Prodej nakladače do Rumunska

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost s r. o., plátci DPH, vede podvojné účetnictví, chce prodat zemědělský stroj – nakladač (v nulové účetní hodnotě a tržní ceně 50 tis. Kč) do Rumunska. Jakým způsobem postupovat a jakými předpisy se řídit? Co musí splnit firma v ČR a společnost v Rumunsku?

Prodej nakladače do Rumunska
Ing.
Martin
Děrgel
Odpověď:
Jedná se o dodání zboží českým plátcem DPH do jiného členského státu EU (Rumunska). Lze předpokládat, že kupujícím je rumunský podnikatel, který je registrován k DPH v Rumunsku (je tam tzv. plátcem daně). Díky tomu může český prodávající uplatnit ustanovení § 64 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a posoudit toto přeshraniční plnění jako osvobozené od daně s nárokem na odpočet DPH. Neboli prodej zboží (nakladače) nebude podléhat české DPH na výstupu a prodávající jej pouze evidenčně vykáže v přiznání k DPH na řádku 20.
O tomto osvobozeném dodání zboží by měl dodavatel do 15 dnů od uskutečnění dodání vystavit daňový doklad s náležitostmi stanovenými v § 34 zákona o DPH. V souladu s § 22 odst. 3 a 4 ZDPH český plátce od daně osvobozené dodání zboží do jiného státu EU uvede do přiznání k DPH za kalendářní měsíc/čtvrtletí do něhož spadá den vystavení zmíněného daňového dokladu (ledaže by jej vystavil opožděně nebo vůbec, pak by dodání zboží musel přiznat k 15. dni měsíce následujícího po přepravení zboží k odběrateli.
Naproti tomu kupující bude muset z titulu pořízení zboží od českého plátce přiznat rumunskou DPH na výstupu ve svém přiznání k rumunské DPH. Současně ale bude moci - v souladu s rumunským ZDPH -- nárokovat odpočet této DPH na vstupu, který rovněž uvede do daňového přiznání. Takže fakticky mu z titulu této koupě nevznikne žádná daňová povinnost. Pro kontrolu splnění uvedené povinností rumunským pořizovatelem zboží je český prodejce (dodavatel) povinen svému českému správci daně podat tzv. souhrnné hlášení podle § 102 ZDPH o dodání zboží do jiného členského státu EU, které bylo v Česku osvobozeno od daně. V tomto souhrnném hlášení, mj. uvede hodnotu obchodu a identifikuje pořizovatele jeho daňovým identifikačním číslem.
Dodání zboží do jiného členského státu EU je třeba být schopen prokázat, k čemuž je vhodné například písemné prohlášení pořizovatele zboží, že bylo přepraveno do jiného státu EU než je Česká republika apod.
Z hlediska daně z příjmů je příjem (výnos) z prodeje dlouhodobého hmotného majetku (účtován bude MD 315/D 641) zdanitelný příjmem českého dodavatele (tazatele), který bude standardně zdaněn v rámci celoročního výsledku hospodaření, resp. základu daně z příjmů. Jelikož je předmětný hmotný majetek již daňově plně odepsán, nelze samozřejmě uplatnit jako související daňový výdaj zůstatkovou cenu, protože je nulová. Daňovým výdajem (nákladem) souvisejícím s tímto prodejem tak budou např. výlohy s přepravou zboží do Rumunska, telefonní poplatky za hovory s odběratelem, výlohy za právní konzultace k dané transakci apod.
Z titulu prodeje stroje bude nakonec zapotřebí vyřadit jej z účetní evidence, a to opět standardním proúčtování pořizovací ceny proti účtu oprávek (MD 082/D 022).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty