Dagmar Masná

  • Článek
DPH PŘI PŘEÚČTOVÁNÍ FAKTURY dotaz 365/12 Dagmar Masná Jsme kamionová doprava. Při jedné z přeprav chyběla našemu vozidlu prkna k zajištění nákladu v Německu. Německá firma (na nakládce) tento...
Vydáno: 25. 07. 2012
  • Článek
MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVA A DPH dotaz 434/12 Dagmar Masná Fyzická osoba vede daňovou evidenci, neplátce DPH – provozující vnitrostátní a nyní i mezinárodní přepravu zboží, uskutečnila přepravu zboží z Německa...
Vydáno: 23. 05. 2012
  • Článek
VRÁCENÉ ZBOŽÍ PŘI ZMĚNĚ NEPLÁTCE NA PLÁTCE DPH dotaz 247/12 Dagmar Masná Dodavatel dodal zboží jako neplátce DPH. V následujícím období se tento neplátce stal plátcem DPH a u...
Vydáno: 23. 05. 2012
Jsme s. r. o., plátce DPH, vedeme účetnictví. Nakoupili jsme materiál v Turecku (placeno zálohou) – na faktuře je dodavatel Turek a odběratel naše firma. Tento materiál byl dovezen z Turecka ke zpracování rovnou na Slovensko, kde ho slovenká firma (plátce DPH v SR) proclila na své jméno (CIF). Naše firma nemá JCD k turecké faktuře. Po zpracování nám slovenská firma dodá hotový výrobek s fakturou pouze za práce. 1) Mohu tureckou fakturu za materiál uplatnit do nákladů? 2) Jak mám postupovat z hlediska DPH?
Vydáno: 09. 05. 2012
OSVČ, plátce DPH, vystavuje faktury jiné zprostředkovatelské (nebankovní) společnosti s. r. o. za zprostředkování hypotečních úvěrů bez DPH. Jedná se skutečně v tomto případě o finanční činnost, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet podle § 54 odst.1 písm. c) zákona o DPH v návaznosti na písm. y)? Nebo se k tomu vztahuje také znění § 54 odst. 2 zákona o DPH, kde se se uvádí, že osvobození může uplatnit pouze osoba poskytující úvěr?
Vydáno: 02. 05. 2012
  • Článek
DOMĚŘENÍ DPH dotaz 71/12 Dagmar Masná Jsme společnost s r. o., měsíční plátce DPH. Jaké jsou platné lhůty pro doměření DPH? Například kdy bude nevymahatelná chyba zjištěná v přiznání...
Vydáno: 24. 04. 2012
  • Článek
VÝZVA K ODSTRANĚNÍ POCHYBNOSTÍ dotaz 61/12 Dagmar Masná Fyzické osobě, plátci DPH, vznikl za 3. čtvrtletí 2011 nadměrný odpočet DPH ve výši 500 000 Kč, a to z důvodu...
Vydáno: 24. 04. 2012
Máme nabídku na dodávku a montáž chladicího boxu včetně technologie (chladicí boxy jsou postaveny s panelů). Jedná se o dodávku fakturovanou pro slovenskou společnost, plátcem DPH. Prosím o sdělení, zda tuto práci považovat za dodání zboží s instalací a montáží § 24a, faktura bez DPH, tzn., že služba bude vykázána na řádku č. 21 daňového přiznání a v souhrnném hlášení s kódem 3. Nebo výše uvedená služba bude spadat pod § 10?
Vydáno: 18. 04. 2012
Český plátce daně provádí v tuzemsku práce pro českého plátce daně tyto tepelné izolace: 1) Zaizolování průmyslové technologie v rámci rekonstrukce (TZ) nebo výstavby – potrubních rozvodů (pára, voda, plyn), kotlů, chladičů, výměníků, ohříváků, turbín, výrobního chemického zařízení, atd. 2) Izolace výše uvedené výrobní technologie v rámci opravy a údržby – tj. demontáž stávající poškozené izolace, opravu nebo zhotovení nové izolace a zpětnou montáž. Pro tepelné izolace pod kódem klasifikace CZ-CPA 43.29.11 platí přenos daně na příjemce plnění, pokud se jedná o tep. izolace vodovodních trubek, kotlů, vedení a potrubí. Lze pro izolace bod 2) využít klasifikace pod 43.22.12, kde jsou z přenosu daně na příjemce plnění vyloučeny: údržba a opravy prům. kotlů, průmyslových klimatizačních a chladících zařízení? Rozhodující charakter dodávaného díla (TZ, výstavba, oprava) je ve smlouvě vždy uveden.
Vydáno: 30. 03. 2012
Fyzická osoba vlastní nemovitost a má příjmy z pronájmu dle § 9. Nevlastní živnostenský list. Může se tato osoba stát plátcem DPH? Předpokládala bych, že ne. Pokud však ano, podle jakých pravidel? Stejných jaké platí u právnických osob, či podnikatelů, kteří vlastní živnostenský list?
Vydáno: 23. 03. 2012
Firma s. r. o. (plátce DPH) koupila ve 12/2009 auto na finanční tuzemský leasing. Součástí daňového dokladu bylo vyčíslené DPH. Cena auta byla 1 200 000 Kč plus DPH ve výši 240 000 Kč. Celá výše DPH byla vypořádána ve 4.Q.2009. Firma k datu 1. 1. 2012 auto prodala za cenu 480 000 Kč plus 96 000 Kč DPH, celkem tedy 576 000 Kč. DPH z prodeje auta (96 000 Kč) bude vypořádáno (odvedeno FÚ) v 1.Q.2012. Jsme z hlediska DPH s FÚ správně vypořádáni?
