Rezerva na pěstební činnost a odbahnění rybníků

Vydáno: 8 minut čtení

Rezerva na pěstební činnost se týká majitelů lesů. Po vytěžení části lesa je potřebná jeho opětná obnova a následná ochrana. Tyto činnosti jsou značně finančně náročné, proto může poplatník vytvářet rezervu na pěstební činnost. Bude se přitom řídit zákonem č. 593/1992 Sb. , o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZR“). Takto vytvořená rezerva je podle § 24 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

Rezerva na pěstební činnost a odbahnění rybníků
Ing.
Miloš
Kořínek
Pěstební činností se pro účely ZR rozumí obnova lesa a veškeré výchovné činnosti prováděné v porostech do 40 let jejich věku, ochrana lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou. Rezervu lze čerpat a tvořit jen na výkony, které jsou uvedené v příloze k ZR.
Za výkony podle § 9 odst. 1 ZR se považují:
1)
Obnova lesa výsevem osiva
a)
první výsev osiva,
b)
opakovaný výsev osiva.
2)
Obnova