Dotace na opravu zemědělské budovy (HIM)

Vydáno: 2 minuty čtení

Začínající zemědělec (fyzická osoba) je zapojen do dotačního programu "mladého zemědělce". V roce 2012 je zaevidován v "evidenci zemědělských podnikatelů", vede daňovou evidenci a předpokládá, že výdaje bude vykazovat v procentech. Zemědělec pravděpodobně obdrží dotaci na opravu zemědělské budovy, kterou má pronajatu od rodinného příslušníka (nepodnikatele). Jsou tyto dotace na opravu hmotného investičního majetku osvobozeny od daně z příjmů? Pokud ano, platí také osvobození od placení sociálního a zdravotního pojištění? Je nutné v daňovém přiznání, resp. přehledech pro sociální a zdravotní pojišťovny tuto dotaci někde uvádět?

Dotace
na opravu zemědělské budovy (HIM)
Ing.
Jiří
Vychopeň
 
odpověď:
Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. t) zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), jsou od daně z příjmů osvobozeny
dotace
na pořízení hmotného majetku, na jeho technické zhodnocení nebo na odstranění následků živelní pohromy.
Dotace
na opravy hmotného majetku (v daném případě na opravu najaté budovy) ale není osvobozena od daně z příjmů, a pokud ji obdrží zemědělský podnikatel, bude se u něj jednat o příjem ze zemědělského podnikání podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP. Tento příjem podléhá dani z příjmů i sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Bude tedy uveden jak v přiznání k dani z příjmů fyzických osob, tak i v přehledech o příjmech a výdajích pro účely sociálního a zdravotního pojištění OSVČ. U příjmů z podnikání lze ve zdaňovacím období uplatnit buď výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů, nebo výdaje v procentní výši podle příslušného ustanovení § 7 odst. 7 ZDP. Podle ustanovení § 7 odst. 7 písm. a) ZDP lze u příjmů ze zemědělského podnikání uplatnit výdaje ve výši 80 % z dosažených příjmů. V takto stanovené částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů z podnikání. Pokud se zemědělský podnikatel rozhodne uplatnit u příjmů z podnikání výdaje v procentní výši, není povinen vést daňovou evidenci pro zjištění základu daně a daně z příjmů. Podle ustanovení § 7 odst. 8 ZDP je však povinen vést záznamy o zdanitelných příjmech (v těchto záznamech bude uvedena i přijatá
dotace
na opravu budovy) a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou činností.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů