Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění

Vydáno: 6 minut čtení

Jak zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) postupuje v případě, kdy je jednatelem společnosti s ručením omezeným osoba s bydlištěm ve státě Evropské unie? Jsou-li takovému jednateli s. r. o. zúčtovány příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), považuje se tato osoba z pohledu českého systému veřejného zdravotního pojištění za zaměstnance. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení č. 987/2009 jsou osoby ze státu Evropské unie pojištěny z titulu zaměstnání ve státě výkonu výdělečné činnosti. Pokud by se jednalo o osoby z Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska, vztahovala by se na ně za obdobných podmínek Nařízení Rady EHS č. 1408/1971 a 574/1972.

Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Povinnosti českého zaměstnavatele
Při stanovení vyměřovacího základu a výpočtu výše pojistného se řídí český zaměstnavatel (s. r. o.) českou legislativou, platnou ve zdravotním pojištění. Pojistné se poukazuje v Kč na příslušný účet české zdravotní pojišťovny, u které je tento zaměstnanec (jednatel s. r. o.) pojiště

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů