Škody v daňových výdajích (nákladech)

Vydáno: 9 minut čtení

Žádný podnikatel nemůže vyloučit, že mu v průběhu podnikání nevznikne škoda. V následujícím článku si ukážeme, které druhy škod lze uplatnit jako daňově uznatelný výdaj (náklad). Budeme přitom vycházet ze znění zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

Škody v daňových výdajích (nákladech)
Ing.
Miloš
Kořínek
Především považujeme za potřebné si přiblížit co se rozumí, pro potřeby ZDP, škodou nebo mankem. Definici nalezneme v § 25 odst. 2 ZDP. Škodou podle § 25 odst. 1 písm. n) ZDP.
Škodou
se rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních a subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen.
Mankem
je inventarizační rozdíl, kdy skutečný stav je nižší než účetní.
Za tyto škody a manka se nepovažují technologické a technické úbytky a úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob vznikajících např. rozprachem, sesycháním v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu (přirozené úbytky zásob materiálu, zboží, nedokonče