Nabývací cena podílu

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba podniká v zemědělství a vede daňovou evidenci. V roce 2004 získala protihodnotou za nepeněžní vklad podíl na společnosti s ručením omezeným. Podíl v roce 2011 odprodala za 400 000 Kč. Je povinna tento příjem zdanit? Jaké si může uplatnit výdaje?

Nabývací cena podílu
Odpověď:
V § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), je uvedeno, že daně z příjmů jsou osvobozeny příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu 5 let. Osvobození se však nevztahuje na příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech, pokud byly pořízeny z obchodního majetku poplatníka, a to do 5 let po ukončení jeho podnikatelské nebo jiné samotně výdělečné činnosti. Z dotazu nevyplývá, zda byl podíl na obchodní společnosti zahrnut do daňové evidence. Pokud ano, tak výše uvedený test 5 let není splněno a příjem za prodej podílu je nutné zdanit. Za zdaňovací období roku 2011 je fyzická osoba zahrne ke svým příjmům ze zemědělské podnikatelské činnosti. Oproti tomuto příjmu si uplatní výdaje ve výši nabývací hodnoty podílu.
Hodnota podílu z vkladu se stanoví v souladu s § 24 odst. 7 písm. b) ZDP a v souladu s § 3 odst. 3 ZDP podle oceňovacích předpisů [zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů]. Tímto způsobem by mohla být nabývací cena podílu ohodnocena například na 300 000 Kč. Dílčí základ daně z tohoto prodeje by potom byl 400 000 Kč -- 300 000 Kč = 100 000 Kč
Jestliže byl podíl získán pouze na fyzickou osobu, potom test 5 let je splněn a příjem z prodeje se nebude zdaňovat.