Daně v daňových výdajích (nákladech)

Vydáno: 10 minut čtení

Daně v daňových výdajích (nákladech)
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Daň z příjmů
Daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob není daňově uznatelná s jedinou výjimkou, kterou nalezneme v § 24 odst. 2 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).
Daň z příjmů zaplacená v zahraničí je u poplatníka uvedeného v § 2 odst. 2 a v § 17 odst. 3 ZDP výdajem (nákladem) pouze u příjmů, které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, a to pouze v rozsahu, v němž nebyla započtena na daňovou povinnost v tuzemsku podle § 38f ZDP. Tento výdaj (náklad) se uplatní ve zdaňovacím období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, následujícím po tomto zdaňovacím období, nebo v období, za něž je podáváno daňové přiznání, j