Vložení hospodářských budov do obchodního majetku

Vydáno: 2 minuty čtení

Zemědělský podnikatel, osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), vede daňovou evidenci, je plátce DPH a podniká v oblasti zemědělské výroby. Bydlí v rodinném domě na vesnici, součástí rodinného domu jsou hospodářské budovy: chlévy, sklep na skladování ovoce a zemědělských výpěstků, přístavek na malotraktor atd. Tyto hospodářské budovy jsou postavené na stejném parcelním čísle jako rodinný dům a jsou „přilepené“ k domu. Podnikatel by chtěl nechat hospodářské budovy ocenit a vložit do obchodního majetku (dále jen „OM“), jednak je odepisovat, ale hlavně opravit a výdaje na opravy uplatnit do daňových výdajů. Může do OM vložit jen tyto hospod. budovy nebo musí vkládat celou nemovitost včetně rodinného domu (odpisy by samozřejmě uplatňovat jen z části hospodářských budov).

Vložení hospodářských budov do obchodního majetku
Ing.
Milan
Blatný
odpověď
:
Pokud podnikatel chce vložit nemovitost do OM a tím také uplatňovat jako daňové uznatelné výdaje opravy a údržbu nemovitosti, a samozřejmě i výdaje na spotřebu elektřiny, plynu, vody, na otop a další, musí vložit do OM celou nemovitost, a to i v případě, že ji celou nepoužívá k podnikání. Pokud by nebyla celá nemovitost vložena do OM, nebylo by možné výdaje na opravy a údržbu uplatňovat jako výdaje daňově uznatelné, a to ani v poměrné výši.
Výše uváděné výdaje se uplatní do daňově uznatelných výdajů v poměrné výši připadající na část nemovitosti využívané k podnikání. Jestliže část nemovitosti sloužící k bydlení a část nemovitosti sloužící k podnikání nemají samostatně osazeny měřiče spotřeby energií a vody, například elektrické hodiny a vodoměr, je nutné zvolit vhodné kritérium, třeba podlahovou plochu nebo obstavěnou kubaturu, které co nejpřesněji rozliší spotřebu na jednotlivé účely.
Poměrná výše výdajů se uplatní i v případě odpisů. K jejich určení je potřebné nejprve stanovit příslušný kód zatřídění stavby podle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a v návaznosti určit příslušnou odpisovou skupinu z daňového zákona.
Je účelné připomenout, že pod jeden klasifikační kód musí být zatříděna stavba jako jeden celek, i když její části jsou užívány k různým účelům, například zčásti pro bydlení a zčásti pro zemědělské účely. Příslušný klasifikační kód se určí podle převažujícího užívání stavby a postup je upraven v citované Klasifikaci stavebních děl. Protože postup je poněkud obšírnější, není účelné zde metodickou stať Klasifikace opisovat.

Související dokumenty