Změny v nemocenském pojištění, 2. část - Zaměstnavatelé

Vydáno: 13 minut čtení

První část článku týkajícího se přínosů a dopadů změn v nemocenském pojištění se zabývala dopady na zaměstnance - především v oblasti výplaty nemocenského a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (dále jen "DPN"). Téměř každoroční změny v nemocenském pojištění se netýkají pouze zaměstnanců, kteří jsou v tomto systému v současnosti pouze příjemci dávek nemocenského pojištění. Významný subjekt v nemocenském pojištění představují zaměstnavatelé.

Změny v nemocenském pojištění
Ing.
Gabriela
Kukalová
Ing.
Jaroslav
Šura
 
Definice pojmů
Zaměstnavatelem se pro účely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZNP"), rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance. Zaměstnavatelem jsou též např. organizační složky státu, složky bezpečnostních sborů apod.
Taxativní
výčet je uveden v § 3 písm. b) ZNP.
Úkoly a povinnosti zaměstnavatelů v oblasti pojistného a nemocenského pojištění jsou uvedeny v ZNP.1 Patří mezi ně např. povinnost přihlásit se do registru zaměstnavatelů, oznámit okresní správě sociálního zabezpečení (dále jen "OSSZ") den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, vést předepsanou evidenci apod.
Z hlediska nemocenského pojištění je jednou z hlavních povinností zaměstnavatelů platit pojistné. Zaměstnavatel je plátcem i poplatníkem pojistného na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění, pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Za
poplatníky
pojistného jsou považovány fyzické nebo právnické osoby, které jsou povinny platit (za podmínek stanovených zákonem) ze svých příjmů pojistné. Poplatníky lze rozdělit do čtyř základních skupin:
*
zaměstnavatelé,
*
zaměstnanci,
*
osoby samostatně v&y