Paušální výdaje a daňové odpisy

Vydáno: 11 minut čtení

V praxi poměrně často diskutovanou a řešenou oblastí jsou daňové odpisy ve vztahu k paušálním výdajům. Této problematice bych chtěl věnovat následující příspěvek. Na úvod je vhodné poznamenat, že oblast paušálních výdajů byla významně změněna novelou zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), provedenou zákonem č. 500/2012 Sb.

Paušální výdaje a daňové odpisy
Ing.
Zdeněk
Moravek
Významnou změnou pro podnikající fyzické osoby
je nová úprava výdajových paušálů,
resp. omezení jejich použití. V případě příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, u kterých lze uplatnit paušální výdaje ve výši 40 %, tj. příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů [§ 7 odst. 1 písm. c) ZDP] a příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 odst. 2 ZDP), je možné uplatnit paušální výdaje
pouze do výše 800 000 Kč,
tedy při 2 mil. Kč těchto příjmů. Toto omezení se ale nebude týkat zemědělských podnikatelů s příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) ZDP.
V případě
příjmů z pronájmu,
ať už z majetku, který je součástí obchodního majetku [příjmy podle § 7 odst. 2 písm. e) ZDP], nebo příjmů z pronájmu ostatního majetku nezařazeného do obchodního majetku (příjmy podle § 9 ZDP), u kterých se v obou případech uplatňují paušální výdaje ve výši 30 %, je možné uplatnit paušální výdaje n