Dary a možnost jejich odpočtu od základu daně u FO a PO

Vydáno: 10 minut čtení

Kdy a za jakých podmínek mohou fyzické a právnické osoby uplatnit dary jako svou nezdanitelnou část základu daně nalezneme v zákoně č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Konkrétně tuto problematiku upravuje § 15 odst. 1 a v § 20 odst. 8 .

Dary a možnost jejich odpočtu od základu daně u FO1 a PO2
Ing.
Miloš
Kořínek
Podle § 15 odst. 1 ZDP mohou fyzické osoby, které podávají daňové přiznání, od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona [zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů], a to na:
*
financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii,
*
na požární ochranu,
*
na podporu a ochranu mládeže,
*
na ochranu zvířat a jejich zdraví,
*
na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné