Ztratné ve skladu

Vydáno: 2 minuty čtení

Společnost s r. o., vede účetnictví, máme prodejnu stavebního materiálu, účtujeme způsobem A. Případy: * skladník při manipulaci rozbije stav. materiál – nestane se to však jeho vinou, např. nerovný terén, * na paletě při dodávkách ve foliích je již rozbito několik cihel, hlavně uprostřed (dodavatel upozorněn). Můžeme o této škodě účtovat jako ztráty v rámci přirozených úbytků, tj. manka a škody do normy a daňově. Jak ošetřit ve směrnici – jakým způsobem postupovat?

Ztratné ve skladu
Ing.
Ivana
Pilařová
Odpověď:
Základní daňové určení mank a škod je do kategorie daňově neúčinných nákladů, s tím, že pokud v souvislosti s nimi vznikne výnos, jedná o náklad daňově účinný do výše tohoto výnosu. V ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jsou popsány výjimky, které se nepovažují za manka a škody. Na tyto výjimky se pak nevztahuje obecné ust. § 25 odst. 1 písm. n) a na základě § 24 odst. 1 se jedná o daňově účinné náklady.
Obávám se však, že vámi uvedené případy rozbitého zboží (ať již při přepravě či při manipulaci ve skladu), nepatří mezi situace vyjmenované v § 25 odst. 2 ZDP. Muselo by se jednat o úbytky dané povahou materiálu (písek se rozpráší, kapalina vypaří apod.), což v případě rozbitých cihel tak není. Na poškození při přepravě je možné uplatnit reklamaci, chápu však, že toto není možné dělat vždy na každou jednotlivou rozbitou cihlu. Přesto se domnívám, že se ve Vašem případě nejedná o přirozené úbytky zboží. Stejná situace je pak při manipulaci a rozbití zboží skladníkem.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů