokračuje právní nástupce poplatníka v odpisování započatém původním vlastníkem
ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník, a to při zachování způsobu odpisování.
Pokud
měl zůstavitel hmotný majetek zahrnut v obchodním majetku a odpisoval jej
rovnoměrným nebo zrychleným způsobem (popř. formou mimořádných odpisů, resp. podle § 30b ZDP), může právní nástupce poplatníka pokračovat v odpisování hmotného majetku započatém původním vlastníkem při zachování příslušné metody daňového odpisování tohoto majetku, pokud dědic zahrne tento zděděný majetek do svého obchodního majetku.
Dědic - právní nástupce poplatníka - odpisuje podle znění § 30 odst. 10 písm. a) ZDP ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník - zůstavitel.
Pokud dědic pokračuje v podnikatelské činnosti zůsta-vitele již ve zdaňovacím období, ve kterém původní vlastník hmotného majetku zemřel, může uplatnit odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu. Jedná se o případ, kdy právní nástupce poplatníka (dědic) nabyl hmotný majetek v průběhu zdaňovacího období, eviduje jej na konci zdaňovacího období a pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem (zůstavitelem). Obdobně pokračuje v odpisování hmotného majetku dědic, který zdědil pronajímaný hmotný majetek (nejčastě-ji nemovitost), který pronajímatel (zůstavitel) pronajímal a současně tento hmotný majetek daňově odpisoval.
příklad č. 4
Zemědělský podnikatel zakoupil v roce 2009 traktor, který zahrnul do obchodního majetku, používal jej výlučně k podnikatelské činnosti a odpisoval jej rovnoměrným způsobem ze vstupní ceny 620 000 Kč. Podnikatel vedl daňovou evidenci. Občan v září 2012 zemřel, syn jakožto jediný dědic zděděný traktor vloží do svého obchodního majetku a zahájí podnikání v zemědělské výrobě od října 2012 ve šlépějích svého otce.
Řešení:
Do daňových výdajů roku 2012 lze uplatnit u zemřelého poplatníka polovinu ročního odpisu z hmotného majetku evidovaného k 1. 1. 2012. Syn může pokračovat v odpisování hmotného majetku započatého původním vlastníkem při zachování odpisování rovnoměrným způsobem, tzn., že odpisuje traktor ze vstupní ceny 620 000 Kč. Jde o případ, kdy zůstavitel měl tento hmotný majetek zahrnut v obchodním majetku a odpisoval jej a dědic zahrne tento zděděný majetek do svého obchodního majetku.
 +-------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+ | Zdaňovací období |    Odpis u zůstavitele v Kč    |     Odpis u dědice v Kč      | +-------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+ |       2009 | 620 000 x 31 / 100 = 192 200     | -                   | |       2010 | 620 000 x 17,25 / 100 = 106 950    | -                   | |       2011 | 620 000 x 17,25 / 100 = 106 950    | -                   | |       2012 | 0,5 x 620 000 x 17,25 / 100 = 53 475 | 0,5 x 620 000 x 17,25 / 100 = 53 475 | |       2013 | -                   | 620 000 x 17,25 / 100 = 106 950    | +-------------------+---------------------------------------+---------------------------------------+ 
Pokud půjde o situaci, kdy
zděděný majetek nebyl u zůstavitele zahrnut v obchodním majetku,
může dědic zahrnout tento zděděný majetek do svého obchodního majetku a zahájit jeho odpisování ze vstupní ceny, kterou je:
*
cena stanovená podle ZOM ke dni nabytí, pokud u poplatníka daně z příjmů fyzických osob neuplynula od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitostí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení;
*
reprodukční pořizovací cena zjištěná podle ZOM ke dni oceňování majetku, pokud je doba od nabytí u poplatníka daně z příjmů fyzických osob delší než 5 let.
příklad č. 5
Syn zdědil v roce 2012 po svém zemřelém otci garáž, kterou otec neměl v obchodním majetku, ani ji nepro-najímal. Syn umístí do garáže svůj osobní automobil využívaný ke svému podnikání v rostlinné výrobě. Za tím účelem vloží zděděnou garáž do svého obchodního majetku k 1. 1. 2013.
Řešení:
V daném případě syn zahájí odpisování garáže ze vstupní ceny majetku stanovené podle ZOM ke dni úmrtí otce, tj. ke dni nabytí nemovitosti. Tyto odpisy uplatní jako daňové výdaje počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 k příjmům ze zemědělské výroby.
 
Vstupní cenou je reprodukční cena
V ostatních případech je nutno použít pro stanovení vstupní ceny tzv. reprodukční cenu. Tato se zjistí podle ZOM. U nemovité kulturní památky se reprodukční pořizovací cena stanoví jako cena stavby zjištěná podle vyhlášky č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, bez přihlédnutí ke kategorii kulturní památky, historickému stáří kulturní památky a k ceně uměleckých a uměleckořemeslných děl, která jsou součástí stavby.
U poplatníka s příjmy z pronájmu podle § 9 ZDP je nutno reprodukční pořizovací cenu stanovit již při zahájení pronájmu.
Vstupní cena a
dotace
Vstupní cena hmotného majetku se podle § 29 odst. 1 ZDP snižuje o poskytnuté
dotace
ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti, o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů (tento zákon zrušil zákon č. 300/1992 Sb., na který ještě odkazuje v poznámce ZDP), o poskytnuté granty ES, o poskytnuté
dotace
, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu,
poskytnuté na jeho pořízení nebo na jeho technické zhodnocení,
pokud se tyto prostředky neúčtují podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch výnosů (příjmů). Obdobně se postupuje i u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností.
 
Vstupní cena a vyvolané investice
Do vstupní ceny
hmotného majetku uvedeného v § 26 odst. 2 písm. b) a c) ZDP (budovy, stavby, domy a byty nebo nebytové prostory vymezené jako jednotky)
lze zahrnout i výdaje (náklady) na vyvolanou investici,
kterou se rozumí výdaje (náklady) vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňujícího funkci nebo užívání tohoto hmotného majetku.
 
Paušální výdaje a vložení majetku do obchodního majetku
Poplatník, který uplatňuje daňové výdaje procentem z dosažených příjmů
(paušální výdaje) podle § 7 odst. 7 a 8 ZDP,
nemá majetek zahrnutý v obchodním majetku.
Datum přechodu z uplatňování výdajů v prokazatelné výši na uplatňování výdajů procentem z příjmů
je u poplatníka, který dosud vedl daňovou evidenci,
i datem vyřazení majetku z obchodního majetku.
Vyplývá to ze znění § 4 odst. 4 ZDP.
Pokud zemědělský podnikatel zahájí podnikání v zemědělské výrobě a rozhodne se při zahájení této činnosti, že bude uplatňovat paušální výdaje ve výši 80 % dosažených příjmů a v tomto zdaňovacím období, ve kterém uplatňuje výdaje procentem z příjmů a nevede účetnictví, zakoupí hmotný majetek, nemůže jej zařadit do obchodního majetku (tento při vedení paušálních výdajů neexistuje) a tudíž nemůže zahájit odpisování hmotného majetku ani evidenčně. V případě, že v následujícím zdaňovacím období bude poplatník uplatňovat výdaje ve skutečné výši a povede daňovou evidenci, bude mít obchodní majetek a zakoupený hmotný majetek v období, kdy uplatňoval paušální výdaje, může vložit do obchodního majetku a zahájit daňové odpisování v prvním roce odpisování.
Jiná situace bude u poplatníka, který sice uplatňuje paušální výdaje, ale vede účetnictví.
U tohoto poplatníka je zařazen i nadále majetek v obchodním majetku, protože je o něm účtováno. Při zakoupení hmotného majetku tímto poplatníkem je majetek zařazen do obchodního majetku, ale daňové odpisy jsou při uplatnění paušálních výdajů vedeny pouze evidenčně.
příklad č. 6
Zemědělský podnikatel zahájil podnikání v zemědělské výrobě od roku 2011 a hned v prvním zdaňovacím období svého podnikání uplatňuje výdaje procentem z příjmů. V roce 2011 zakoupil nákladní automobil za 750 000 Kč. V roce 2013 přejde na vedení daňové evidence s prokazováním skutečných výdajů.
Řešení:
Podnikatel nemohl zařadit zakoupený automobil v roce 2011 do svého obchodního majetku, protože při uplatňování paušálních výdajů obchodní majetek neexistuje. Nemůže tudíž ani v roce 2011-2012 vést daňové odpisy evidenčně. Při přechodu z paušálních výdajů na vedení daňové evidence v roce 2013 uplynula doba od zakoupení automobilu delší než 1 rok, proto vstupní cenou při zařazení automobilu v roce 2013 do obchodního majetku nebude kupní pořizovací cena, ale podle § 29 odst. 1 písm. a) ZDP reprodukční pořizovací cena. Pokud např. tato cena zjištěná podle ZOM bude stanovena ve výši 540 000 Kč, bude podnikatel počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 odpisovat automobil ze vstupní ceny 540 000 Kč rovnoměrným nebo zrychleným způsobem po dobu 5 let.
příklad č. 7
Zemědělský podnikatel podniká v zemědělské výrobě od roku 2011 a uplatňuje paušální výdaje ve výši 80 % z dosažených příjmů. V roce 2012 zakoupil pro účely podnikání traktor za částku 870 000 Kč. V roce 2013 přechází na uplatňování prokazatelných výdajů a vede daňovou evidenci.
