Dědictví akcií

Vydáno: 2 minuty čtení

V roce 2011 zdědila fyzická osoba akcie, které je zároveň v tomto roce odprodala. Má povinnost příjem z prodeje akcií zdanit? V případě, že ano, jaké si k tomuto příjmu může uplatnit výdaje. Má povinnost platit z tohoto příjmu sociální a zdravotní pojištění?

Dědictví akcií
Odpověď:
Odpověď na dotaz nalezneme v ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Podle jeho znění jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Osvobození se vztahuje pouze na osoby, jejichž celkový přímý podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %.
Pozor, osvobození se nevztahuje na příjmy, které plynou poplatníkovi z budoucího prodeje cenných papírů, uskutečněného v době do 6 měsíců od nabytí.
Pokud by výše uvedené příjmy z prodeje cenných papírů podléhaly zdanění, pak se bude jednat o ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. U příjmů podle odst. 1 písm. b) ZDP, tedy i příjem z prodeje cenných papírů je výdajem cena, za kterou poplatník cenný papír prokazatelně nabyl, a jde-li o cenný papír zděděný nebo darovaný, cena zjištěná podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, ke dni nabytí. U příjmů z prodeje cenných papírů lze kromě nabývací ceny akcie a pořizovací ceny ostatních cenných papírů uplatnit i výdaje související s uskutečněním prodeje a platby za obchodování na trhu s cennými papíry při pořízení cenných papírů. Výdaje, které převyšují příjmy v tom zdaňovacím období, kdy poprvé plynou splátky nebo zálohy na prodej cenných papírů mohou být uplatněny v tomto zdaňovacím období až do výše tohoto příjmu.
Z příjmů podle § 10 ZDP není povinnost odvádět platby na sociální zabezpečení a ani platby na zdravotní pojištění.