Odpočet DPH

Vydáno: 38 minut čtení

Možnost odpočtu daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) je stěžejní podmínkou neutrality této daně ze všeobecné spotřeby. Bez něj by bylo v principu daňově znevýhodněno materiálově a technologicky náročné podnikání a zejména obchodníci. Pravidla a podmínky odpočtu daně se výrazně změnily, a to z pohledu podnikatelů nepochybně většinou k horšímu, od dubna 2011. Kdy nabyla účinnosti novelizace zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), kterou přinesl zákon č. 47/2011 Sb. (dále jen „Novela“). Příspěvek shrnuje smysl a základní pravidla odpočtu DPH s důrazem na dubnové novinky.

Odpočet DPH
Ing.
Martin
Děrgel
 
Význam odpočtu DPH
DPH je univerzální nepřímou daní spotřebního typu. Její
univerzálnost
spočívá v tom, že předmětem jejího zdanění je prakticky vše - výrobky, zboží i služby (až na pár výjimek).
Spotřební charakter
je pak dán tím, že je zdaňováno obecně to, co člověk ze společnosti (trhu) bere a spotřebovává, což je v principu mravnější než zdaňovat naopak to, co subjekt společnosti dává (zejména práci ve mzdě). O
nepřímou daň
jde proto, že jí do státní pokladny neodvádějí přímo poplatníci, kteří jí platí ve svých nákupech, ale tzv. plátci daně představovaní zejména prodejci zdaňovaných produktů, kteří tak jsou pasování do role výběrčích této daně.
Zejména oddělení poplatníka a plátce je vymyšleno velmi chytře, obdobně jako jej známe u zdanění mezd. Protože poplatník prakticky nemůže nijak ovlivnit odvod DPH, nehrozí, že by se snažil nějak významněji „optimalizovat“ svou daňovou povinnost na poli DPH, většinou si její platbu v cenách nakupovaných produktů ani neuvědomuje a nemůže s ní vůbec nic dělat (neuvažujeme-li práce „načerno“ bez faktury). A plátce daně zase nemá důvod neodvádět státu daň vybranou od poplatníků za své prodané produkty, neboť ví, že za ní odpovídá a správce daně by jí posléze vymáhal přímo na něm. Praktickou výhodou nepřímého systému zdanění je dále také skutečnost, že plátců daně je významně méně než poplatníků a navíc jde vesměs o odborně zdatnější subjekty než bezpočet laických spotřebitelů, což samozřejmě usnadňuje i kontrolní činnost správcům daně.
PŘÍKLAD
S DPH to mají zákazníci jednoduché
Zelináři, s. r. o., jsou plátci DPH a zabývají se pěstováním a prodejem ekologicky šetrně pěstované zeleniny. V jejich prodejním krámku si v pondělí 13. června 2011 paní Helena nakoupila pro svou početnou a zdravě žijící rodinu plnou tašku zeleniny, za kterou zaplatila cenu uvedenou na prodejních cedulkách u jednotlivého zboží a v souhrnu na vydaném paragonu (potvrzení o prodeji) v celkové výši 1 100 Kč.
Ať už dotyčná zákaznice souhlasí s všemožnými státními výdaji a také bez ohledu na to, jak je poctivá, tímto přispěla do státního rozpočtu částkou rovných 100 Kč. A to z titulu DPH, kterou musel prodejce - plátce této daně - zahrnout do svých konečných prodejních cen, u zeleniny konkrétně ve snížené sazbě 10 %.
S touto daní ale paní Helena - coby poplatnice nesoucí jako jediná tíhu této nepřímé daně - nemusí běžet na finanční úřad. Ba dokonce není zapotřebí ani aby o tomto zdanění cokoli věděla. Všechny finanční a administrativní starosti spojené s DPH z prodejních cen má na krku dotyčný plátce daně, tj. firma Zelináři, s. r. o.
Za tímto účelem musejí i tento prodej zeleniny paní Heleně - uskutečnění zdanitelného plnění dodání zboží v tuzemsku - uvést a tedy přiznat do daňového přiznání k DPH za měsíc červen, případně za II. čtvrtletí roku 2011 (podle toho, jsou-li v závislosti na jejich obratu měsíčními nebo kvartálními plátci DPH). A návazně celou DPH ze všech obdobných prodejů zeleniny v daném měsíci/čtvrtletí odvést (zaplatit) finančnímu úřadu.
Co se však ale stane,
když samotný plátce daně
např. řemeslník nebo maloobchodní prodejce
se stane současně poplatníkem DPH?
Žádný podnikatel přece netvoří své produkty jen tak z ničeho, ale podle druhu a rozsahu své činnosti nutně musí pro účely svého podnikání nakupovat celou řadu vstupů, ať už jde o suroviny, stroje, zboží nebo všemožné služby subdodavatelů apod. Pokud by na to systém DPH nijak nereagoval, byli by rázem znevýhodněni všichni obchodníci oproti výrobcům, jelikož by produkty kupovali již zatížené daní od výrobce a následně by jejich prodej měli opět, podruhé zatížit svou vlastní DPH připočtenou k prodejní ceně.
Této nespravedlnosti efektivně brání další
významná přednost DPH - neutralita.
Plátce daně, který se dostane současně do role poplatníka DPH, má totiž možnost odečíst si daň, kterou zaplatil svému dodavateli od daně vybrané od svých odběratelů (poplatníků).
Neboli DPH, kterou zaplatil při nákupech svých vstupů dodavatelům -
alias
DPH na vstupu - si může odpočítat od daně, kterou obdrží za své výstupy (produkty) od svých odběratelů
(poplatníků) -
alias
DPH na výstupu. Situaci přehledně vyjadřuje následující obrázek.
Takže v důsledku každý plátce daně odvádí státu pouze rozdíl mezi úhrnem DPH na výstupu a DPH na vstupu, a to za každé zdaňovací období (kalendářní měsíc nebo čtvrtletí) zvlášť. Pokud - v praxi spíše výjimečně a ne na dlouho - převýší DPH na vstupu výši daně na výstupu, nebude plátce platit za takovéto zdaňovací období státu žádnou DPH, ale naopak ze státní pokladny obdrží příslušný rozdíl zpátky, coby tzv.
nadměrný odpočet.
PŘÍKLAD
I zákazník obchodníka to má jednoduché
Zelináři, s. r. o., (plátce DPH) z předešlého příkladu prodali svůj maloobchodní krámek firmě Obchodník, a. s., (také plátce), která si bude k jimi dodané zelenině přirážet marži (zisk) 20 %. A opět přichází paní Helena.
Zelináři, s. r. o., zůstal „v kapse“
alias
ve firemní pokladně/na účtu výnos z prodeje „tašky zeleniny“ 1 000 Kč, přičemž jejich zisk závisí na nákladech na vyprodukování této zeleniny. Obchodník si také ekonomicky nemusí DPH všímat, utržil tedy výnos 1 200 Kč a po odečtení nákladů na koupi zboží 1 000 Kč je zřejmé, že jeho zisk činí 200 Kč. Zákazník - paní Helena (neplátce DPH) zůstává jedinou obětí této nepřímé daně a zaplatí 1 320 Kč, z čehož 1 000 Kč připadá na výnos Zelináře, 200 Kč na zisk Obchodníka a 120 Kč je daň. Všimněme si, že díky odpočtu daně na vstupu Obchodníka (100 Kč) stát vydělal na DPH z těchto prodejů „jen“ = 100 Kč - 100 Kč + 120 Kč = 120 Kč. A nikoli 100 Kč + 120 Kč z titulu DPH na výstupu od Zelináře a od Obchodníka.
Protože nežijeme v ideálním světě a někteří plátci daně nehrají fér, je nasnadě, že možnost odpočtu DPH poněkud komplikuje situaci správcům daně. Nestačí jim totiž hlídat pouze, aby plátci daně řádně zdaňovali všechny své produkty (výstupy) odpovídající DPH na výstupu, ale musejí prověřovat také, zda správně nárokují odpočet daně na vstupu. Není přitom v praxi žádnou výjimkou, kdy je v rámci všemožných podnikatelských řetězců záměrně nastrčen jeden z plátců daně (tzv. bílý kůň v podobě reálně nemajetné firmy, cizince nebo „bezdomovce“ apod.), který fiktivně vykáže hodně vysokou DPH na výstupu - ale nezaplatí ji státu. Zatímco jeho „poctivý“ odběratel nárokuje od státu odpočet
alias
„vrácení“ této daně již coby „legální“ DPH na vstupu.
 
Plný nebo částečný anebo žádný odpočet daně
Pro odpočet DPH obecně dle § 72 odst. 1 ZDPH platí, že plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které
v rámci svých ekonomických činností
použije pro účely uskutečňování následujících plnění, která si pro snazší vyjadřování dále v příspěvku označíme zkratkou
„nároková plnění“:
*
zdanitelná plnění:
*
dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby s místem plnění
v tuzemsku,
*
plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
s místem plnění
v tuzemsku:
*
podle § 63 až § 71g ZDPH jde např. o dodání zboží do jiného členského státu, vývoz zboží atd.
*
plnění s místem plnění mimo tuzemsko,
*
pokud by u nich měl plátce nárok na odpočet daně, kdyby se uskutečnila s místem plnění v tuzemsku,
*
plnění uvedená v § 54 odst. 1 písm. a) až j), l) až u) a y) (
vybrané finanční činnosti
osvobozené od daně bez nároku na odpočet) a v § 55 ZDPH (
pojišťovací činnost,
která je také bez nároku na odpočet daně)
*
s místem plnění ve třetí zemi,
nebo
*
pokud jsou taková plnění
přímo spojena s vývozem zboží,
*
plnění
uvedená v § 13 odst. 8 písm. a), b), d) a e) a v § 14 odst. 5 ZDPH:
*
jde o vyjmenovaná plnění, která
nejsou předmětem DPH,
což jsou stručně řečeno prodej nebo vklad podniku, dodání a vrácení vratného obalu, náhrady majetkových křivd a postoupení vlastní pohledávky,
*
pozor - od 1. 4. 2011 sem již nepatří poskytnutí obchodních dárků do 500 Kč ani obchodních vzorků.
Plátce tedy musí u přijatých zdanitelných plnění sledovat jejich následné použití, resp. využití, přičemž mohou obecně nastat čtyři situace.
Přijaté zdanitelné plnění plátce použije:
*
výhradně (jen) pro uskutečňování „nárokových plnění“, pak má nárok na odpočet daně v plné výši,
*
výhradně (pouze) pro jiné účely, pak vůbec nemá nárok na odpočet daně,
*
jak pro „nároková plnění“, tak pro jiné účely, kdy je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně v částečné výši
připadající na použití pro „nároková plnění“, přičemž se zde dále rozlišuje:
*
odpočet daně
v poměrné výši,
jestliže tyto jiné účely
nesouvisejí s ekonomickou činností plátce,
*
odpočet daně
v krácené výši,
jestliže takovéto jiné účely představují
plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
(§ 51 až § 62 ZDPH, např. poštovní služby, finanční a pojišťovací činností, převod a nájem nemovitostí, výchova a vzdělávání atd.) s místem plnění v nebo mimo tuzemsko (s výše uvedenou výjimkou vybraných finančních a pojišťovacích činnosti spadající mezi „nároková plnění“).
PŘÍKLAD
Test využití přijatého zdanitelného plnění
Zemědělský podnikatel (fyzická osoba, měsíční plátce DPH) provozuje dvě ekonomické činnosti - kozí farmu (kde uskutečňuje pouze zdanitelná plnění) a pronájem pozemků neplátcům (což je plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně). Od plátce DPH v červnu 2011 v Česku koupil počítač za cenu 20 000 Kč + 4 000 Kč DPH. Ohledně nároku na odpočet daně z počítače může u dotyčného podnikatele nastat několik situací:
1)
Počítač bude využívat
výhradně (pouze) pro účely své kozí farmy,
tedy jen pro „nároková plnění“:
*
Může si uplatnit plný odpočet DPH na vstupu. Pročež do řádku 40 přiznání k DPH za červen uvede do sloupce „Základ daně“ 20 000 Kč a do sloupce „V plné výši“ celou daň na vstupu 4 000 Kč.
2)
Počítač bude využívat
výhradně pro účely pronájmu pozemků,
tedy jen pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (tj. pro jiná než „nároková plnění“):
*
Nemůže si uplatnit ani část odpočtu DPH na vstupu. V tomto případě se přijaté zdanitelné plnění - koupě počítače - vůbec nevykazuje v přiznání k DPH, ani na řádku 40 ani nikde jinde.
3)
Počítač bude využívat
výhradně pro své soukromé potřeby,
učeně řečeno pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomické činnosti, tedy opět pro jiný účel než pro „nároková plnění“:
*
Stejně jako ad 2) si nemůže uplatnit ani část odpočtu DPH na vstupu. Přijaté zdanitelné plnění - koupě počítače - se proto rovněž vůbec neobjeví v přiznání k DPH, ani na řádku 40 ani nikde jinde.
4)
Počítač bude využívat
zčásti pro účely uskutečňování pronájmu pozemků, a zčásti pro soukromé účely,
a nijak jinak, takže počítač je využíván stále výhradně pro jiné účely než pro „nároková plnění“:
*
Opět se uplatní stejný postup ad 2) a 3), takže není možno uplatnit ani část odpočtu DPH na vstupu.
5)
Počítač bude využívat
jak pro kozí farmu
(„nároková plnění“),
tak zčásti i pro soukromé účely
(tj. pro jiné účely než pro „nároková plnění“), jde tedy o souběh využití pro „nároková plnění“ a pro jiná plnění:
*
Plátce může nárokovat odpočet DPH v částečné výši, konkrétně tzv.
v poměrné výši
odpovídající využití počítače pro kozí farmu, takže jen odpovídající poměrnou část DPH na vstupu uvede do řádku 40.
6)
Počítač bude využívat
jak pro kozí farmu
(„nároková plnění“),
tak zčásti i pro účely pronájmu pozemků
(pro jiné účely než pro „nároková plnění“), opět souběh využití pro „nároková plnění“ a pro jiná plnění:
*
Plátce může nárokovat odpočet DPH v částečné výši. A to
v krácené výši
odpovídající poměru příjmů z kozí farmy a součtu příjmů z kozí farmy a z pronájmu pozemků. Do řádku 40 sloupce „Krácený odpočet“ sice uvede celou DPH na vstupu, ale v rámci následného krácení si uplatní zase jen její část.
7)
Počítač bude využívat
jak pro kozí farmu
(„nároková plnění“),
tak zčásti i pro soukromé účely
(tj. pro jiné účely než pro „nároková plnění“),
a rovněž zčásti i pro účely pronájmu pozemků
(tj. opět pro jiné účely než pro „nároková plnění“), jde zase o souběh využití pro „nároková plnění“ a pro jiná plnění:
*
Lze nárokovat odpočet DPH v částečné výši. A to
zároveň v poměrné a v krácené výši,
což se vyjádří součinem poměrného koeficientu a „krátícího“ koeficientu, jakoby postupy ad 5) a poté ještě ad 6).
PŘÍKLAD
Zpřísnění odpočtu daně u obchodních dárků a vzorků
Pozor na to, že s březnem 2011 skončil dosavadní automatický a daňově výhodný režim reklamních a propagačních předmětů, jakož i obchodních dárků. Sice i nadále platí, že za zdanitelné plnění se nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena nepřesahuje 500 Kč, stejně jako poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti [viz § 13 odst. 8 písm. c) ZDPH].
K významné změně ovšem došlo ohledně nároku na odpočet DPH při pořízení těchto předmětů. Tato plnění již nenajdeme mezi automaticky nárokovými přijatými zdanitelnými plněními v § 72 odst. 1 ZDPH.
Proto jim není přisouzena již žádná speciální výsada paušální možnosti odpočtu daně na vstupu bez ohledu na jejich následné využití, ale je nutno i u těchto předmětů naplnit obecné podmínky nároku na odpočet daně. Což konkrétně znamená, že
odpočet daně
z pořizovací ceny uvedených
obchodních dárků nebo vzorků:
*
lze uplatnit v plné výši,
budou-li použity výhradně (pouze) pro uskutečnění plnění s nárokem na odpočet daně vyjmenovaných v § 72 odst. 1 ZDPH (zejména tedy pro účely, resp. v souvislosti se zdanitelnými plněními, vývozem zboží, dodáním zboží do jiného členského státu, zdanitelným plněním v zahraničí atd.),
*
nelze uplatnit ani zčásti,
budou-li použity výhradně (pouze) pro uskutečnění plnění bez nároku na odpočet daně jako jsou zejména plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně (např. pro účely finanční nebo pojišťovací činnosti, pronájem nemovitostí atp.), případně pro neekonomickou činnost plátce,
*
lze uplatnit v částečné výši,
budou-li použity jak pro účely zakládající nárok na odpočet daně, tak pro jiné účely, přičemž se dále rozlišuje mezi tzv. odpočtem daně v poměrné výši (při využití pro neekonomickou činnost) a v krácené výši, při částečném využití pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Takže pokud plátce uskutečňuje jak plnění zdanitelná, tak i plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pak u poskytnutých obchodních dárků (do hodnoty 500 Kč) a také u obchodních vzorků (bez ohledu na cenu) musí standardně posoudit, do které ze tří typů plnění je zatřídí. Tuto svoji volbu samozřejmě bude muset být schopen prokázat případně správci daně, což může být v praxi docela problém, jelikož málokdo si nechá potvrdit od konkrétního příjemce předání obchodního dárku tak malé hodnoty, z marketingového hlediska by šlo zajisté o „medvědí službu“, kdy by se příznivý akt drobné pozornosti rázem zvrátil. Zpravidla tedy půjde jen o jednostranné tvrzení plátce rozdávajícího obchodní dárky, což dále zhoršuje jeho důkazní pozici.
 
Odpočet daně v poměrné výši
Novela od 1. 4. 2011 zasáhla i do odpočtu daně v poměrné výši (tj. při využití přijatých zdanitelných plnění zčásti také pro „neekonomickou činnost“
alias
soukromou potřebu), kde došlo ke třem věcným změnám:
1)
Varianta uplatnit nejprve plný nárok na odpočet daně
a následně zdaňovat využití pro neekonomickou činnost
není možná u dlouhodobého majetku,
kde je nutno uplatnit vždy poměrný odpočet daně. Případné následné změny v rozsahu použití majetku se pak zohlední tzv. úpravou odpočtu v souladu s § 78 ZDPH.
2)
Poměrný koeficient se počítá jako procentní podíl (1 až 100 %) a nikoli v desetinném vyjádření (0,01 až 1).
3)
Případný kvalifikovaný odhad poměrného koeficientu se opraví na konci roku, pouze pokud se liší o více než 10 procentních bodů (
alias
o více než 10 %) od „skutečného“ poměrného koeficientu.
PŘÍKLAD
Test využití pro ekonomickou činnost
Pan Novák (plátce DPH) provozuje jedinou ekonomickou živnost - lesnictví. Od plátců DPH v červnu 2011 v Česku koupil mj. dvě věci, které bude zčásti využívat i soukromě (tedy pro tzv. neekonomickou činnost):
*
Motorovou pilu koupenou za 10 000 Kč + 2 000 Kč DPH, u niž předpokládá využití pro firmu z 80 %.
*
Osobní automobil koupený za 200 000 Kč + 40 000 Kč DPH, u něhož předpokládá využití pro firmu z 50 %.
Skutečný poměr využití motorové pily se samozřejmě předem nedá stanovit, takže plátce kvalifikovaně odhadl poměrný koeficient 80 %. Proto do přiznání k DPH za červen (případně za 2. čtvrtletí) do řádku 40 uvede do sloupce „Základ daně“ celý základ daně 10 000 Kč (nikoli jen jeho poměrnou část 80 %) a jako nárok na odpočet daně do sloupce „V plné výši“ zahrne jen 80 % daně na vstupu, tedy 0,80 x 2 000 Kč = = 1 600 Kč.
Pozor na to, že zde nebude využit sloupec nároku na odpočet daně označený „Krácený odpočet“, tento totiž najde uplatnění až při dále uváděném „kráceném odpočtu daně“.
Následné soukromé využívání motorové pily v tomto případě nebude považováno za fiktivně úplatné zdanitelné plnění ve smyslu § 14 odst. 3 písm. a), § 14 odst. 4 písm. a) ZDPH, proto nepodléhá „dodanění“.
V průběhu roku 2011 by měl plátce podrobně sledovat skutečný poměr využívání pily pro ekonomickou činnost
versus
soukromě s tím, že pokud bude „skutečný“ poměrný koeficient za celý rok 2011 činit:
*
69 % nebo méně, bude nutno výši uplatněného odpočtu daně opravit, a to jako snížení odpočtu daně na řádku 45 přiznání k DPH, kde se zjištěný rozdíl uvede se znaménkem mínus do sloupce „V plné výši“,
*
91 % nebo více, bude možno výši uplatněného odpočtu daně opravit, a to jako zvýšení odpočtu daně na řádku 45, kde se zjištěný rozdíl uvede se znaménkem plus, resp. bez znaménka, do sloupce „V plné výši“.
Pan Novák mohl u motorové pily zvolit také druhou možnost, a to uplatnit plný odpočet daně 2 000 Kč a každé její soukromé využití (pro tzv. neekonomickou činnost) pak „dodaňovat“ odpovídající DPH na výstupu.
U osobního automobilu - což je pro účely DPH dlouhodobý majetek [viz § 4 odst. 3 písm. d) ZDPH] - je počínaje dubnem 2011 přípustná pouze první možnost, tedy uplatnění odpočtu daně v poměrné výši podle kvalifikovaného odhadu (v daném případě tedy 50 %). Pokud se „skutečný“ poměrný koeficient za celý rok 2011 bude lišit o více než 10 %, bude pan Novák povinen (39 % a méně) nebo oprávněn (61 % a více) provést odpovídající korekci odpočtu daně na řádku 45 v daňovém přiznání za prosinec, resp. IV. čtvrtletí 2011. Změny „skutečných“ poměrných koeficientů v dalších kalendářních letech budou řešeny úpravou odpočtu daně.