Řešení:
Počínaje rokem 2013 existuje u poplatníka obchodní majetek. Podnikatel tedy může vložit traktor do obchodního majetku k 1. 1. 2013. Vzhledem k tomu, že mezi zakoupením traktoru a jeho vložením do obchodního majetku neuplynula doba 1 roku, bude vstupní cenou pro účely daňového odpisování pořizovací cena 870 000 Kč. Z této částky může uplatňovat podnikatel daňové odpisy počínaje zdaňovacím obdobím roku 2013 rovnoměrným nebo zrychleným způsobem po dobu 5 let.
 
Hmotný majetek nabytý darováním
Pro správný postup daňového řešení darovaného hmotného majetku jsou důležitá následující ustanovení ZDP a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o trojdani"):
*
Ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) ZDP hovoří o daňovém řešení příjmů získaných darováním nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva.
*
Ustanovení § 27 písm. ch) ZDP hovoří o vyloučení z odpisování hmotného majetku nabytého darem, které bylo osvobozeno od daně darovací.
*
Ustanovení § 29 odst. 1 písm. e) a d) ZDP hovoří o vstupní ceně hmotného majetku nabytého darováním.
*
Ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona o trojdani stanoví vazbu daně darovací a daně z příjmů.
*
Ustanovení § 19 odst. 3 zákona o trojdani stanoví osvobození bezúplatného nabytí majetku od daně darovací, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině (tyto skupiny jsou vymezeny v § 11 zákona o trojdani).
*
Ustanovení § 20 odst. 6 písm. g) zákona o trojdani hovoří o osvobození od daně darovací bezúplatného převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví.
Na základě znění § 3 odst. 4 písm. a) ZDP
nejsou předmětem daně z příjmů příjmy získané
zděděním, vydáním nebo
darováním
nemovitosti nebo movité věci anebo majetkového práva, s výjimkou příjmů z nich plynoucích a
s výjimkou darů přijatých v souvislosti s výkonem činnosti podle § 6 ZDP nebo s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností.
Předmětem daně z příjmů u fyzických osob, provozujících školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, a u fyzických osob, které jsou poskytovateli zdravotních služeb, není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností.
Podle znění § 27 písm. ch) ZDP patří mezi
hmotný majetek, vyloučený z daňového odpisování,
hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno.
Podle znění § 29 odst. 1 písm. e) ZDP je při nabytí majetku darováním vstupní cenou nabytého hmotného majetku cena stanovená podle ZOM ke dni nabytí, s výjimkou majetku odpisovaného právním nástupcem poplatníka [§ 30 odst. 10 písm. a) ZDP], pokud u poplatníka daně z příjmů fyzických osob neuplyne od nabytí doba delší než 5 let, zvýšená u nemovitostí o náklady vynaložené na opravy a technické zhodnocení. Při nabytí majetku darováním je podle znění § 29 odst. 1 písm. d) ZDP vstupní cenou nabytého majetku reprodukční pořizovací cena, je-li doba od nabytí delší než 5 let.
Podle znění § 6 odst. 4 písm. c) zákona o trojdani
předmětem daně darovací nejsou bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmů
podle ZDP, nebo bezúplatná nabytí majetku, která jsou předmětem daně dědické.
Podle znění § 20 odst. 6 písm. f) zákona o trojdani jsou od daně darovací (a rovněž od daně z převodu nemovitostí) osvobozeny bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů - fyzických osob, jde-li o bezúplatné převody uvedené v § 24 odst. 1-4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených ustanovení ZDP a zákona o trojdani vyplývá, že
z fyzických osob může u darovaných nemovitostí uplatnit daňové odpisování:
1)
Fyzická osoba, která získala darem hmotný majetek od skupiny osob zařazených do III. skupiny,
tedy od ostatních fyzických osob a od právnických osob (nejde o osoby zařazené v I.
a
II. skupině ve smyslu § 11 zákona o trojdani). Dary mezi těmito osobami podléhají dani darovací, pokud se na ně nevztahuje některé ustanovení zákona, týkající se osvobození od daně.
2)
Fyzická osoba, která získala darem hmotný majetek v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností,
který vloží do svého obchodního majetku. Tento dar představuje nepeněžní příjem oceněný podle ZOM a podléhá zdanění daní z příjmů a nikoliv daní darovací.
příklad č. 8
Otec daroval synovi nemovitost pro účely zahájení jeho podnikatelské činnosti v zemědělské výrobě. Syn si v darované nemovitosti zřídí mechanizační dílnu a garážuje zde zemědělské stroje.
Řešení:
U syna jde o dar (nepeněžní příjem) v souvislosti s jeho podnikáním, který podléhá dle § 3 odst. 4 písm. a) ZDP zdanění daní z příjmů na základě ocenění daru podle ZOM. Protože dar podléhá zdanění daní z příjmů, není předmětem daně darovací ve smyslu znění § 6 odst. 4 písm. c) zákona o trojdani. Na syna se tudíž nevztahuje znění § 27 písm. ch) ZDP a syn může odpisovat darovanou nemovitost ze vstupní ceny, která je stanovena podle ZOM ke dni nabytí daru.