Jak na sestavení cash flow přímou i nepřímou metodou

Vydáno: 21 minut čtení

Chcete mít přehled o peněžních tocích Vašeho podniku? Potřebujete připravovat výkaz cash flow? Tento článek Vás provede postupy sestavování cash flow z praktické stránky. Seznámíte se s podstatou cash flow a poznáte faktory, které peněžní toky podniku ovlivňují.

Jak na sestavení cash flow přímou i nepřímou metodou
Ing.
Pavlína
Vančurová
Ph.D.
 
Podstata a význam cash flow v podnikové praxi
Cash flow znamená tok peněz. Každý podnik zajímají příjmy a výdaje peněžních prostředků. Nedostatečná platební schopnost podniku může vést k závažným problémům až k likvidaci podniku. Hlavní účetní výkaz, kterým je rozvaha, zachycuje stav peněz v pokladně a na běžných účtech obdobně jako jiná aktiva, tedy v podobě zůstatků příslušných účtů (Pokladna, Bankovní účty) k datu účetní závěrky. O pohybu peněz se tedy z rozvahy nelze příliš dozvědět. Jak tedy zjistit, z jakých aktivit podnik peníze získává, a naopak, kde peníze z podniku "mizí"? Můžeme vysledovat konkrétní pohyby na účtech finančního majetku zachycené v účetnictví. Užitečnější je však pro svou přehlednost vhodně sestavený výkaz o peněžních tocích.
Zisk
versus
cash flow
To, že má podnik zisk, nemusí znamenat, že má také peníze. Zisk je kladný výsledek hospodaření vycházející z rozdílu výnosů a nákladů podniku za určité období. Často zaměňovanou kategorií s náklady a výnosy jsou příjmy a výdaje. Jedná se však o obsahově odlišné pojmy.
Výdaj
je jakýkoliv úbytek peněžních prostředků za určité období bez zřetele na účel jejich použití.
Příjem
je jakýkoliv přírůstek finančních prostředků za stejné období.
Naproti tomu
výnosy
jsou peněžním ekvivalentem výkonů podniku za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k inkasu peněz za prodané výkony (zboží, výrobky, služby). Až díky inkasu pohledávek realizuje podnik peněžní příjem.
Náklady
představují peněžní ekvivalent vstupů, které firma účelně vynaložila na získání výnosů, tj. použila je k provedení určitého výkonu. I zde platí, že mezi peněžním výdajem a nákladem nemusí nastat časový soulad. To znamená, že např. při koupi firemního vozidla poklesnou aktiva (účet Bankovní účty) o zaplacenou částku, nicméně v nákladech se v daném roce projeví pouze její část (tu bude představovat odpis dlouhodobého hmotného majetku).
Časový nesoulad je tedy také příčinou toho, proč je nutné tyto rozdílné účetní kategorie rozlišovat. Peněžní výdaj (tedy úbytek cash flow) nastává v okamžiku, kdy se za ekonomický zdroj platí, např. při zaplacení onoho automobilu (účtováno na stranu "Dal" účtů Pokladna nebo Bankovní účty). Nákladem se však tento výdaj stane až v okamžiku, kdy je věcně nebo časově přiřazen ke konkrétnímu výkonu, na jehož provedení byl vynaložen (příkladem výkonu může být aktivace vnitropodnikových služeb při užití automobilu k vlastní dopravě nebo tržby za poskytnuté přepravní služby). Náklad se v případě pořízení samostatné movité věci - automobilu - časově rozliší vzhledem k délce předpokládaného užití daného dlouhodobého aktiva prostřednictv