 
Odpočet daně v krácené výši
§ 76 ZDPH i po Novele od 1. 4. 2011
obdobně jako dosud
stanoví postup pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši. Tedy když plátce
použije přijaté zdanitelné plnění
v rámci své ekonomické činnosti
jak pro „nároková plnění“, tak i pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
Tato problémová plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně stanoví § 51 až § 62 ZDPH, přičemž u zemědělských podnikatelů přichází zřejmě nejčastěji do úvahy pronájem nemovitého majetku neplátcům daně.
Základní principy postupů pro výpočet nároku na odpočet daně v krácené výši se přitom nezměnily. Drobnou změnou je
vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu
(v rozsahu 1 % až 95 %, resp. 100 %), namísto jeho dosavadního desetinného vyjádření (v rozsahu 0,01 až 0,95, resp. 1,00). Což mělo za cíl sjednotit koeficient s tím, který jsou plátci povinni uvádět na žádostech o vrácení daně z jiného státu EU.
K dílčí věcné změně zde od dubna 2011 došlo ohledně
zrušení časového omezení 3 let pro přepočet „krátícího“ koeficientu v případech změn v údajích o uskutečněných plněních již vypořádaného roku.
Jestliže tedy dojde ke změně, která by mohla ovlivnit výši vypořádacího koeficientu, a tím výši nároku na odpočet daně, tak se změna vždy promítne, a to ať už ve prospěch nebo v neprospěch plátce daně. Platí zde obecná
prekluzivní lhůta
dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“).
Věcnou změnu přináší rovněž nový odst. 10 v § 76 ZDPH. Toto opatření se týká nároku na odpočet daně
u dlouhodobého majetku, kdy před jeho dodáním byly poskytnuty, resp. přijaté zálohy (úplaty), ze kterých dodavateli vznikla povinnost přiznat daň
a plátce uplatnil nárok na odpočet této daně v kalendářním roce jiném, než ve kterém pak byl po pořízení tohoto majetku oprávněn uplatnit zbývající nárok. Tento nový postup byl zaveden kvůli dorovnání možného rozdílu vyplývajícího z rozdílné výše koeficientů v příslušných rocích. Jeho cílem je neutralizovat možné dopady tohoto rozdílu a nastavit stejnou výchozí základnu pro další úpravy vyplývající z případných změn v použití, a to pro účely úpravy odpočtu daně v souladu s § 78 ZDPH.
Dále již v ustanovení § 76 ZDPH najdeme jen formální a legislativně-technické změny reagující na sjednocení formulací, vyjádření „krátícího“ koeficientu v % a zavedení nové definice dlouhodobého majetku. ZDPH už také nehovoří o „krácených plněních“ podléhajících tomuto krácení ani o „zálohovém koeficientu“.
PŘÍKLAD
Uplatnění kráceného odpočtu daně
Plátce uskutečňuje dva druhy ekonomické činností - ekonomické poradenství, což je zdanitelné plnění patřící mezi klasická „nároková plnění“ a zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Tato druhá činnost představuje plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně (§ 55 ZDPH), kde tedy nejde o „nárokové plnění“. Přičemž plátce tuto pojišťovací činnost neposkytuje s místem plnění ve třetí zemi ani v přímé souvislosti s vývozem, což jsou výše uvedené výjimky spadající mezi „nároková plnění“.
Dotyčný plátce si zakoupil notebook, který bude samozřejmě využívat pro obě zmíněné ekonomické činnosti. Dejme tomu, že díky velmi pečlivé evidencí by byl schopen prokázat, že v daném roce notebook využil pro ekonomické poradenství z 80 % a pro pojišťovací činnosti z 20 %, k jiným účelům jej ani nevyužívá. Toto mravenčí úsilí přitom ale vůbec není zapotřebí, neboť na rozdíl od výše uvedeného „poměrného odpočtu“ nyní - při výpočtu kráceného odpočtu daně - na skutečném rozsahu využití předmětného přijatého zdanitelného plnění (koupeného notebooku) nezáleží. Rozhoduje totiž pouze poměr úplat (hodnot plnění) za obě ekonomické činnosti.
Pokud například za daný kalendářní rok plátce vydělal z obou ekonomických činností stejně, čili úhrn základů daně za poradenství je shodný se součtem hodnot plnění za zprostředkování pojištění, činí „krátící“ koeficient 50 %, takže si bude moci nárokovat odpočet daně ve výši poloviny DPH na vstupu z ceny notebooku.
 
Srovnání koeficientů
Je vhodné si uvědomit dvě
principielní odlišnosti odpočtu daně v krácené výši
oproti výše probranému odpočtu daně v poměrné výši:
*
zatímco poměrný odpočet se počítal pro každé přijaté zdanitelné plnění samostatně podle individuálních poměrných koeficientů odpovídajících poměru využití pro „nároková plnění“, tak krácený odpočet
se počítá hromadně naráz pro všechna přijatá plnění patřící do tohoto režimu jedním „krátícím“ koeficientem,
*
poměrný koeficient vycházel z poměru využití předmětného přijatého plnění pro „nároková plnění“, naproti tomu
„krátící“ koeficient skutečná míra využití pro „nároková plnění“ vůbec neovlivní
, počítá se totiž z poměru úhrnných hodnot plnění za veškerá uskutečněná plnění dotyčného plátce za celý kalendářní rok,
*
protože během roku nejsou známy úhrnné hodnoty plnění plátce za celý rok, krátí se odpočet daně během roku „zálohovým koeficientem“ podle loňských údajů a až v posledním přiznání za daný rok (prosinec/IV. čtvrtletí)
se zálohově krácený odpočet vždy přepočte „vypořádacím koeficientem“,
oproti tomu oprava poměrného odpočtu na konci roku se provádí jen, liší-li se odhadnutý poměrný koeficient o více než 10 %.
