Účetní uzávěrka a závěrka při zpracování účetnictví prostřednictvím účetních softwarů

Vydáno: 23 minut čtení

Podstatou účetní uzávěrky a závěrky je zjištění stavu majetku, závazků a kapitálu účetní jednotky oceněného v peněžních jednotkách k určitému datu, a dále zobrazení výsledku hospodaření a toku peněžních prostředků za vymezené účetní období k rozvahovému dni.

Účetní uzávěrka a závěrka při zpracování účetnictví prostřednictvím účetních softwarů
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Legislativní úprava
Pro sestavení účetní uzávěrky a závěrky a splnění následných povinností souvisejících s účetní závěrkou jsou pro účetní jednotky závazné tyto právní dokumenty:
*
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
*
vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
*
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
*
zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 
Účetní uzávěrka
Na konci účetního období je třeba zajistit, aby konečné zůstatky na rozvahových účtech věrně zobrazovaly stav majetku a jeho zdrojů a aby byl výsledek hospodaření vyčíslen ve správné výši. V účetní jednotce se provádí následující činnosti:
*
Inventarizace
*
Časové rozlišení nákladů a výnosů
*
Vyúčtování dohadných položek
*
Vyúčtování opravných položek
*
Odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám
*
Závěrečné operace u zásob
*