Paušální výdaje a prodej hmotného majetku

Vydáno: 12 minut čtení

Poplatník s příjmy zdaňovanými podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), se může kdykoliv rozhodnout a namísto výdajů prokazatelně vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu uplatnit výdaje dle § 7 odst. 7 ZDP procentem z příjmů. Paušální výdaje lze uplatnit rovněž u příjmů z pronájmu dle § 9 odst. 4 ZDP a dále u příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem a je zdaňována podle § 10 odst. 1 písm. a) ZDP.

Paušální výdaje a prodej hmotného majetku
Ing.
Ivan
Macháček
Toto rozhodnutí může poplatník provést nejen počátkem příslušného zdaňovacího období, ale i po skončení zdaňovacího období v rámci přípravy daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, pokud to bude pro něho výhodnější. V článku si ukážeme situace, kdy při uplatnění paušálních výdajů dojde ve zdaňovacím období k prodeji hmotného majetku, který je z důvodu přechodu na paušální výdaje vyřazen z obchodního majetku poplatníka. Daňové řešení je odlišné podle toho, jestli poplatník vede, nebo nevede účetnictví při uplatňování paušálních výdajů.
 
Výše paušálních výdajů a výhoda jejich uplatnění
 +---------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+ |                 Druh příjmů                  | Procento paušálních výdajů | +---------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+ | Příjmy zemědělského podnikatele ze zemědělské výroby, lesního a vodního     | 80%             | | hospodářství dle § 7 odst. 1 písm. a)                      |               | | Příjmy z řemeslných živností dle § 7 odst. 1 písm. b)              | 80%             | | Příjmy z ostatních živností dle § 7 odst. 1 písm. b)              | 60%             | | Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů dle § 7 odst. 1 písm. c)  | 40%             | | Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního    | 40%             | | vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému,      |               | | a to včetně pří