 
Odpočet daně až po přijetí dokladu
V praxi naprostá většina plátců DPH postupovala - a mohla tak postupovat až do konce března 2011 - ekonomicky optimálně. Tedy, že odpočet daně z přijatých zdanitelných plnění nárokovala co nejdříve je to možné, protože jak známo, čas jsou peníze, což v podnikání platí dvojnásob. Tedy v případě měsíčních plátců uplatnila odpočet daně na vstupu u přijatých zdanitelných plnění již ihned v měsíci jejich uskutečnění nebo dřívějšího přijetí úplaty. Dříve či později poté, obvykle v dalším měsíci, postupně obdržela tomu odpovídající daňové doklady. Existence daňového dokladu totiž byla jen věcnou a nikoli časovou podmínkou odpočtu daně.
Bohužel takto již od dubna 2011 postupovat nelze. Ministerstvo financí totiž Novelou přestalo uplatňovat oprávnění členských států zmírnit tuto podmínku odpočtu daně podle Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému DPH. A to konkrétně v jejím článku 178 písm. a) ve vazbě na článek 168 písm. a):
*
Pro uplatnění nároku na odpočet daně musí osoba povinná k dani splňovat tyto podmínky, mj.
*
Při odpočtu daně splatné v daném členském státě při dodáních zboží a poskytnutích služeb musí mít fakturu vystavenou v souladu s dále uváděnými články.
Jak bylo předesláno, jeden z dalších článku citované Směrnice umožňuje členským státům povolit uplatnění odpočtu daně i bez naplnění zmíněné podmínky držby faktury
alias
daňového dokladu. Což doposud český ZDPH využíval a držba daňového dokladu tak byla pouze věcnou nikoli však časovou podmínkou odpočtu daně. Od dubna 2011 Česko přestalo využívat této možnosti usnadňující život plátcům, takže
uplatnit odpočet daně - u tuzemských zdanitelných plnění! - již nelze bez držby příslušného daňového dokladu.
Naproti tomu držba daňového dokladu není nepřekonatelnou překážkou pro odpočet daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění osobou povinnou k dani neusazenou v ČR nebo jiným plátcem, anebo kterou plátce uplatnil při pořízení zboží z jiného státu EU. V těchto tzv. intrakomunitárních případech musel přiznat daň na výstupu a zákon mu umožňuje prokázat nárok na její odpočet i jinak než daňovým dokladem, a to v souladu s pravidly DŘ. Což souvisí s judikaturou Soudního dvora EU a zmíněná Směrnice EU.
Pozor tedy na dosavadní běžný postup, kdy nebyl moc brán v praxi zřetel na datum vystavení daňového dokladu. Pokud totiž byl doklad vystaven - což je jedna z jeho nezbytných údajových náležitostí - 1. června 2011, nelze z něj DPH zahrnout do odpočtu daně za měsíc květen. Problémy mohou vznikat i s prokazováním fyzické držby daňového dokladu vystaveného těsně před koncem měsíce (čtvrtletí), za které si z něj příjemce nárokuje odpočet daně. Toto zpřísnění tak zřejmě podpoří elektronickou podobu dokladů doručovaných ihned.
Navíc dubnová Novela omezila také možnost využití neúplného daňového dokladu, který neobsahuje všechny zákonné náležitosti.
Nově totiž nesmí na daňovém dokladu nikdy chybět:
*
DIČ dodavatele ani odběratele
plnění (nestanoví-li ZDPH jinak, jako např. u zjednodušeného dokladu),
*
ani údaje rozhodné pro výpočet daně,
což je zejména základ daně a sazba daně, ale výkladově zde zřejmě spadne také rozsah a předmět plnění, bez nichž dost dobře nelze daň správně vypočíst.
PŘÍKLAD
Pro odpočet daně je nutný daňový doklad
Přehlédnutí „maličkosti“ dne vystavení daňového dokladu se může vymstít zejména čtvrtletním plátcům. Zemědělský podnikatel (čtvrtletní plátce DPH) uskutečňuje pouze „nároková plnění“, přičemž v červnu 2011 koupil od jiných plátců v tuzemsku osivo a traktor, přičemž dnem uskutečnění obou těchto přijatých zdanitelných plnění byl 30. červen. Zatímco v případě nákupu osiva obdržel podnikatel daňový doklad ihned, tak daňový doklad o dodání traktoru dodavatel vystavil až 1. července a k odběrateli dorazil 4. července.
Zemědělský podnikatel může odpočet DPH na vstupu z nakoupeného osiva uplatnit již v přiznání DPH za II. čtvrtletí podávaném do 25. 7., takže tuto daň dostane na účet (nenastanou-li komplikace) během srpna.
Naproti tomu odpočet DPH na vstupu z koupeného traktoru - což jistě nebude zanedbatelná částka - bude moci uplatnit až v přiznání DPH za III. čtvrtletí podávaném do 25. 10., takže tuto daň dostane na účet za obvyklých podmínek až v listopadu 2011, tedy téměř půl roku poté, co jí musel dodavateli (prodejci) uhradit. Jestliže by plátce postupoval postaru - v zajetých kolejích - tedy pokud by si všímal pouze dne uskutečnění předmětného zdanitelného plnění (30. červen) a odpočet i této DPH na vstupu nárokoval již v přiznání za II. čtvrtletí, značně by tímto riskoval. Když by totiž na tento jeho chybný postup přišel správce daně, uplatnil by oprávněně časovou sankci v souladu s § 104 odst. 2 ZDPH. Tedy za dobu, kdy plátce o tři měsíce dříve nárokoval odpočet daně než mohl, mu správce daně vyměří sankční úrok z prodlení podle DŘ.
