Daň z přidané hodnoty z přijaté služby z EU, která je včetně daně

Vydáno: 3 minuty čtení
Daň z přidané hodnoty z přijaté služby z EU, která je včetně daně
Dagmar
Masná
Zaměstnanec s. r. o. byl poslán na služební cestu do Francie. Bylo třeba, aby mohl pracovat na notebooku, zaplatit přístup na internet. Pro fakturační údaje ale zaměstnanec zapomněl uvést DIČ české s. r. o. a ani neupozornil poskytovatele na skutečnost, že příjemcem služby je podnikatel z ČR. Poskytovatel služby tak správně vystavil francouzskou fakturu i s daní. Musí tuzemská s. r .o. odvést daň a bude mít i po 1. 4. 2011 nárok na odpočet, pokud bude francouzská faktura bez DIČ? Pokud má odvést v tuzemsku daň, bude ji odvádět z částky bez DPH nebo včetně francouzské DPH. Příklad služba 25 EUR, DPH 5 EUR. Ze které částky bude počítat české DPH? Z 25 EUR nebo ze 30 EUR?
odpověď:
Podle zásad uvedených ve Směrnici 2008/8/ES, která byla implementována do českého zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), platí obecné pravidlo, že místem plnění při poskytnutí služeb osobě povinné k dani je místo, kde má tato osoba sídlo nebo místo podnikání, event. pokud služba byla poskytnuta její provozovně, je místem plnění místo, kde je tato provozovna umístěna. Současně také platí, že při poskytnutí služeb osobě nepovinné k dani je místem plnění místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání.
Vzhledem k informacím uvedeným v dotazu, postupoval francouzský plátce tak, že svoji službu zatížil daní, neboť vycházel z předpokladu, že službu poskytuje osobě nepovinné k dani.
Pro určení vzniku povinnosti přiznat a zaplatit daň bude proto určující, komu vlastně byla služba poskytnuta, což by mělo vyplynout z příslušných dokladů.
V případě, že příjemcem služby je prokazatelně český plátce, vznikla mu podle § 108 odst. 1 písm. b) ZDPH povinnost přiznat a zaplatit daň, neboť tuto povinnost má plátce nebo osoba identifikovaná k dani, kterým je poskytnuta služba s místem plnění v tuzemsku podle § 9 odst. 1 osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku. V takovém případě se pro přepočet ceny na Kč použije devizový kurz trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat, přičemž daň bude vypočtena ze základu daně, který neobsahuje francouzskou daň.
Jestliže však předmětná služba byla směrována na příjemce, kterým byl zaměstnanec, není toto ustanovení naplněno, neboť službu
de facto
přijal zaměstnanec jako osoba nepovinná k dani, přičemž místem plnění podle výše uvedených zásad je v takovém případě místo, kde má osoba poskytující službu sídlo nebo místo podnikání, popř. provozovnu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty