Účtování dospělých zvířat v zásobách

Vydáno: 12 minut čtení

Tento článek se zabývá účtováním těch zvířat, které je možno dle vyhlášky Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění platném od roku 2008 (dále jen „vyhláška č. 500/2002 Sb. “), účtovat v zásobách. Do té doby bylo vyjmenováno, které druhy zvířat jsou po dosažení dospělosti považovány za dlouhodobý majetek bez ohledu na jejich pořizovací cenu a které jsou zásobou. Není účelem tohoto článku rozebírat, zda předchozí ustanovení byla lepší či horší než současná úprava, ale je nutno konstatovat, že problém postupů při účtování dospělých zvířat evidovaných v zásobách byl stejný při minulé právní úpravě jako v současnosti.

Účtování dospělých zvířat v zásobách
Ing.
František
Louša
 
Popis předpisové základny
Bude jistě prospěšné, když si nejdříve připomeneme, jaká ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb. jsou tomuto problému věnována:
1)
§ 7 odst. 5, ve kterém je popisován obsah řádku B. II.5 rozvahy: „Dospělá zvířata a jejich skupiny“ Obsahuje dospělá zvířata a jejich skupiny (např. stáda, hejna), s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. O dospělých zvířatech a jejich skupinách s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázaných v položce „B. II.5. Dospělá zvířata a jejich skupiny“ se účtuje jako o zásobách.
2)
§ 9 odst. 1 h, ve kterém jsou vyjmenovány složky zásob, považované za materiál a vykazované v řádku C. I.1 rozvahy: „Pokusná zvířata“
3