Odpis plemenného býka

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba, plátce DPH, vede daňovou evidenci zakoupila v roce 2011 plemenného býka v hodnotě 80 tis. Kč bez DPH. Dotaz zní, zda je nutné zvíře odepisovat, či je možné zahrnout celou částku do daňově uznatelných výdajů, jak jsem pochopila z § 26 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Musím eventuelně pro odpisy ke vstupní ceně 80 tis. Kč připočíst dopravné, evidenci do plemenné knihy či veterinární vyšetření?

Odpis plemenného býka
Ing.
Martin
Děrgel
odpověď:
Dospělá zvířata a jejich skupiny - ve smyslu účetního vymezení § 7 odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména s dobou použitelnosti přes 1 rok - se vstupní cenou převyšující limit 40 tis. Kč, se pro daňové účely považují za hmotný majetek. Výdaje na pořízení hmotného majetku (dále jen „HM“) přitom nelze uplatnit jako jednorázový daňový výdaj, ale pouze prostřednictvím postupných daňových odpisů (v rámci 1. odpisové skupiny po dobu 3 let), případně jako daňovou zůstatkovou cenu (např. při prodeji či likvidaci). Tato standardní účetní metodika přitom platí zprostředkovaně přes ZDP i pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci.
Při úplatném pořízení HM (zde teda u plemenného býka) je vstupní cenou až na malé výjimky pořizovací cena, která se stanoví v souladu s účetními předpisy. Jedná se tedy o cenu, za kterou by majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Pro usnadnění praxe a jednotný postup stanoví účetní prováděcí vyhláška (§ 47 odst. 1 VÚ) nejčastější druhy nákladů souvisejících s pořízením. Podstatné přitom je, že dílčí náklady se načítají pouze do okamžiku uvedení HM do užívání, což je u zvířete poněkud výkladový problém, ale minimálně náklady na jeho přepravu budou jistě součástí ocenění HM. U výloh za zápis do plemenné knihy a za vstupní veterinární vyšetření je nutno posoudit odbornou stránku věci, zda se jedná o podmínku využívání býka k danému účelu, pro který byl pořízen. Spíše se domnívám, že ano, a i tyto výlohy proto patří do vstupní ceny.
Pokud by se nejednalo o náklady související s pořízením HM, pak by šlo vesměs o běžné provozní výdaje, které jsou v rámci daňové evidence okamžitým daňovým výdajem při úhradě.