Daňové přiznání zemědělského podnikatele za rok 2011

Vydáno: 17 minut čtení

V příspěvku si rozebereme legislativní úpravu podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) za rok 2011 obsaženou v zákoně č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), a v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a na konkrétním příkladu si ukážeme postup vyplnění daňového přiznání zemědělského podnikatele za rok 2011.

Daňové přiznání zemědělského podnikatele za rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
 
Skutečnosti pro podání daňového přiznání dle DŘ
Řádné daňové přiznání
je povinen podle § 135 DŘ podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.
Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém přiznání sám vyčíslit daň
a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.
Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává podle § 136 DŘ nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
U poplatníků DPFO je zdaňovacím obdobím kalendářní rok a to i v případě, že by poplatník účtoval v hospodářském roce.
Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím této tříměsíční lhůty. Pokud v šestiměsíční lhůtě tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.
Poradcem se rozumí ve smyslu DŘ jak daňový poradce, tak advokát.
 
Lhůty
Důležité je
počítání lhůty v daňovém řízení
. Ve smyslu znění § 33 DŘ lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.
 
Lhůta pro podání daňového přiznání k DPFO
Z výše uvedeného znění DŘ vyplývá, že
poslední možnost k včasnému podání daňového přiznání k DPFO za zdaňovací období roku 2011 i splatnost daně je 2. 4. 2012
(den 1. 4. 2012 je neděle) a v případě, že daňové přiznání zpracovává poradce nebo jde o subjekt, jehož účetní závěrku je nutno ze zákona ověřit auditorem, půjde o termín 2. 7. 2012.
 
Den platby
V souladu se zněním § 166 DŘ se
za den platby pova