Způsoby vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku podnikatele

Vydáno: 21 minut čtení

V článku si blíže ukážeme daňové řešení různých situací, kdy dochází k vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku.

Způsoby vyřazení hmotného majetku z obchodního majetku podnikatele
Ing.
Ivan
Macháček
 
1. Vymezení pojmu obchodní majetek
Podle znění § 4 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), se obchodním majetkem (dále jen "OM") u fyzické osoby rozumí souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných jiných hodnot), které jsou ve vlastnictví poplatníka a o kterých bylo nebo je účtováno (u poplatníka, který vede účetnictví), anebo jsou nebo byly v evidenci majetku a závazků pro účely stanovení základu daně a daně z příjmů (u poplatníka, který vede daňovou evidenci).
Majetek lze tedy do OM zahrnout pouze při vedení daňové evidence anebo při vedení účetnictví.
Pokud poplatník zakoupí hmotný majetek pro účely podnikání ve zdaňovacím období, kdy uplatňuje paušální výdaje, nemůže tento hmotný majetek vložit do svého OM, protože OM při vedení paušálních výdajů u poplatníka neexistuje.
Z definice OM uvedené v § 4 odst. 4 ZDP vyplývá, že
OM neexistuje u poplatníka daně z příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP
, protože tento poplatník nevede daňovou evidenci, ale ve smyslu § 9 odst. 6 ZDP poplatník mající příjmy z pronájmu a uplatňující u těchto příjmů skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení vede záznamy o příjmech a výdajích v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a mzdové listy. V § 9 odst. 6 ZDP se dále uvádí, že pokud se poplatník rozhodne vést účetnictví, přestože k tomu není podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZU"), povinen, pak postupuje podle tohoto předpisu, bude-li takto postupovat po celé zdaňovací období. Přitom se movitý i nemovitý majetek, o kterém je účtováno, nepovažuje za OM ve smyslu daně z příjmů fyzických osob.
Dnem vyřazení majetku z OM poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o tomto majetku naposledy účtoval nebo jej naposledy uváděl v daňové evidenci.
Datum přechodu z uplatňování výdajů v prokazatelné výši na uplatňování výdajů procentem z příjmů je u poplatníka, který dosud vedl daňovou evidenci, i datem vyřazení majetku z OM.
 
2. Vyřazení hmotného majetku pro osobní potřebu poplatníka
Poplatník - fyzická osoba se může kdykoliv rozhodnout a majetek vyřadit z OM pro své osobní potřeby, záleží vždy na jeho