Daňové přiznání zemědělského podnikatele za rok 2011

Vydáno: 17 minut čtení

V příspěvku si rozebereme legislativní úpravu podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen „DPFO“) za rok 2011 obsaženou v zákoně č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), a v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a na konkrétním příkladu si ukážeme postup vyplnění daňového přiznání zemědělského podnikatele za rok 2011.

Daňové přiznání zemědělského podnikatele za rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
 
Skutečnosti pro podání daňového přiznání dle DŘ
Řádné daňové přiznání
je povinen podle § 135 DŘ podat každý daňový subjekt, kterému to zákon ukládá, nebo daňový subjekt, který je k tomu správcem daně vyzván.
Daňový subjekt je povinen v řádném daňovém přiznání sám vyčíslit daň
a uvést předepsané údaje, jakož i další okolnosti rozhodné pro vyměření daně.
Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového přiznání.
Daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, se podává podle § 136 DŘ nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
U poplatníků DPFO je zdaňovacím obdobím kalendářní rok a to i v případě, že by poplatník účtoval v hospodářském roce.
Jde-li o daňový subjekt, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož daňové přiznání zpracovává a podává poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období. To platí jen, je-li příslušná plná moc udělená tomuto poradci uplatněna u správce daně před uplynutím této tříměsíční lhůty. Pokud v šestiměsíční lhůtě tento poradce zemře nebo zanikne, zůstává tato lhůta zachována.
Poradcem se rozumí ve smyslu DŘ jak daňový poradce, tak advokát.
 
Lhůty
Důležité je
počítání lhůty v daňovém řízení
. Ve smyslu znění § 33 DŘ lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.
 
Lhůta pro podání daňového přiznání k DPFO
Z výše uvedeného znění DŘ vyplývá, že
poslední možnost k včasnému podání daňového přiznání k DPFO za zdaňovací období roku 2011 i splatnost daně je 2. 4. 2012
(den 1. 4. 2012 je neděle) a v případě, že daňové přiznání zpracovává poradce nebo jde o subjekt, jehož účetní závěrku je nutno ze zákona ověřit auditorem, půjde o termín 2. 7. 2012.
 
Den platby
V souladu se zněním § 166 DŘ se
za den platby považuje:
*
u platby, která byla prováděna poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, den, kdy byla platba připsána na účet správce daně,
*
u platby prováděné v hotovosti u správce daně den, kdy úřední osoba platbu převzala.
Upozornění!
Daňový subjekt tedy musí počítat s tím, že daň je uhrazena až připsáním částky na účet správce daně a nikoliv dnem, kdy je částka bankou sražena z účtu podnikatele. Podává-li tedy podnikatel přiznání k dani z příjmů až v krajním zákonném termínu 2. 4. 2012, musí dát bance příkaz k úhradě splatné daně v předstihu tak, aby dne 2. 4. 2012 byla částka připsána na účet správce daně.
 
Opravné daňové přiznání
Pokud daňový subjekt podá řádné daňové přiznání před zákonným termínem a zjistí v něm dodatečně špatně stanovený základ daně a daň z příjmů, může před uplynutím zákonné lhůty k podání daňového přiznání podat ve smyslu znění § 138
opravné daňové přiznání
. Správce daně pak použije pro vyměřovací řízení údaje z tohoto opravného daňového přiznání a k předchozímu řádnému daňovému přiznání nepřihlíží.
 
Sankce dle DŘ
V případě pozdního podání daňového přiznání anebo v případě pozdě uhrazené daně vyplývají pro daňový subjekt dle DŘ sankce.
Podle znění § 250 DŘ daňovému subjektu vzniká
povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo podá-li daňové přiznání po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů
. Pokuta je stanovena ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně, resp. 0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty
Výše pokuty za opožděné daňové přiznání činí nejméně 500 Kč
, nejvýše 300 000 Kč.
Podle § 252 DŘ daňovému subjektu
vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně
až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.
Úrok z prodlení se nepředepíše, nepřesáhne-li
v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní
částku 200 Kč
.
Upozornění!
Pokud daňový subjekt podá v opožděném termínu daňové přiznání a současně uhradí i daň v opožděném termínu, musí zaplatit nejen pokutu za opožděné podání daňového přiznání, ale i úrok z prodlení za pozdní uhrazení své daňové povinnosti.
 
Skutečnosti pro podání daňového přiznání dle ZDP
ZDP stanoví podmínky pro podání daňového přiznání fyzických osob v ustanovení § 38g ZDP.
Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly výši 15 000 Kč.
Do této částky se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
K osvobozeným příjmům od daně z příjmů počítáme podle znění § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 3 písm. a) ZDP příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného pronájmu movitých věcí včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována zemědělským podnikatelem, pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 20 000 Kč.
Pokud poplatník vykazuje daňovou ztrátu, je povinen podat daňové přiznání i v případě, že jeho roční příjmy, které jsou předmětem DPFO, nepřesáhly 15 000 Kč.
Příjmy zde rozumíme skutečně dosažené příjmy a nikoliv příjmy snížené o výdaje.
Daňové přiznání však není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců včetně doplatků mezd od těchto plátců. Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, nemá jiné příjmy podle § 7 až § 10 vyšší než 6 000 Kč. Daňové přiznání není dále povinen podávat poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti ze zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění podle § 38f zákona.
Daňové přiznání je povinen podat poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí podle § 15 odst. 1 ZDP.
Daňové přiznání je
povinen podat daňový nerezident ČR
, který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) a dále který uplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním v domácnosti, anebo uplatňuje nezdanitelnou část základu daně.
Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání. Výše těchto zaplacených záloh na daň se uvede na řádku 85 daňového přiznání za rok 2011 k DPFO.
Na řádku 84 daňového přiznání se uvede úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků, které byly sraženy všemi zaměstnavateli, a to na základě potvrzení těchto zaměstnavatelů, pokud jde o poplatníka daně z příjmů s příjmy ze závislé činnosti, který ze zákona nebo dobrovolně podává daňové přiznání.
 
Náležitosti tiskopisu přiznání k DPFO za rok 2011
Tiskopis Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 je členěn shodně jako za rok 2010 na základní část daňového přiznání a na následující přílohy:
příloha č. 1
- Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
příloha č. 2
- Výpočet dílčích základů daně z příjmů z pronájmu a z ostatních příjmů
příloha č. 3
- Výpočet daně z příjmů ze zahraničí (ve smyslu § 38f ZDP)
K přílohám daňového přiznání dále patří:
*
účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví,
*
„Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění“ vystavené od všech zaměstnavatelů,
*
doklad o poskytnutém daru,
*
potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků z tohoto úvěru,
*
potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění,
*
potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění,
*
potvrzení o zaplacené úhradě na další vzdělávání, a příp. další přílohy,
*
Poplatník vyplní vždy ty přílohy, které se ho přímo dotýkají.
Na řádku č. 41 daňového přiznání
se uvede součet všech dílčích základů daně kromě dílčího základu daně ze závislé činnosti (tento součet může být buď kladný nebo menší než nula, protože z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a z pronájmu lze uplatnit daňovou ztrátu).
Na řádku č. 42 daňového přiznání
se uvede základ daně, který je součtem dílčího základu daně ze závislé činnosti a kladné hodnoty ze součtu všech zbývajících dílčích základů daně uvedené na řádku č. 41a daňového přiznání.
Z takto vypočteného základu daně se
nejdříve uplatní na řádku č. 44 daňového přiznání podle znění § 34 odst. 1 ZDP odpočet daňové ztráty
vzniklé a vyměřené za zdaňovací období 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 a to maximálně do výše částky uvedené na řádku č. 41a DAP. Pokud má poplatník ještě neuplatněnou část daňové ztráty z roku 2006, je zdaňovací období roku 2011 posledním, kdy v daňovém přiznání lze odpočet této daňové ztráty roku 2006 uplatnit.
Ve 3. oddílu daňového přiznání se na jednotlivých řádcích uplatňují následující nezdanitelné části základu daně:
*
odpočet darů (§ 15 odst. 1 zákona),
*
odpočet úroků z úvěrů ze stavebního spoření a z hypotečních úvěrů použitých na financování bytových potřeb (§ 15 odst. 3 a 4 zákona),
*
odpočet příspěvků na penzijní připojištění se státním příspěvkem a na penzijní pojištění (§ 15 odst. 5 zákona),
*
odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění (§ 15 odst. 6 zákona),
*
odpočet členských příspěvků člena odborové organizace (§ 15 odst. 7zákona),
*
odpočet úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (§ 15 odst. 8 zákona),
*
odpočet výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje (§ 34 odst. 4 až 8 zákona).
Z vypočtené DPFO se sazbou 15 % na řádku č. 60 daňového přiznání lze uplatnit za r. 2011 v 5. oddílu daňového přiznání následující možné slevy na dani:
*
sleva z důvodu zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením dle § 35 ZDP,
*
sleva na základě poskytnutí příslibu investiční pobídky dle § 35a, § 35b ZDP,
*
sleva ve smyslu znění § 35ba ZDP,
*
sleva v souvislosti s daňovým zvýhodněním na vyživované dítě dle § 35c ZDP
 +------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+ |              Slevy na dani dle § 35ba odst. 1               | Výše slevy na dani v r. 2011 | +------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+ | na poplatníka (písm. a)                                 | 23 640 Kč           | | na manželku (písm. b)                                  | 24 840 Kč           | | na poplatníka s invalidním důchodem pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (písm. c) | 2 520 Kč           | | na poplatníka s invalidním důchodem pro invaliditu třetího stupně (písm. d)       | 5 040 Kč           | | na poplatníka - držitele průkazu ZTP/P (písm. e)                     | 16 140 Kč           | | na studenta (písm. f)                                  | 4 020 Kč           | +------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+ 
 
Přiznání k dani z příjmů zemědělského podnikatele za rok 2011
 
Zadání příkladu
Fyzická osoba podniká jako zemědělský podnikatel. Vede daňovou evidenci a uplatňuje výdaje prokazatelným způsobem. Žije v domácnosti se dvěma nezletilými dětmi. Uplatňuje pouze slevu na poplatníka.
Podnikatel dosáhl za zdaňovací období roku 2011 následující skutečnosti:
*
příjmy z podnikání v zemědělské výrobě dosáhly 4 850 000 Kč, daňově uznatelné výdaje včetně odpisů činí 4 340 000 Kč (z těchto výdajů jsou vyloučeny výdaje za spotřebované pohonné hmoty a parkovné při pracovní cestě u vozidel, u kterých uplatňuje podnikatel paušální výdaj na dopravu),
*
u nákladního a osobního automobilu zahrnutého v obchodním majetku uplatňuje podnikatel paušální výdaj na dopravu, přičemž osobní automobil používá soustavně po celý kalendářní rok i k soukromým účelům,
*
ze zdaňovacího období roku 2008 má podnikatel dosud neuplatněnou část daňové ztráty ve výši 86 000 Kč, tuto uplatní v plné výši jako odpočet od základu daně za r. 2011,
*
úrok na běžném podnikatelském účtu za rok 2011 činí 580 Kč,
*
příjmy z pronájmu bytů v činžovním domě, který je ve společném jmění manželů činí 260 000 Kč, k tomu jsou uplatněny výdaje procentem z příjmů,
*
fyzická osoba prodala v prosinci 2011 cenné papíry za částku 120 000 Kč, které zakoupila v září 2011 za částku 98 000 Kč, čímž je porušen časový test 6 měsíců dle § 4 odst. 1 písm. w) ZDP,
*
poplatník poskytl ve zdaňovacím období 2011 dar sportovnímu oddílu na jeho činnost ve výši 30 000 Kč a uzavřel na tuto částku darovací smlouvu,
*
poplatník zaplatil za rok 2011 úroky z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření v souladu s § 15 odst. 3 ZDP -- dle potvrzení stavební spořitelny ve výši 48 000 Kč,
*
poplatník zaplatil dle potvrzení penzijního fondu na penzijní připojištění se státním příspěvkem ve zdaňovacím období částku 21 000 Kč, * poplatník zaplatil dle potvrzení pojišťovny na své soukromé životní pojištění částku 12 000 Kč,
*
poplatník uplatňuje slevu na 2 nezletilé děti žijící s manželi v domácnosti,
*
na zálohách na dani z příjmů zaplatil k 15. 6. 2011 částku 29 000 Kč, druhou částku pololetních záloh ke dni 15. 12. 2011 nezaplatil v zákonném termínu, ale až dne 10. 4. 2012.
 
Výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání v příloze č. 1 daňového přiznání
+---------+------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | ř. 101 | příjmy podle § 7 ZDP                             | 4 850 000 Kč | | ř. 102 | výdaje související s příjmy podle § 7 ZDP v částce              | 4 340 000 Kč | |     | + paušální výdaj na dopravu (12 x 5 000 Kč + 12 x 4 000 Kč) =        | 4 448 000 Kč | | ř. 104 | rozdíl mezi příjmy a výdaji                         |  402 000 Kč | | ř. 113 | dílčí základ daně z podnikání                        |  402 000 Kč | +---------+------------------------------------------------------------------------------+--------------+ 
 
Výpočet dílčího základu daně z pronájmu a z ostatních příjmů v příloze č. 2 daňového přiznání
 +---------+------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | ř. 201 | příjmy podle § 9 ZDP                             |  260 000 Kč | | ř. 202 | výdaje ve výši 30 % z příjmů z pronájmu                   |  78 000 Kč | | ř. 203 | rozdíl mezi příjmy a výdaji                         |  182 000 Kč | | ř. 206 | dílčí základ daně z pronájmu                         |  182 000 Kč | | ř. 207 | příjmy podle § 10                              |  120 000 Kč | | ř. 208 | výdaje                                    |  98 000 Kč | | ř. 209 | dílčí základ daně z ostatních příjmů                     |  22 000 Kč | +---------+------------------------------------------------------------------------------+--------------+
 
Vlastní výpočet daňové povinnosti poplatníka v daňovém přiznání
 +---------+------------------------------------------------------------------------------+--------------+ | ř. 37  | dílčí základ daně z podnikání                        |  402 000 Kč | | ř. 38  | dílčí základ daně z kapitálového majetku                   |    580 Kč | | ř. 39  | dílčí základ daně z pronájmu                         |  182 000 Kč | | ř. 40  | dílčí základ daně z ostatních příjmů                     |  22 000 Kč | | ř. 41  | úhrn dílčích základů daně                          |  606 580 Kč | | ř. 44  | uplatňovaná výše daňové ztráty                        |  86 000 Kč | | ř. 45  | základ daně                                 |  520 580 Kč | | ř. 46  | odpočet hodnoty darů                             |  30 000 Kč | | ř. 47  | odpočet úroků z úvěru ze stavebního spoření                 |  48 000 Kč | | ř. 48  | odpočet příspěvků na penzijní připojištění                  |  12 000 Kč | | ř. 49  | odpočet příspěvků na soukromé životní pojištění               |  12 000 Kč | | ř. 54  | úhrn nezdanitelných částí základů daně                    |  102 000 Kč | | ř. 55  | základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně            |  418 580 Kč | | ř. 56  | základ daně zaokrouhlený na celá sta Kč dolů                 |  418 500 Kč | | ř. 57  | vypočtená daň z příjmů                            |  62 775 Kč | | ř. 64  | sleva na poplatníka                             |  23 640 Kč | | ř. 70  | úhrn slev na dani                              |  23 640 Kč | | ř. 71  | daň po uplatnění slev                            |  39 135 Kč | | ř. 72  | daňové zvýhodnění na dvě děti                        |  23 208 Kč | | ř. 73  | sleva na dani                                |  23 208 Kč | | ř. 74  | daň po uplatnění slevy podle § 35c ZDP                    |  15 927 Kč | | ř. 85  | na zálohách zaplaceno 29 000 Kč (v daňovém přiznání za r. 2011 lze uplatnit |       | |     | pouze zálohu na daň zaplacenou do lhůty pro podání daňového přiznání)    |       | | ř. 91  | zaplaceno více o 13 073 Kč                          |       | +---------+------------------------------------------------------------------------------+--------------+
Žádost o vrácení příplatku na dani se vyplní na straně 4 daňového přiznání.
K vyplněnému daňovému přiznání za rok 2011 poplatník doloží následující přílohy:
*
vyplněnou přílohu č. 1 obsahující výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání;
*
vyplněnou přílohu č. 2 obsahující výpočet dílčího základu daně z pronájmu;
*
na samostatném listu výpočet odpočtu daňové ztráty obsažený na ř. 44 (částka 86 000 Kč) z roku 2008, obsahující údaje podle pokynů k vyplnění daňového přiznání, nejlépe formou tabulky:
1)
zdaňovací období, ve kterém daňová ztráta vznikla (byla uplatněna) - rok 2008,
2)
celkovou výši daňové ztráty vyměřené (vzniklé) nebo přiznané za zdaňovací období 2008,
3)
část této daňové ztráty odečtené v předcházejících zdaňovacích obdobích, tj. v daňovém přiznání za rok 2009 a 2010,
4)
část daňové ztráty uplatněné v tomto zdaňovacím období na ř. 44 - v našem případě zbývající částka 86 000 Kč,
5)
část daňové ztráty, kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích - v našem případě 0 Kč;
*
doklad o poskytnutém daru (nejvhodnějším dokladem je darovací smlouva uzavřená dle § 628§ 630 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů);
*
potvrzení stavební spořitelny o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši úroků zaplacených za rok 2011 z tohoto úvěru;
*
potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění v roce 2011;
*
potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění v roce 2011.