Odpočet správné daně
versus
daně uvedené na dokladu
Pravidlo, že za správnost údajů na daňovém dokladu odpovídá plátce, který plnění uskutečnil, sice zůstává v platnosti i nadále po 1. 4. 2011, s výjimkou zjednodušeného daňového dokladu viz § 26 odst. 1 ZDPH. Bohužel to ale správcům daně nestačilo a čile využili jednoho z dřívějších judikátů Evropského soudního dvora (C-342/87 Genius
Holding
), podle kterého chybně uvedená daň na dokladu nezakládá nárok na odpočet daně.
Od dubna 2011 proto došlo k velké věcné změně, která v praxi nepříjemně znejistí příjemce tuzemských zdanitelných plnění. Bylo totiž zavedeno nové pravidlo, že uplatnit nárok na odpočet daně lze nejvýše ve správné výši podle ZDPH. Neplatí tedy nově automatický režim, že příjemce plnění může nárokovat vždy správnou výši daně, ale v nemilém významu záleží i na údajích uvedených na přijatém daňovém dokladu:
*
je-li daň uvedená na přijatém daňovém dokladu vyšší, než „správná daň“ podle zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve „správné výši“ podle ZDPH,
*
je-li daň uvedená na přijatém daňovém dokladu naopak nižší, než „správná daň“ dle zákona, je plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně jen ve výši odpovídající nižší dani uvedené na dokladu!
PŘÍKLAD
Nárok na odpočet vs. daň na uvedená na přijatém dokladu
Takže pokud například plátce obdrží od dodavatele daňový doklad, kde bude uvedeno:
*
základ daně 100 000 Kč + DPH 20 000 Kč, zatímco správně patřilo zdanitelné plnění do nižší sazby daně:
-
může si odběratel nárokovat pouze odpočet nižší správné daně 10 000 Kč,
*
základ daně 100 000 Kč + DPH 10 000 Kč, zatímco správně šlo o zdanitelné plnění v základní sazbě daně:
-
může si odběratel nárokovat pouze odpočet nižší nesprávné daně uvedené na dokladu, tj. 10 000 Kč,
*
základ daně 100 000 Kč + DPH 18 000 Kč, takže se dodavatel jasně spletl ve výpočtu:
-
pokud jde o zdanitelné plnění podléhající základní sazbě daně, může si odběratel nárokovat pouze odpočet daně v evidentně nesprávné výši uvedené na přijatém daňovém dokladu, tedy 18 000 Kč,
-
když se jednalo o zdanitelné plnění podléhající snížené sazbě daně, může si odběratel nárokovat samozřejmě jen odpočet daně ve správné výši daně odpovídající ZDPH, tudíž jen 10 000 Kč,
-
jestliže vůbec nešlo o zdanitelné plnění, nýbrž o plnění osvobozené, u něhož je výše daně podle zákona nulová, může si odběratel nárokovat pouze tuto nulovou výši daně.
Není přitom podstatné, že dodavatel správci daně skutečně odvedl nesprávnou vyšší daň podle dokladu.
Chybně uvedená výše daně na daňovém dokladu navíc značně zkomplikuje život i dotyčnému chybujícímu plátci, který předmětné plnění uskutečnil a nesprávnou výši daně na daňový dokladu uvedl. Zatímco do konce března 2011 se opravy základu daně a výše daně prováděly jednoduše dobropisy a vrubopisy, přičemž se zahrnovaly do běžného daňového přiznání, přičemž nebylo podstatné, zda je důvodem sleva z ceny, vrácení nebo zrušení části plnění, nebo původně chybný postup plátce. Od účinnosti Novely je to rázem jinak.
Od dubna 2011
je nutno konkrétně rozlišovat, co je důvodem takovéto opravy:
1)
změny základu daně a výše daně jsou důsledkem dodavatelsko-odběratelských vztahů nebo vyplývají z mechanismu DPH; nebo
2)
příčinou změny výše daně (základu daně) byl původně chybný postup plátce.
Více méně jako před 1. 4. 2011 se i nyní postupuje jen u prvního typu oprav základu daně a daně podle § 42 ZDPH, kdy je i nadále možné, resp. nutné opravit základ daně a daň
v běžném přiznání k DPH.
Složitější administrativa pak na plátce čeká v případě jiných oprav základu daně a výše daně. Pokud plátce uplatnil a
přiznal chybně daň a tím zvýšil daň na výstupu
nebo svoji daňovou povinnost, má podle § 43 ZDPH
možnost provést opravu
základu daně a výše daně, nikoli povinnost. Podle očekávání, když naopak plátce uplatnil a
přiznal chybně daň a tím snížil daň na výstupu
nebo svoji daňovou povinnost,
má povinnost provést opravu,
přičemž postupuje podle § 141
podáním dodatečného daňového přiznání.
A to za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění nebo byla přijata úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň. Stejně tak i odběratel musí podat dodatečné daňové přiznání. Tuto opravu chybné výše daně lze provést nejdříve ke dni, ve kterém příjemce plnění (plátce nebo osoba identifikovaná k dani) obdržel opravný daňový doklad nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro daňové účely. Nová právní úprava současně zrušila daňový dobropis a vrubopis, které nahradil jednotný
opravný daňový doklad.
PŘÍKLAD
Oprava daně kvůli chybě plátce
Zemědělec (měsíční plátce DPH) podle smlouvy 20. 6. 2011 dodal odběrateli (měsíční plátce) zboží za sjednanou cenu 100 000 Kč + 20 % DPH (20 000 Kč), tedy celkem za 120 000 Kč, kterou odběratel plně uhradil dne 25. 6. Příslušný daňový doklad vystavil dodavatel 28. 6. a doručil jej odběrateli B poštou do dvou dnů na to.
