Založení účetní agendy a zpracování pokladních dokladů v účetním softwaru, 2. část

Vydáno: 9 minut čtení

V dnešním díle seriálu Zpracování účetní agendy v software si ukážeme, jak založit účetní agendu nové účetní jednotky a také jak zpracovávat pokladnu. Jsou popisovány konkrétní postupy, které jsou doplněny ukázkami a konkrétními příklady ze dvou vybraných účetních programů. Celý seriál by měl ukázat možnosti účetních programů, jejich potenciál ulehčení práce účetním a ekonomických pracovníkům a poskytnout tak přehled kritérií, podle kterých lze vybírat účetní software.

Založení účetní agendy a zpracování pokladních dokladů v účetním softwaru
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Založení účetní agendy
Založení účetní agendy určité firmy je první činnost, kterou je třeba provést v případě zakoupení nového účetního softwaru nebo v případě založení účetní agendy pro nově vzniklou firmu. Jestliže pro vedení účetnictví používáme programy v operačním systému windows, je založení agendy poměrně jednoduchou akcí, vedenou příslušným programem posloupností logických příkazů, které realizujeme pomocí levého tlačítka myši.
V rámci programu je třeba nejprve otevřít soubor firem (může mít označení FIRMA,
AGENDA
nebo jiný podobný název a lze jej najít po otevření programu v jeho hlavní nabídce ), kliknutím na tlačítka PŘIDAT nebo NOVÁ
AGENDA
se nabídne soubor formulářů, na kterých se provede identifikace firmy.
To znamená, zapíší se hlavní údaje o firmě:
*
název firmy a její adresa,
*
IČ a DIČ,
*
plátce či neplátce DPH,
*
bankovní karta (obsahuje číslo založeného firemního účtu u příslušné banky, název banky, počáteční zůstatek na účtu, přednastavení používané měny a příslušný účet v účtové osnově - 221-Bankovní účty - mohou být v analytickém členění, je-li založeno více bankovních účtů),
*
účetní rok,
*
typ subjektu,
*
spisová značka - je tištěna na všech firmou vystavovaných dokladech. (Tato značka je časově rozlišitelný údaj, který informuje o tom, kde a pod jakým evidenčním číslem je daňový subjekt uveden. Podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, musí každá obchodní listina spisovou značku obsahovat.)
Ostatní zadávané údaje mají význam informační - jedná se např. o přednastavení elektronického podpisu, loga firmy nebo o nastavení parametrů pro zálohování.
 
Zahajovací rozvaha
Při založení nové firmy je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nutné, aby ke dni zápisu firmy do obchodního rejstříku byly
otevřeny účetní knihy
a sestavena
zahajovací rozvaha.
V rámci modulu podvojné účetnictví je možné definovat počáteční stavy jednotlivých účtů účtové osnovy. Zadání stavů je možné upřesnit pro zvolené středisko, nebo pro celou firmu sumárně. Tlačítko Kontrola provede porovnání součtů počátků na stranách má dáti a dal. V seznamu je možné využít rychlého vyhledání účtu pouhým stiskem numerické klávesy.
 
Ukázka sestavení zahajovací rozvahy (navedení počátečních stavů) v programu Money S3
 
Definice předkontací
Tato procedura zobrazí seznam předkontací podvojného účetnictví. Programy zpravidla nabízí seznamy nejpoužívanějších předkontací. Do tohoto seznamu je možné nadefinovat nové předkontace. Každá položka předkontace obsahuje klíč předkontace, dále pak účty stran má dáti a dal. Po zadání popisu účetní operace je možné definovat rozšířené kontování dokladu, kterými jsou účty DPH (snížená a základní sazba), dále pak zaokrouhlení a odečtené zálohy.
 
