Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období rok 2011

Vydáno: 7 minut čtení

V příspěvku si ukážeme na konkrétním příkladu postup při vyplnění daňového přiznání zemědělské společnosti k dani z příjmů právnických osob za rok 2011.

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
Daňové přiznání podle DŘ1 a ZDP2
Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „DPPO") se podává podle § 136 DŘ nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce (daňový poradce nebo advokát), podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.
Poslední možnost k včasnému podání daňového přiznání k DPPO za zdaňovací období roku 2011 i splatnost daně je 2. 4. 2012 a v případě, že daňové přiznání zpracovává poradce nebo jde o subjekt, jehož účetní závěrku je nutno ze zákona ověřit auditorem, půjde o termín 2. 7. 2012.
V ZDP je zakotveno specifické ustanovení týkající se daňového přiznání právnických osob, a to ustanovení § 38m ZDP.
Daňové přiznání se podává i v případě, kdy je vykázán základ daně ve výši nula nebo je vykázána daňová ztráta.
Je-li zdaňovací období kratší než 1 rok, podává se daňové přiznání ve lhůtě a za podmínek pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců.
 
Zadání příkladu
Společnost zabývající se živočišnou výrobou vykázala ve výkazu zisku a ztráty za rok 2011 výsledek hospodaření před zdaněním na základě sestavené účetní závěrky ve výši 2 485 000 Kč. Účetním i zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Společnost nepodléhá povinnému auditu ve smyslu § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přiznání k DPPO podává společnost ke dni 2. 4. 2012. Společnost zaplatila na čtvrtletních zálohách na daň z příjmů ke dni 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. 2011 celkem 305 000 Kč.
Z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy vyplývají následující skutečnosti, mající vliv na transformaci účetního výsledku hospodaření na základ daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2011:
1.
Společnost se rozhodla uplatnit paušální výdaje na dopravu za 3 vozidla, z nichž jsou všechna využívána k pracovním cestám zaměstnanců a žádné z nich není bezplatně poskytnuto zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely. Za tato vozidla jsou v účetnictví na analytických účtech zahrnuty následující náklady:
*
účet 501.0X-Spotřeba pohonných hmot 148 420 Kč
*
účet 518.0X-Parkovné vozidel při pracovní cestě 2 300 Kč
2.
Společnost srazila zaměstnancům za měsíc listopad a prosinec 2011 pojistné na sociální a zdravotní pojištění, ale neodvedla je do 31. 1. 2012 na OSSZ3 a příslušným zdravotním pojišťovnám. Tato částka vyplývá z rozvahy jako závazek společnosti na účtu:
*
účet 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 66 000 Kč
3.
Společnost neodvedla do 31. 1. 2012 za měsíc listopad a prosinec 2011 pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které ze zákona hradí zaměstnavatel z titulu zaměstnávání zaměstnanců. Tato částka je uvedena ve výkazu zisku a ztráty na nákladovém účtu:
*
účet 524-Zákonné sociální pojištění 204 000 Kč
4.
Ve výkazu zisku a ztráty jsou v rámci nákladů uvedeny následující položky:
*
účet 513-Náklady na reprezentaci 17 000 Kč
*
účet 543-Dary - dar zdravotnímu středisku splňující podmínky pro odpočet od základu daně podle § 20 odst. 8 ZDP 50 000 Kč
*
účet 545-Ostatní pokuty a penále - pokuta za opožděné podání daňového přiznání za rok 2010 a penále za pozdě uhrazenou daň z příjmů za rok 2010 14 800 Kč
5.
Ve výsledku hospodaření jsou zahrnuty účetní odpisy (účet 551) 541 800 Kč Daňové odpisy (zrychlené odpisy, mimořádné odpisy podle jednotlivého hmotného majetku) činí 618 500 Kč
*
z toho odpisová skupina 1: 12 500 Kč
*
odpisová skupina 2: 328 500 Kč
*
odpisová skupina 5: 277 500 Kč
6.
Zůstatek daňové ztráty z rok 2008 dosud neuplatněné v předcházejících zdaňovacích obdobích činí 82 000 Kč. Z původní daňové ztráty z rok 2008 ve výši 124 000 Kč bylo v letech 2009 a 2011 uplatněno celkem 42 000 Kč. Oproti roku 2008 nedošlo k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole ve smyslu znění § 38na ZDP.
 
Řešení příkladu v daňovém přiznání
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | ř. 10  výsledek hospodaření ke dni 31. 12. 2011                                                  | 2 485 000 Kč | | ř. 30  částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 13 zákona zvyšuje výsledek hospodaření:                      |       | |     * podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 5 ZDP pojistné na sociální a zdravotní pojištění sražené zaměstnancům a neodvedené do 31. 1. 2012     |  66 000 Kč | | Celkem bude na řádku 30 uvedena částka                                                        |  66 000 Kč | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | ř. 40  náklady neuznávané za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 25 nebo § 24 ZDP:                  |       | |     * výdaje na spotřebované PHM u vozidel, u kterých společnost uplatňuje paušální výdaj na dopravu, podle § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP     |  148 420 Kč | | celkem účtová skupina 50                                                               |  148 420 Kč | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ |     * výdaje na parkovné u vozidel, u kterých společnost uplatňuje paušální výdaj na dopravu, podle § 25 odst. 1 písm. zp) ZDP         |   2 300 Kč | |     * náklady na reprezentaci podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP                                          |  17 000 Kč | | celkem účtová skupina 51                                                               |  19 300 Kč | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ |     * podle § 24 odst. 2 písm. f) ZDP povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem a neodvedené do 31. 1. 2012  |  204 000 Kč | | celkem účtová skupina 52                                                                   |  204 000 Kč | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ |     * dary podle § 25 odst. 1 písm. t) ZDP                                                   |  50 000 Kč | |     * sankce zaplacené FÚ podle § 25 odst. 1 písm. f) ZDP                                            |  14 800 Kč | | celkem účtová skupina 54                                                               |  64 800 Kč | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | Výše uvedené částky podle účtových skupin se uvedou v příloze č. 1 II. oddílu v tab. A a odtud se v souhrnu převedou na řádek 40 přiznání.      |       | |                                                                           |       | | celkem řádek 40                                                                   |  436 520 Kč | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | ř. 70  mezisoučet                                                                 |  502 520 Kč | | ř. 150  rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 ZDP převyšují odpisy uplatněné v účetnictví         |  76 700 Kč | | ř. 162  paušální výdaj na dopravu pro tři vozidla 5 000 Kč x 12 měsíců x 3 vozidla                                 |  180 000 Kč | | ř. 170  mezisoučet                                                                 |  256 700 Kč | | ř. 200  základ daně (ř. 10 + ř. 70 - ř. 170)                                                    | 2 730 820 Kč | | ř. 230  odpočet daňové ztráty z r. 2008                                                       |  82 000 Kč | |     V příloze č. 1 II. oddílu tab. E se uvede čerpání daňové ztráty z roku 2008.                                |       | | ř. 250  základ daně                                                                 | 2 648 820 Kč | | ř. 260  odpočet daru                                                                |  50 000 Kč | |     V příloze č. 1 II. oddílu tab. G se uvede celková hodnota darů poskytnutých na účely podle § 20 odst. 8 ZDP                 |  50 000 Kč | | ř. 270  základ daně zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů                                             | 2 598 000 Kč | | ř. 290  daň (19 % ze základu daně)                                                         |  493 620 Kč | | ř. 340  celková daň                                                                 |  493 620 Kč | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
Výše uvedené částky podle účtových skupin se uvedou v příloze č. 1 II. oddílu v tab. A a odtud se v souhrnu převedou na řádek 40 přiznání.
1 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
2 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
3 Okresní správa sociálního zabezpečení