Koncem července ale dodavatel zjistil, že nesprávně přisoudil dodanému zboží základní sazbu daně 20 %, zatímco správně podléhá snížené sazbě 10 % DPH. Protože tímto chybným postupem zvýšil DPH na výstupu, tak v souladu s § 43 ZDPH nemá povinnost ale pouze možnost příslušnou opravu výše daně provést.
a) Dodavatel nebude opravu DPH provádět
Pak dodavatel jednoduše žádnou změnu své nesprávně vyšší daně neprovádí ani nevystavuje žádný opravný daňový doklad. Zkrátka dodavatel odvedl státu na DPH více než měl, místo zákonem daných 10 000 Kč přiznal a v důsledku zaplatil dvojnásobek, tj. 20 000 Kč DPH na výstupu. Čemuž samozřejmě zákon nebrání.
Pozor na to, že jak už bylo výše řečeno, Novela od dubna 2011 neumožňuje odběrateli uplatnit odpočet nesprávně vyšší DPH na vstupu, ale nejvýše správně stanovené daně podle ZDPH. I když je uvedena na přijatém běžném daňovém dokladu, za který odpovídá dodavatel.
Takže odběratel nemohl nárokovat odpočet nesprávně vyšší DPH na vstupu 20 000 Kč uvedené na daňovém dokladu, protože vychází z nesprávné vyšší sazby daně. Ale již v přiznání za červen 2011 (po obdržení daňového dokladu) směl nárokovat toliko správně (podle zákona stanovenou) nižší DPH na vstupu 10 000 Kč.
b) Dodavatel bude opravu DPH provádět
Protože měl dodavatel povinnost vystavit pro odběratele při uskutečnění původního zdanitelného plnění daňový doklad, musí rovněž při opravě chybné výše daně pro něj vystavit opravný daňový doklad. Tento opravný daňový doklad dodavatel vystavil např. 30. července 2011, načež jej odběratel obdržel 2. srpna 2011.
Jelikož se jedná o „opravu daně v jiných případech“, je dodavatel podle § 43 odst. 1 ZDPH povinen provést jí nejdříve ke dni, ve kterém příjemce uskutečněného plnění obdržel opravný daňový doklad, tedy až počínaje 2. srpnem 2011. Tato oprava ale nepředstavuje samostatné zdanitelné plnění a nelze jí provést v řádném přiznání k DPH za srpen (ani za červenec či jiný měsíc), ale pouze v dodatečném přiznání k DPH za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo původní plnění, tedy v dodatečném přiznání k DPH za červen 2011.
V dodatečném přiznání k DPH za červen 2011 - podaném nejdříve 2. srpna, kdy odběratel obdržel opravný daňový doklad - proto dodavatel sníží svou DPH na výstupu o 10 000 Kč.
Protože, jak bylo uvedeno již výše v rámci varianty ad a), si mohl odběratel uplatnit odpočet daně v přiznání za červen pouze ve správné nižší výši DPH (stanovené v souladu se ZDPH) a nikoli v nesprávně vyšší částce uvedené chybně na daňovém dokladu, nemusí prakticky odběratel na přijatý opravný daňový doklad nijak reagovat. Jestliže by ale z neznalosti věci uplatnil v přiznání za červen automaticky k odpočtu daně nesprávnou vyšší DPH na vstupu uvedenou na přijaté daňovém dokladu (tj. 20 000 Kč), musel by to řešit rovněž jedině formou dodatečného přiznání k DPH za červen, kde by snížil nárokovanou DPH na vstupu na 10 000 Kč, a to do měsíce následujícího po tomto zjištění chyby. Za což by jej správce daně samozřejmě odměnil po zásluze časovou sankcí úrokem z prodlení za dvouměsíční nezákonné krácení daňové povinnosti.
 
Absolutní zákaz odpočtu daně
Podle § 72 odst. 4 ZDPH nemá plátce nikdy - bez ohledu na souvislost s uskutečňováním jeho „nárokových plnění“ - nárok na odpočet daně
z přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci,
která není daňově účinným výdajem (nákladem) pro účely daní z příjmů. Výjimkou jsou již výše zmiňované obchodní dárky v rámci ekonomické činnosti, pokud jejich pořizovací cena bez DPH nepřesahuje 500 Kč a obchodní vzorky bez úplaty v rámci ekonomické činnosti. Takže pokud plátce nakoupí například dárky pro své zaměstnance k vánocům nebo životním či pracovním výročím, anebo umělecká díla do kanceláře, nemá nárok na odpočet daně na vstupu, a stejně tak ani z občerstvení a pohoštění obchodních partnerů. Přičemž zde vůbec není podstatné, že dotyčný plátce uskutečňuje pouze zdanitelná plnění a na obchodním večírku uzavře velký obchod.
Druhý obdobně absolutní zákaz odpočtu daně - opět bez ohledu na následné využití předmětného přijatého zdanitelného plnění dotyčným plátcem - platí také
při dodání zboží
obchodníkem s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
pokud dotyčný plátce uplatnil tzv. zvláštní režim obchodníka
ve smyslu § 90 ZDPH. Jde o to, že v těchto případech je předmětem zdanění prakticky pouze obchodní přirážka obchodníka - kladný rozdíl, o který jeho prodejní cena převyšuje pořizovací cenu.
Pokud tedy plátce, který by jinak měl standardně nárok na odpočet daně na vstupu pořizuje zboží od obchodníka s použitým zbožím... (např. v autobazaru), měl by se s ním předem dohodnout, aby místo zvláštního režimu uplatnil běžný režim zdanění, tedy aby daní na výstupu zatížil celou úplatu (sjednanou prodejní cenu) a nikoli pouze jeho obchodní přirážku (marži). Pak může odběratel standardně nárokovat odpočet daně na vstupu.