Vydáno: 23. 03. 2012
  • Článek
FAKTURACE DO EVROPSKÉ UNIE dotaz 12/12 Dagmar Masná 1) Český právník, plátce DPH, poskytne právní službu (§ 9 odst. 1 zákona o DPH) slovenskému podnikateli pro jeho podnikatelskou činnost....
Vydáno: 21. 03. 2012
Plátce DPH s. r. o. omylem přiznal 2x jeden doklad o pořízení zboží z EU. Tedy místo 5 000 EUR bylo v přiznání vykázáno pořízení zboží v hodnotě 2 x 5 000 = 10000 EUR. Správce daně nepřiznal nárok na odpočet DPH z 5 000 EUR (tedy 1 000 EUR) s poukazem, že toto pořízení zboží neproběhlo. Zároveň ovšem nechce umožnit snížení daňové povinnosti s poukazem poplatníka, že plnění neproběhlo. Správce daně tedy požaduje vrácení 1 000 EUR + 20 % penále. Plátce DPH s. r. o. tvrdí, že v rámci kontroly by měl správce daně přihlédnout ke skutečnosti, že plnění neproběhlo a snížit daňovou povinnost o 1 000 EUR. Tím by v celkovém součtu nevznikl nedoplatek DPH a ani by tedy nemohlo být stanoveno penále z tohoto nedoplatku. Jaké argumenty můžeme použít, aby správce daně snížil i daňovou povinnost o 1 000 EUR a nevznikl tedy nedoplatek ani penále?
Vydáno: 16. 03. 2012
Mám prosím dotaz ohledně problematiky DPH , týkající se jeslí (organizační složka města) v návaznosti na novelu zákona o DPH od 1. 4. 2012 - zdravotnické služby. Budou se změny týkat i této oblasti?
Vydáno: 16. 03. 2012
Jsme kamionová doprava. Při jedné z přeprav našemu vozidlu chyběly prkna k zajištění nákladu v Německu. Německá firma (na nakládce) tento zajišťovací materiál na místě dodala a nafakturovala je české společnosti, která si přepravu u nás objednala. Faktura obsahuje základ + německé 19 % DPH. Tato společnost nám tuto německou fakturu \\\"přefakturovala\\\" tímto způsobem: částku v EUR celkem (včetně německé daně) x kurs dne nákupu + 20 % české DPH. Je to tak správně? Já o tom pochybuji.
Vydáno: 12. 03. 2012
Pokud je na faktuře s přenesením daňové povinnosti za stavební a montážní práce vyplněno IČ a DIČ příjemce plnění, ale ten odmítne potvrdit, že se jedná alespoň z části o stavební a montážní práce pro jeho ekonomickou činnosti, může být dodatečně ze strany finančního úřadu DPH dodavateli doměřeno? Jde o to, že uvedením IČ a DIČ na faktuře přece ještě není zajištěno, že odběratel fakturu skutečně zahrne do své daňové evidence a DPH tak přizná ve svém daňovém přiznání. Pokud ale převezme fakturu, kde je jeho IČ a DIČ uvedeno, přebírá odpovědnost za nesplnění zákonem stanovené povinnosti na sebe? Nebo tato povinnost zůstává na dodavateli, jako na tom, kdo vystavil daňový doklad a DPH z něj neodvedl?
Vydáno: 12. 03. 2012
Právnická osoba, s. r. o., měsíční plátce DPH Na základě naší na objednávky na zprovoznění záložního zdroje u stavby nebytových prostor jsme obdrželi od dodavatele fakturu na: 1) za pracovní hodinu technika, 2) sazba za 1 km technika, 3) drobný materiál. Je takto vystavená faktura v pořádku pro režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH, § 92a a § 92e?
Vydáno: 12. 03. 2012
Reaguji na můj odeslaný dotaz z 13. 02. 2012, kde jsme řešili problematiku DPH a lékaři, prosím je možné přesně uvést, které zdravotnické služby a dodání zboží, jsou osvobozeny od daně a které nejsou od daně osvobozeny?
Vydáno: 12. 03. 2012
Jsme s. r. o., vedeme účetnictví, jsme měsíční plátce DPH. Naší hlavní činností jsou geologické práce, provádíme průzkumy a hodnocení znečištěných území. Součástí našich prací jsou vrtné průzkumné práce sloužící k odběru vzorků zemin a podzemních vod, ve kterých se provádějí technické zkoušky. Neprovádíme vrtné průzkumné práce, které by měly souvislost s výstavbou, např. inženýrské geologické práce. Prosím spadá provádění takto definovaných průzkumných vrtných prací pod režim přenesení daňové povinnosti? Osobně bych je spíše zařadila pod kód klasifikace produkce CZ-CPA č. 71 než pod kód CZ-CPA 43, protože vrtné práce jsou součástí geologických průzkumných prací?
Vydáno: 27. 02. 2012
Plátce DPH vlastní výrobní prostory a byt. Byt i hala jsou v jedné budově, pouze jsou odděleny zdí. Tento byt bude pronajímat fyzické osobě a v letošním roce na tomto bytě provede rekonstrukci. Jak postupovat z hlediska zákona o DPH – přenesená daňová povinnost, odvod a nárok na odpočet, případné krácení odpočtu?
Vydáno: 27. 02. 2012