Daňová ztráta zemědělského podnikatele a její uplatnění za rok 2011

Vydáno: 16 minut čtení

V příspěvku se budeme zabývat uplatněním daňové ztráty v daňovém přiznání fyzických osob za rok 2011. Zaměříme se rovněž na uplatnění daňové ztráty z předcházejících zdaňovacích období, na uplatnění daňové ztráty v případě spolupráce osob a v případě úmrtí podnikatele. Pozornost budeme věnovat i možnému uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání.

Daňová ztráta zemědělského podnikatele a její uplatnění za rok 2011
Ing.
Ivan
Macháček
 
Vznik daňové ztráty u soukromého zemědělce
Základem daně z příjmů je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období.
U poplatníků, kteří vedou účetnictví,
se pro zjištění základu daně vychází dle znění § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), z výsledku hospodaření (zisk nebo ztráta) a to vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů. U poplatníků, kteří odepisují majetek metodou komponentního odpisování, se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu této účetní metody odpisování.
U poplatníků, kteří nevedou účetnictví,
se pro zjištění základu daně vychází dle znění § 23 odst. 2 písm. b) ZDP z rozdílu mezi příjmy a výdaji.
příklad č. 1
Z účetnictví soukromého zemědělce za zdaňovací období roku 2011 vyplývá záporný výsledek hospodaření ve výši 38 000 Kč (účetní ztráta). V účetnictví má vykázány následující položky:
*
v účtové třídě 51 - Náklady na reprezentaci 29 000 Kč,
*
v účtové třídě 54 - Ostatní pokuty a penále 25 000 Kč.
Daňové odpisy jsou menší než účetní odpisy o 48 000 Kč.
Řešení:
Jedná se o připočitatelné položky k výsledku hospodaření, ovlivňující výši základu daně z příjmů. V daňovém přiznání je nutno provést úpravy výsledku hospodaření o připočitatelnou částku 102 000 Kč. Základem daně z příjmů fyzických osob z podnikání tedy bude částka 64 000 Kč. Znamená to, že zatímco podnikatel dosáhl účetní