Závazky z transformace družstva

Vydáno: 3 minuty čtení
Závazky z transformace družstva
Josef
Hladký
Zemědělské družstvo má ve svém účetnictví závazky z transformace dle zákona 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 42/1992 Sb.“) vůči oprávněným osobám, které vznikly rozdělením vlastního jmění. V současné době je stav takovýto:
1.
jedná se o promlčené závazky,
2.
pravděpodobnost plnění těchto závazků v budoucnu je minimální,
3.
z hlediska požadavku na podání věrného a pravdivého obrazu účetní závěrky je vykazování těchto závazků v pasivech nežádoucí,
4.
nejedná se o právně zaniklé závazky.
S odvoláním na interpretaci Národní účetní rady č. I–19, bude družstvo o závazcích splňujících výše uvedené podmínky účtovat ve prospěch vlastního kapitálu. Jaký daňový dopad bude mít tato účetní operace (MD 479/D 42x)?
odpověď:
Majetkové podíly z transformace podle zákona č. 42/1992 Sb. byly nazvány pohledávkami oprávněných osob a potažmo i osob, na které jejich postoupením přešlo postavení oprávněné osoby vůči transformovanému družstvu (povinné osobě) v § 33a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Tehdy ovšem povinné osoby, kterým takto vlastně závazek vznikl, o něm neúčtovaly výsledkově a tudíž o něj ani nezvyšovaly svoje náklady. Šlo vlastně o rozdělení vlastního kapitálu na majetkové podíly z transformace družstev a povinnost jejich vydání (vyplacení). To znamená, že tehdy byl dopad na daň z příjmu nulový a zcela logicky musí být nulový i v případě vyřazení tohoto „kvazi“ závazku. Ten totiž není, jak je výslovně uvedeno v interpretaci NÚR č. I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu, výsledkem činnosti účetní jednotky a ani nekompenzuje dříve vzniklé náklady či navýšení aktiv. I v případě, že nedojde k vyčlenění závazku, bude jeho hodnota součástí vlastního kapitálu účetní jednotky. Proto je podle výše zmíněné
interpretace
NÚR přípustné, aby závazky vzniklé z titulu rozdělení vlastního kapitálu jež nebudou vypořádány, byly do vlastního kapitálu zpět převedeny. Navíc všechny podmínky pro uplatnění tohoto postupu uvedené ve zmíněné interpretaci jsou, jak z dotazu vyplývá, splněny.
Z uvedených důvodů se domnívám, že váš postup, tj. účtování v rámci účetní skupiny 4, je správný. Pro podporu tohoto postupu zdůrazňuji, že vlastní
kapitál
je vždy vytvářen z prostředků již dříve daní z příjmů podle ZDP zdaněných (nebo i od daně osvobozených) a tudíž jakékoliv další zdanění je nepřípustné.