Ukázka předkontace v programu Money S3
 
Ukázka předkontace v programu Ekonom 1
 
Účetní deník
Pod touto volbou se nachází základní modul pro kontaci všech účetních dokladů, které tvoří obraty na jednotlivých syntetických a analytických účtech. Zápisy do účetního deníku pořizují programy automaticky při zpracování prvotních dokladů v jednotlivých knihách (Pokladna, Banka, Pohledávky, Závazky, Interní doklady, Fakturace, Skladové příjemky a Skladové výdejky). Volba
Účetní deník
slouží nejen k prohlížení, filtraci, tisku ale také k opravám a rozúčtování dokladů.
Z této evidence jsou následně generovány výstupní sestavy účetnictví - např. rozvaha, výsledovka, hlavní kniha.
Potvrzením volby
Účetní deník
se zobrazí řádkový seznam všech zápisů v deníku, ve kterém programy v operačním systému windows umožňují pohyb:
*
šipkovými klávesami po jednotlivých zápisech
*
klávesami
PageUp/Page Down
po stránkách
*
klávesami
Home/End
na začátek/konec seznamu
V rámci seznamu účetního deníku je možné provést přetřídění zaúčtovaných účetních případů podle položek uvedených v záhlaví sestavy účetního deníku. (např. dvojklikem myši v záhlaví sloupce).
Doklad účetního deníku je obvykle tvořen následujícími položkami:
*
řádek v deníku,
*
datum,
*
číslo dokladu a položka dokladu,
*
syntetický a analytický účet strany Má dáti,
*
syntetický a analytický účet strany Dal,
*
text dokladu,
*
číslo dokladu,
*
cena,
*
párovací symbol sledování saldokonta,
*
číslo střediska, zakázky, činnosti (pokud je v číselníku nadefinováno).
Při práci v seznamu položek účetního deníku je možné:
1.
rozúčtování dokladu - zvolený doklad je možné dále rozúčtovat na neomezený počet podrobnějších kontací,
2.
sloučení dokladu - tato volba sloučí aktuální kontaci s nejbližší předchozí kontací (pro stejné číslo dokladu a položku dokladu) v seznamu účetního deníku.
V nabídce programů v sestavě účetního deníku lze nastavit parametry (zpravidla kliknutím na tlačítko
Parametry
), které např. definují strukturu účtové osnovy (výnosové, nákladové účty atp.) nebo formát výkazů (ve zkráceném rozsahu, v plném rozsahu, pro příspěvkové, nevýdělečné organizace). Výběr položek v účetním deníku lze provést pomocí filtru. Programy v tomto případě nabídnou formulář, ve kterém uživatel nadefinuje specifické podmínky výběru - např. účty strany MD nebo Dal od č. účtu 301 do č. účtu 324, nebo může být výběr proveden podle č. dokladu, podle datumu, firmy, textu dokladu atp.
 
Účtování pokladních operací
Na účtu 211-Pokladna se evidují peníze v hotovosti, šeky přijaté místo peněz v hotovosti, poukázky k zúčtování, Odděleně od korun českých se evidují valuty, šeky a poukázky k zaúčtování v cizích měnách.
Účet 261-Peníze na cestě slouží k překlenutí časového nesouladu mezi účtováním v pokladně a příjmem bankovního výpisu. Dále se tento účet používá při převodu mezi bankovními účty, mezi bankovními účty a úvěrovými účty a k evidenci směnek na cestě. Je zařazen do skupiny tzv. technicko-kalkulačních účtů, na konci roku musí být vyrovnán (strana MÁ DÁTI = straně DAL).
V účetních programech se účtování pokladních operací uskutečňuje v modulu Podvojné účetnictví v nabídce
Pokladna.
Ještě před tím, než začne účtování příjmových a výdajových pokladních dokladů je třeba v některých programech provést tyto přípravné práce:
1.
Založit seznam pokladen.
2.
Založit číselné řady pokladních dokladů pro jednotlivé pokladny - programy umožňují zadávat čísla dokladů ručně - tj. číslo dokladu zapíšete sami a program pouze kontroluje, zda není duplicitní. Druhou možností je automatické číslování dokladů, kdy program sám nabízí čísla dokladů - k tomu slouží Seznam číselných řad. Nabízené číslo se dá samozřejmě smazat a přepsat ručně.
3.
Vytvoření analytických účtů pro jednotlivé pokladny - v nabídce Účtová osnova.
4.
V případě používání cizí měny je nutno přednastavit karty cizích měn.
Volba
Pokladní doklady
nebo
Pokladní deník
slouží k evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů, a to jak obecných bez další vazby na evidenci DPH, tak i s rozpisem DPH. Pokladní doklady mohou být navíc úhradami dokladů prvotní evidence. Doklady je možné evidovat v libovolném počtu samostatných pokladních deníků, v různých číselných řadách. Údaje evidované v seznamu pokladních dokladů slouží jako zdroj dat pro tvorbu výkazu DPH a příslušné rekapitulace DPH dokladů.
 
