Skladování zboží

Vydáno: 8 minut čtení

I velmi malá firma se zpravidla neobejde bez skladování nakoupeného materiálu a zboží. V následujícím článku si přiblížíme skladování trochu z jiného úhlu. Nebudeme se zabývat účetní problematikou, kterou daňové subjekty využívají při skladování. Spíše si ukážeme jak lze optimalizovat v některých případech náklady na skladování zboží. Dále si připomeneme povinnost daňových subjektů provádět inventarizaci skladových zásob a jaké sankce nastat v případě nepředložení inventurních soupisů.

Skladování zboží
Ing.
Miloš
Kořínek
 
Optimalizace nákladu na skladování zboží
Velké firmy jsou založeny na moderních přístupech distribuce na tzv. systémech just-in-time. Tento systém umožňuje udržovat minimální zásoby materiálu a tím zamezuje zbytečným nákladům. Systém je založen na komunikaci mezi skladem a distribucí, kdy při poklesu zásob materiálu pod určité množství, je distribuce okamžitě informována a chybějící zboží doplní. Systém just-in-time je finančně náročný a mohou si ho dovolit provozovat jen větší firmy s dostatečným kapitálem.
Drobní a střední podnikatelé, kteří nedisponují takovými prostředky, však mohou využít jiné metody, které vyjdou méně nákladně.
V tomto článku se budeme snažit objasnit optimalizaci nákladu na skladování zásob pro firmy nedisponující drahými systémy distribuce. Zaměříme se hlavně na problémy vznikající při nákupu surovin potřebných pro správný chod výroby. Dále upřeme pozornost na tzv. optimalizování nákladu na skladování, tedy maximálně možného snížení nákladů na skladování při stejné výkonnosti a efektivnosti výroby. K tomuto tématu si na závěr uvedeme i praktický příklad, který nám umožní lépe pochopit nejasnosti.
Každý proces podnikové výroby potřebuje počáteční materiál ať jde o suroviny, součástky, polotovary či náhradní díly. Cena a způsob dopravy popřípadě skladování určuje naše náklady nebo také zisky. Proto by jsme měli volbě a způsobu distribuce věnovat patřičnou pozornost.
Postup našeho tzv. nákupního procesu by měl obsahovat následujících 7 kroků.
1.
Identifikace potřeby - měli by jsme si určit, který materiál budeme pro naše účely potřebovat, v jakém množství a v jaké kvalitě.
2.
Výzkum nabídek - v této fázi musíme mít ohledně materiálu „jasno“. Snažíme se získat maximum informací o nabídce trhu a rozdílech mezi distributory.
3.
Volba dodavatele - z nabízených nabídek vybíráme tu, která nám nabízí nejlepší poměr mezi cenou a službami, které nám ulehčí výrobu.
4.
Rozhodnutí a formulace podmínek - fáze, v které dojde k písemné dohodě s distributorem, kde si určíme tzv. pravidla hry.
5.
Přejímky dodávky - v této fázi dochází k prvním dodávkám materiálu. Mohou se objevit problémy, které je nutné okamžitě reklamovat.
6.
Finanční vypořádaní.
7.
Zhodnocení - závěrečná fáze, kdy zhodnotíme, zda daný distributor je pro nás opravdu výhodný a jestli budeme ve spolupráci s ním dále pokračovat.
Jestliže spolupráce s distributorem funguje, vyvstává další otázka.
Jaký je optimální počet a velikost dodávek?
Vázanost finančních prostředků v zásobách odčerpává
kapitál
a tedy snižuje efektivitu podniku. Celý problém si vysvětlíme na následujícím příkladě.
Příklad
Podnik vychází z následujících informací - náklady na pořízení jedné dodávky materiálu jsou 40 000 Kč/max. dodávka může obsahovat 13 000 kusů (náklady na dopravu značíme Nd), skladování 1 ks materiálu vyjde na 300 Kč/rok (značíme Ns, náklady na skladování), plánována spotřeba materiálu je 153 000 ks ročně (značíme D). Jaká je optimální velikost dodavky a jejich počet? Podotýkáme, že předpokládáme poměrně rovnoměrnou spotřebu materiálu.
K tomuto výpočtu využijeme následující optimalizační vzorce:
a)
optimální velikost dodávky - Dopt. = odmocnina((2 x D x Nd)/Ns)
b)
optimální počet dodávek = D/Dopt.
c)
celkové náklady na transport a skladování - TC = Nd x počet dodávek + Ns x Q(roční spotřeba mat.)/(2 x počet dodávek)
Dopt. = odmocnina((2 x D x Nd)/Ns)
Dopt = odmocnina((2 x 153 000 x 40 000)/300)
Dopt = 6 388 Kusů
Optimální počet dodávek = D/Dopt.
Optimální počet dodávek = 153 000/6388
Optimální počet dodávek = 24 dodávek
Celkové náklady = Nd x počet dodávek + Ns x Q/(2 x x počet dodávek)
Celkové náklady = 40 000 x 24 + 300 x 153 000/(2 x 24)
Celkové náklady = 1 916 250 Kč
Z výsledků nám tedy vyplývá, že daný podnik potřebuje od distributora 24 dodávek ročně, tedy 2krát měsíčně o velikosti dodávky 6 388 kusů. Při tomto poměru velikostí a počtu dodávek bude výroba nejefektivnější a podnik bude mít náklady ve výši 1 916 250 Kč na skladování a dopravu materiálu. Při výpočtu jsme vycházeli z následující literatury: Ing. Synek Miloslav, CSc. a kol. - Podniková ekonomika.
Nyní si uvedeme ten samý příklad, kdy podnik nevychází z těchto vzorců, ale z měsíční spotřeby materiálu. Nebudeme tedy přepočítávat optimální množství a počet dodávek.
Příklad
Jak jsme již výše uvedli, budeme při tomto výpočtu vycházet z měsíční dodávky materiálu. Roční spotřeba 153 000 kusů materiálu rozdělíme na 12 dodávek, což odpovídá 12 750 kusů měsíčně.
Celkové náklady = Nd x počet dodávek + Ns x Q/(2 x x počet dodávek)
Celkové náklady = 40 000 x 12 + 300 x 153000/(2 x 12)
Celkové náklady = 2 392 500 Kč
V případě, kdy nebudeme přepočítávat optimální spotřebu a počet dodávek, pak podnik zaplatí za dopravu a skladování materiálu o 476 250 Kč více.
Každé podnikové rozhodnutí by jsme měli dělat s rozvahou. Měli by jsme zvážit všechny možné alternativy a mít na paměti, že špatné rozhodnutí může podnik připravit o nemalé finanční prostředky.
 
Inventarizace majetku u poplatníka, který vede účetnictví
V předchozím textu jsme si ukázali, že je možné v určitých případech náklady na skladování optimalizovat. Ale daňovému subjektu může zvýšit náklady i jiná věc související se skladováním. Jedná se o povinnost vyplývající z § 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZÚ“). Touto povinností je provádění
inventarizace
majetku a závazků, a to v souladu s § 29 a § 30 ZÚ. Účetní jednotky inventarizací zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3 ZÚ. To znamená, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.
Pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží, mohou účetní jednotky provádět
inventarizaci i v průběhu účetního období.
Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. Skutečné stavy majetku a závazků účetní jednotky zjišťují v souladu s metodikou uvedenou v § 30 ZÚ.
Podle § 29 odst. 3 ZÚ jsou účetní jednotky povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.
A jaké sankce mohou potkat účetní jednotky, které inventarizaci za určité účetní období finančnímu úřadu, např. v případě kontroly, nepředloží? Odpověď nalezneme v § 37 ZÚ. Podle ustanovení § 37 odst. 1 se účetní jednotce, která poruší povinnost uschovávat účetní záznamy, uloží pokuta do výše 3 % hodnoty aktiv celkem.
 
Inventarizace majetku u poplatníka, který vede daňovou evidenci
Poplatník s příjmy z podnikání, který má příjem podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a vede daňovou evidenci podle § 7b ZDP provede zjištění skutečného stavu zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis. Tento zápis je povinen v souladu s § 7b odst. 5 ZDP uschovávat za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená ZDP nebo zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Případné sankce za nedodržení tohoto ustanovení lze stanovit v souladu s ustanoveními § 37 ZSDP.