Dovoz ze třetí země - DPH

Vydáno: 2 minuty čtení
Dovoz ze třetí země - DPH
Dagmar
Masná
Dovoz ze třetí země, kdy celní úřad vyměřil clo bude základem pro DPH. Základ z platebního výměru v celku odpovídá i na faktuře a v přiznání se uvede na řádku 7 a 43. Zde se jedná OP ND k traktorům.
A když celní úřad vyměřil nulu se tento dovoz uvede na jaký řádek? Zde se jedná o traktory.
odpověď:
Pokud celní orgán vyměřuje clo, vychází z celních předpisů, které stanoví, že základním údajem pro výpočet cla je celní hodnota.
Vedle toho zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), stanoví, že základem daně při dovozu zboží je součet základu pro vyměření cla, včetně cla, dávek a poplatků splatných z důvodu dovozu zboží, vedlejších výdajů a příslušné spotřební daně, pokud není stanoveno v § 41 ZDPH jinak.
Jde-li o zboží, u kterého není vyměřeno clo a není přiznáno osvobození od daně, je základem daně ve smyslu výše uvedeného celní hodnota zboží, která je uvedena na jednotném správním dokladu včetně dalších poplatků či vedlejších nákladů, nejsou-li již zahrnuty do celní hodnoty zboží.
Plátce daně přiznává daň u zboží z dovozu v případech vyjmenovaných v odst. 1 písm. a), b) a c) § 23 ZDPH a tato daňová povinnost se uvádí vždy na ř. 7 event. ř. 8 s možným nárokem na odpočet na ř. 43, event. 44 daňového přiznání. Vyměří-li daň celní orgán podle odst. 1 písm. d) až h) § 23 ZDPH, vystaví k takto vyměřené dani rozhodnutí a tato daň se do daňového přiznání neuvádí, možný nárok na odpočet se uvede na ř. 42 daňového přiznání.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty