Daňové zvýhodnění na děti - daňový bonus

Vydáno: 11 minut čtení

V následujícím článku si připomeneme problematiku daňového zvýhodnění na děti a s uplatňováním daňového bonusu.

Daňové zvýhodnění na děti - daňový bonus
Ing.
Miloš
Kořínek
Kdy vzniká nárok na daňové zvýhodnění na děti a na daňový
bonus
Daňové zvýhodnění na děti a daňový
bonus
upravuje § 35c a v § 35d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Částka daňového zvýhodnění na dítě se odčítá ve stanovené výši od vypočítané daně. V případě zaměstnance s podepsaným prohlášením k dani podle § 38k odst. 4 ZDP se od měsíční vypočtené zálohy na daň odečte 1/12 daňového zvýhodnění na děti.
Poplatník, fyzická osoba, uvedený v § 2 ZDP má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti ve výši
11 604 Kč
ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a ZDP nebo 35b ZDP. Poplatník o toto daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16 ZDP, případně sníženou podle § 35 ZDP nebo 35ba ZDP. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu nebo slevy na dani a daňového bonusu. Pokud půjde o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek, avšak maximální výše daňového bonusu (viz následující odstavec) zůstává zachována (§ 35c odst. 7 ZDP).
Co je daňový
bonus
Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění podle § 35c odst. 1 ZDP vyšší než daňová povinnost vypočtená podle ZDP za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může tento daňový
bonus
uplatnit pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč,
maximálně však do výše 52 200 Kč ročně.
Daňový
bonus
si může uplatnit pouze poplatník ekonomicky aktivní, tj. poplatník, který má ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy podle § 6, 7, 8 a 9
ZDP alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období
a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravujícího minimální mzdu. U poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9 nesmí výdaje převýšit tyto příjmy.
Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené, příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Poplatník, který je povinen podat daňové přiznání podle § 38g ZDP, nebo který se tak rozhodl učinit, uplatní daňový
bonus
v daňovém přiznání a v daňovém přiznání také požádá svého místně příslušného správce daně o jeho vyplacení (správce daně bude při jeho vyplacení postupovat obdobně jako při vracení přeplatku).
Pokud úhrn měsíčních daňových bonusů vyplacených podle § 35d ZDP u poplatníka podávajícího přiznání přesahuje částku daňového bonusu vypočteného za zdaňovací období, považuje se vzniklý rozdíl za daňový nedoplatek. Jestliže poplatník, kterému byly vypláceny měsíční daňové bonusy, nárok na daňové zvýhodnění za zdaňovací období v daňovém přiznání neuplatní vůbec, považují se za daňový nedoplatek částky ve výši vyplacených měsíčních daňových bonusů.
 
Jak postupovat, pokud dítě vyživuje v domácnosti více poplatníků
Je-li dítě v jedné domácnosti vyživováno více poplatníky, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z těchto poplatníků. Z toho vyplývá, pokud jeden z manželů uplatňoval daňové zvýhodnění ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období u svého plátce daně, nemůže toto zvýhodnění při postupu podle § 13a ZDP uplatnit druhý z manželů.
Poplatníkovi, který vyživuje dítě pouze jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo, nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo ve kterém bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.
 
I daňový nerezident má nárok na daňové zvýhodnění
Daňový nerezident, tj. poplatník uvedený v § 2 odst. 3 ZDP, může daňové zvýhodnění uplatnit, jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22 ZDP) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo § 6 ZDP, jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo § 10 ZDP, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.
Kdy vzniká nárok na daňové zvýhodnění a daňový
bonus
u zaměstnanců
Jak jsme již uvedli úvodem, též zaměstnanec má nárok na snížení měsíční zálohy na daň o stanovenou částku daňového zvýhodnění na vyživované dítě. Poplatníkovi s nižšími příjmy, u kterého je vypočtená daň nižší než částka daňového zvýhodnění, může vzniknou nárok na vyplacení tzv. daňového bonusu. Daňového bonusu může dosáhnout pouze poplatník, který je ekonomicky aktivní. To v případě závislé činnosti znamená, že je mu zdaňována alespoň minimální mzda.
Daňové zvýhodnění náleží poplatníkovi ve výši:
a)
967 Kč
měsíčně na každé vyživované dítě, které s ním žije v domácnosti,
b)
1 934 Kč
měsíčně, na každé vyživované dítě, které s ním žije v domácnosti a je držitelem průkazu ZTP/P.
Měsíční slevu na dani podle § 35c ZDP (daňové zvýhodnění) poskytne plátce daně poplatníkovi maximálně do výše zálohy na daň vypočtené podle § 38h odst. 2 ZDP a snížené o měsíční slevu na dani podle § 35ba ZDP. V případě, že bude záloha na daň nižší než bude činit měsíční daňové zvýhodnění, bude zaměstnavatel povinen vzniklý rozdíl zaměstnanci vyplatit (daňový
bonus
). Celkovou částku za rok vypořádá též zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování. Též si ji může vypořádat sám zaměstnanec ve svém daňovém přiznání.
Poplatník má dále podle § 35d odst. 4 ZDP nárok na vyplacení daňového bonusu v případě, že jeho výše činí alespoň 50 Kč. Maximálně jej lze uplatnit do výše
4 350 Kč
za měsíc. Přitom celková částka za rok nemůže překročit již výše zmiňovaných 52 200 Kč. Plátce daně je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový
bonus
ve výši stanovené tímto zákonem při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zaúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc (§ 38h odst. 1 ZDP) dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou daně podle zvláštní sazby daně.
Jestliže má poplatník příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků může uplatnit výše uvedené daňové zvýhodnění podle ustanovení § 35d ZDP u svého zaměstnavatele v prohlášení k dani. Způsob prokázání tohoto daňového zvýhodnění je uvedeno v § 38k a 38l ZDP.
U daňového nerezidenta
nelze uplatnit daňové zvýhodnění na vyživované dítě v ČR u zaměstnavatele. Daňový nerezident tak může učinit pouze ve svém daňovém přiznání.
Měsíční daňový
bonus
má zaměstnavatel (plátce) povinnost vyplatit zaměstnanci (poplatníkovi) při výplatě mzdy. O takto vyplacený
bonus
sníží zaměstnavatel odvod záloh na daň za příslušný kalendářní měsíc. V praxi se může stát i případ, že zaměstnavateli nebude stačit celkový objem sražených záloh na vyplacení daňových bonusů, pak vyplatí část nebo celý
bonus
z vlastních prostředků. Na základě této skutečnosti pak požádá svého místně příslušného správce daně o poukázání chybějící částky.
 
Které dítě je považováno za vyživované
Za vyživované dítě se pro daňové účely považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, rovněž dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Daňové zvýhodnění lze uplatnit na dítě nezletilé (prakticky až do dovršení věku 18 let). Na zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů), nebo které se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, a nebo které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Dítě (nezletilé i zletilé) musí ale poplatník vyživovat ve své domácnosti. Společnou domácností se podle § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozumí, že občané spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby (každý občan může být příslušníkem pouze jedné domácnosti).
Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění (dítě se např. může zdržovat ze zdravotních důvodů v ústavu nebo po dobu studia na koleji, taktéž zletilé dítě může mít rozdílný trvalý pobyt než rodiče apod.).
Pro posouzení existence společné domácnosti je rozhodující vždy skutečný (faktický) stav. Nežije-li ale dítě s poplatníkem v domácnosti (např. po rozvodu manželství), daňové zvýhodnění na něj poplatníkovi nenáleží. Uzavře-li dítě uvedené v § 35c odst. 6 písm. b) ZDP manželství a žije-li v domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba ZDP. Nemá-li manžel (manželka) příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba ZDP, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije v domácnosti. Podmínky, které by měly být splněny podle § 35ba ZDP jsou ty, že manžel (manželka) nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období částku 68 000 Kč.
Nevyživuje-li poplatník dítě v domácnosti po celý rok, roční částka daňového zvýhodnění se krátí. Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen po část zdaňovacího období (jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců v roce), lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši odpovídající 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění.
Výjimky jsou tři:
Daňové zvýhodnění lze uplatnit:
1)
již v kalendářním měsíci, ve kterém se dítě narodilo,
2)
nebo ve kterém začíná soustavná příprava dítěte (zletilého) na budoucí povolání, anebo
3)
ve kterém bylo dítě (nezletilé) osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.