Správně vystavený opravný doklad od 1. 4. 2011

Vydáno: 4 minuty čtení
Správně vystavený opravný doklad od 1. 4. 2011
Ing.
Jiří
Vychopeň
Jsme s. r. o., plátci DPH. Pokud opravujeme fakturu, dobropis, daňový doklad zní na zboží, ks, částka, DPH, obsahuje všechny náležitosti jaké dobropis má mít.
1.
Od 1. 4. 2011 se může opravný doklad stále nazývat „Dobropis, daňový doklad“? A bude se opět uvádět dobropisované zboží, ks, cena, DPH, původní číslo dokladu? DPH na výstupu uplatníme v den vystavení dobropisu nebo dle data přijetí dobropisu druhou stranou?
2.
Stává se, že zákazník zboží nepřijme, zboží se vrátí, my vystavíme dobropis, nyní opravný doklad, ale nikdo nám doklad (dobropis) nepotvrdí. Jak správně postupovat k prokázání, že můžeme daň odečíst na daní na výstupu a kdy odečíst? Nyní pouze k dobropisu přidáváme pro kontrolu původní doklad, na kterém máme uvedeno, že si zákazník zboží nevyzvedl.
odpověď:
S účinností od 1. 4. 2011 plátce podle nového znění ustanovení § 42 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), při opravě základu daně a výše daně (při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, při snížení nebo zvýšení základu daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění apod.) vystaví do 15 dnů ode dne zjištění skutečností rozhodných pro provedení takové opravy opravný daňový doklad, pokud byl při uskutečnění původního zdanitelného plnění povinen vystavit daňový doklad. V případě, že plátce nebyl při uskutečnění zdanitelného plnění povinen vystavit daňový doklad (např. při dodání zboží nebo poskytnutí služby občanovi, který není osobou povinnou k dani), nevystavuje plátce při opravě základu daně a výše daně opravný daňový doklad, ale provede ve stejné lhůtě opravu v evidenci pro daňové účely. V § 45 odst. 1 ZDPH jsou stanoveny obsahové náležitosti opravného daňového dokladu, které se v podstatě neliší od náležitostí dřívějšího daňového dobropisu, až na to, že na rozdíl od daňového dobropisu musí být v opravném daňovém dokladu uveden důvod opravy (podle dřívější právní úpravy musel být důvod opravy uváděn pouze na dokladech o opravě základu daně a výše daně vystavovaných v případě zdanitelných plnění uskutečněných pro osobu, která není plátcem).
Opravný daňový doklad je v ZDPH vymezen toliko účelem a obsahovými náležitostmi. Není tedy příliš podstatné, jak je tento daňový doklad formálně nazýván.
Od 1. 4. 2011 se nic podstatného nezměnilo na tom, že oprava základu daně a výše daně je samostatným zdanitelným plněním, které se podle nového znění ustanovení § 42 odst. 3 ZDPH považuje za uskutečněné
*
ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně a výše daně provedena, pokud plátce touto opravou zvyšuje daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost,
*
nejpozději posledním dnem zdaňovacího období, ve kterém osoba povinná k dani, právnická osoba, která není založena nebo zřízena za účelem podnikání, nebo osoba identifikovaná k dani, pro kterou původní zdanitelné plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, pokud plátce opravou základu daně a výše daně snižuje daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost.
V případech, kdy plátce není povinen při opravě základu daně a výše daně vystavovat opravný daňový doklad (zdanitelné plnění bylo uskutečněno pro osobu, která není osobou povinnou k dani), považuje se oprava základu daně a výše daně za uskutečněnou ve zdaňovacím období, ve kterém plátce provedl tuto opravu v evidenci pro daňové účely.
Pokud tedy plátce provede opravu základu daně a výše daně z toho důvodu, že mu bylo dodané zboží zákazníkem vráceno, může si snížit daň na výstupu ve zdaňovacím období, ve kterém provedl opravu základu daně a výše daně, pokud v tomto zdaňovacím období opravný daňový doklad nejenom vystaví, ale také jej prokazatelně předá nebo doručí zákazníkovi.
K prokázání skutečnosti, že zákazník opravný daňový doklad obdržel, však nestačí jen pouhé přiložení původního dokladu, na kterém je uvedeno, že zákazník zboží nevyzvedl.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty