Zařazení majetku do obchodního majetku při zahájení podnikání zemědělského podnikatele

Vydáno: 21 minut čtení

V příspěvku si blíže rozebereme problematiku vztahu zahájení podnikání zemědělského podnikatele, zařazení hmotného majetku do obchodního majetku a možnosti jeho odpisování. Ukážeme si postup při zakoupení hmotného majetku, při jeho získání zděděním nebo darováním, a dále řešení při použití hmotného majetku pořízeného před zahájením podnikání v zemědělské výrobě.

Zařazení majetku do obchodního majetku při zahájení podnikání zemědělského podnikatele
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vymezení pojmu obchodní majetek
Podle znění § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), se obchodním majetkem u fyzické osoby rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno (u poplatníka, který vede účetnictví), anebo jsou nebo byly v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (u poplatníka, který vede daňovou evidenci).
Majetek lze tedy do obchodního majetku zahrnout pouze při vedení daňové evidence anebo při vedení účetnictví.
 
Zařazení majetku do obchodního majetku
Pokud je
nemovitost nebo movitá věc ve společném jmění manželů
a je zahájeno jejich využívání pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost jedním nebo oběma manžely, postupuje se podle § 7 odst. 9 ZDP a tuto nemovitost nebo movitou věc vkládá do obchodního majetku jeden z manželů. Tento majetek zůstává součástí společného jmění manželů.
V případě, že
nemovitost nebo movitou věc má v obchodním majetku jeden z manželů
a je současně využívána pro podnikatelskou činnost nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost také druhým z manželů, lze výdaje (náklady) související s touto nemovitostí nebo movitou věcí rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji využívají při své činnosti dle § 7 odst. 1 a 2 ZDP. Přitom platí, že
movitá věc nebo nemovitost může být v jednom okamžiku součástí obchodního majetku pouze u jednoho z manželů, a to bez ohledu na to, zda tato movitá věc či nemovitost je součástí společného jmění manželů nebo soukromým majetkem pouze jednoho z manželů.
Ze znění bodu 4 pokynu GFŘ č. D-6 k § 4 odst. 1 ZDP vyplývá, že
zahrnutím nemovitosti do obchodního majetku poplatníka se rozumí zahrnutí celé nemovitosti
a u podílového spoluvlastnictví nemovitosti zahrnutí její části ve výši spoluvlastnického podílu. Přitom není rozhodující, zda pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost je používána vložená nemovitost zčásti nebo celá.
Podle znění § 25 odst. 1 písm. u) ZDP
nelze výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání nebo jiné samostatné činnosti zařadit mezi daňově uznatelné výdaje, pokud poplatník daně z příjmů fyzických osob