Nepeněžní příjmy zaměstnanců

Vydáno: 10 minut čtení

V článku se budeme věnovat nepeněžnímu příjmu zaměstnance. Pod tímto pojmem si můžeme představit různé služby a materiální plnění, které poskytne zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně nebo za podstatně nižší cenu než je cena obvyklá. Například se může jednat o dřevo, uhlí, nábytek, různé výrobky vlastní firmy, odvoz materiálu apod. nebo také poskytnutí motorového vozidla pro užívání jak pro služební, tak i soukromé účely, bezplatné poskytnutí vstupenky na kulturní a sportovní akce atd.

Nepeněžní příjmy zaměstnanců
Ing.
Miloš
Kořínek
Legislativně budeme vycházet ze zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Za příjmy ze závislé činnosti, které jsou definované v § 6 ZDP rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda je na ně právní nárok či nikoliv, zda je od zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo osoba, na kterou přešlo příslušné právo podle zvláštních právních předpisů (např. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),
a zda jsou vypláceny nebo připisovány k dobru nebo spočívají v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance,
kteří jsou poplatníky z příjmů ze závislé činnosti.
Příjmem se rozumí rovněž částka, o kterou je úhrada zaměstnance zaměstnavateli za poskytnutá práva, služby nebo věci, kromě bytu, v němž měl zaměstnanec bydliště po dobu dvou let bezprostředně před jeho koupí, nižší, než je cena zjištěná podle zvláštního právního předpisu [zákona č.