Pokladní doklady lze zadávat dvěma způsoby:
1. způsob
Veškeré údaje pokladního dokladu se zapisují pouze na záhlaví dokladu, doklad nemá žádné položky. Doklad umožňuje evidovat příjmový nebo výdajový doklad bez vazby na DPH, s vazbou na DPH, úhradu jedné pohledávky, nebo závazku z evidence interních dokladů, faktur přijatých nebo vystavených dle typu pokladního dokladu - příjmový nebo výdajový.
příklad
Nákup drobného kancelářského majetku:
*
základ daně = 1 000 Kč,
*
DPH (20 %) = 200 Kč.
Ukázka: Výdajový pokladní doklad v programu Ekonom
Ukázky zápisu položek na výdajovém pokladním dokladu v programu Ekonom
Doklad je tvořen následujícími položkami:
*
číslo dokladu,
*
datum vystavení,
*
typ dokladu (obecný, resp. název evidence, ve které se nachází hrazený doklad), číslo hrazeného dokladu,
*
popis,
*
celková částka,
*
adresa a předkontace,
Doklad podléhající evidenci DPH obsahuje navíc následující položky:
*
rozpis cen dle jednotlivých sazeb DPH,
*
datum UZP (uskutečněného zdanitelného plnění),
*
členění DPH.
2. způsob
Údaje pokladního dokladu jsou primárně pořízeny na položkách pokladního dokladu, hlavička pokladního dokladu pouze upřesňuje a doplňuje údaje pokladního dokladu. Platí pravidlo, že údaje hlavičky pokladního dokladu jako členění DPH, Středisko, Zakázka, Činnost jsou automaticky i položkové údaje, pokud nejsou na položce zadány jinak. To znamená, že prázdný údaj na položce např. pro středisko nemusí být zadán v případě, že je zadán na hlavičce. Členění DPH je povinný údaj hlavičky v případě daňového dokladu.
příklad
Paragon na nákup náplně do tiskárny:
*
základ daně = 1 268 Kč,
*
DPH (20 %) = 253,60 Kč,
*
haléřové vyrovnání = 0,40 Kč.
Na nákup náplně do tiskárny vystavíme výdajový pokladní doklad, který bude obsahovat 2 položky: zaúčtování základu daně + DPH na účty MD 501/D 211 a MD 343/D 211. Haléřové vyrovnání je nutno zaúčtovat jako samostatnou položku, aby tato částka neovlivnila základ daně - zaúčtování MD 548/D 211.
Postup práce v účetním programu:
1)
Otevřeme výdajový pokladní doklad, vyplníme na něm datum a popis.
2)
Klikneme na volbu Položky a vyplníme příslušné formuláře pro zápis jednotlivých položek, které program nabídne.
 
Ukázky zápisu položek na výdajovém pokladním dokladu v programu Ekonom
 
Ukázka zaúčtování výdajového pokladního dokladu se 2 položkami v programu Ekonom
Formulář se seznamem dokladů nabízí navíc standardní tlačítka pro
Opravu, Vymazání
a
Kopii
dokladu. V účetních programech je možné založit neomezený počet nezávislých pokladních deníků a poté zvolit zobrazení dokladů pouze pro zvolený deník. Tlačítkem
filtr
lze omezit zobrazení pro zápisy podle zadaných podmínek.