Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění

Vydáno: 6 minut čtení

Jak zaměstnavatel (společnost s ručením omezeným) postupuje v případě, kdy je jednatelem společnosti s ručením omezeným osoba s bydlištěm ve státě Evropské unie? Jsou-li takovému jednateli s. r. o. zúčtovány příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, zdaňované podle § 6 zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), považuje se tato osoba z pohledu českého systému veřejného zdravotního pojištění za zaměstnance. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 včetně prováděcího nařízení č. 987/2009 jsou osoby ze státu Evropské unie pojištěny z titulu zaměstnání ve státě výkonu výdělečné činnosti. Pokud by se jednalo o osoby z Norska, Islandu, Lichtenštejnska nebo ze Švýcarska, vztahovala by se na ně za obdobných podmínek Nařízení Rady EHS č. 1408/1971 a 574/1972.

Jednatel s. r. o. ze státu EU a zdravotní pojištění
Ing.
Antonín
Daněk
 
Povinnosti českého zaměstnavatele
Při stanovení vyměřovacího základu a výpočtu výše pojistného se řídí český zaměstnavatel (s. r. o.) českou legislativou, platnou ve zdravotním pojištění. Pojistné se poukazuje v Kč na příslušný účet české zdravotní pojišťovny, u které je tento zaměstnanec (jednatel s. r. o.) pojištěn, variabilním symbolem je IČ s. r. o.
Pojistné za příslušný kalendářní měsíc je splatné nejpozději 20. dne následujícího kalendářního měsíce.
Pokud není pojistné odvedeno včas nebo ve správné výši, vzniká s. r. o. nedoplatek na pojistném včetně penále. V souvislosti s placením pojistného se na s. r. o. vztahuje
povinnost odevzdávat pravidelně každý měsíc Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele,
který obsahuje součet vyměřovacích základů zaměstnanců, pojištěných u příslušné zdravotní pojišťovny, úhrnnou výši pojistného, vypočtenou jako součet pojistného jednotlivých zaměstnanců (13,5 % z vyměřovacího základu, zaokrouhleno na celou korunu směrem nahoru) a počet zaměstnanců, ke kterým se údaje vztahují. I v případě pracovněprávního vztahu uzavřeného podle cizích právních předpisů platí pro s. r. o. (i pro zaměstnance) například ustanovení o minimálním vyměřovacím základu.
Pokud si jednatel s. r. o. (jako zaměstnanec) sám nezvolil zdravotní pojišťovnu, plní s. r. o. oznamovací povinnost u místně příslušných úřadoven VZP ČR. Jeli zaměstnanci zúčtován příjem v cizí měně, přepočítává se vyměřovací základ pro odvod pojistného z cizí měny na českou měnu podle kurzu platného k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který se pojistné platí.
 
Souběh zaměstnání
V případě souběžného výkonu zaměstnání ve dvou nebo více státech EU je z hlediska aplikace pojistné povinnosti zapotřebí vycházet z principu pojištění v jednom státě. Ačkoliv je občan ze země EU současně zaměstnán ve více státech EU, podléhá (mimo možných výjimek) všem systémům sociálního zabezpečení v jednom státě.
Pokud je osoba zaměstnána na území dvou států EU, platí tato zvláštní pravidla:
*
je-li jednou ze zemí, kde tato osoba pracuje, stát, ve kterém má bydliště, je pojištěna v zemi bydliště za podmínky, že zde vykonává alespoň 25 % své činnosti,
*
pokud pracuje tato osoba pro jednu firmu ve dvou zemích, z nichž ani jedna nesídlí v zemi bydliště, je pojištěna v zemi sídla firmy,
*
jde-li o dvě nezávislá zaměstnání pro dvě nezávislé firmy, které sídlí ve dvou zemích odlišných od země bydliště takové osoby, zůstává tato pojištěna v zemi bydliště.
 
Formulář E 101
Vyskytují se situace, kdy s. r. o. se sídlem na území České republiky zaměstnávají zaměstnance - občany ze zemí EU, ponejvíce pak ze Slovenska. Má-li s. r. o. v úmyslu uzavřít pracovněprávní vztah s občanem z jiné členské země EU, (případně bude-li se jednat o splnění podmínky pro posouzení jednatele s. r. o. jako zaměstnance), musí s. r. o. nejprve prověřit, zda nemá tento občan současně příjmy ze zaměstnání v jiné zemi EU. Jestliže má tato osoba současně příjmy ze zaměstnání v jiném členském státě EU, musí s. r. o. předložit formulář E 101 (případně přenositelný dokument A1), deklarující skutečnost, že nadále podléhá právním předpisům této země, tedy včetně zdravotního pojištění.
Příklad
Zaměstnává-li s. r. o. občana Slovenské republiky s trvalým bydlištěm na území SR a tento zaměstnanec předloží s. r. o. již zmíněný formulář E 101, vystavený a potvrzený slovenskou stranou, podléhá slovenský zaměstnanec na základě této skutečnosti všem systémům sociálního zabezpečení (tedy včetně zdravotního pojištění) ve Slovenské republice. Za této situace poukazuje s. r. o. pojistné za tohoto zaměstnance v eurech příslušné slovenské zdravotní pojišťovně podle slovenských právních předpisů, platných v oblasti zdravotního pojištění.
 
Nárok na poskytnutí zdravotní péče
Občané ze států EU, zaměstnaní pouze v České republice, jsou zdravotně (i nemocensky a důchodově) pojištěni v ČR bez ohledu na skutečnost, že mají bydliště v jiném státě EU. Po dobu, kdy jsou tyto osoby z titulu výkonu zaměstnání (výdělečné činnosti) pojištěny v ČR, nemusí tyto osoby, ani jejich nezaopatření rodinní příslušníci přispívat do systému zdravotního pojištění země, ve které bydlí. Z hlediska poskytování zdravotní péče mají nárok na plnou zdravotní péči v ČR i v zemi bydliště jak výdělečně činné osoby, tak jejich nezaopatření rodinní příslušníci.
 
Formulář E 106
Jestliže zaměstnaná osoba bydlí v jiném členském státě EU a pracuje v ČR (třeba jako jednatel s. r. o. splňující výše uvedené podmínky), kde je i pojištěna, obrátí se na svoji českou zdravotní pojišťovnu a požádá ji o vystavení například formuláře E 106 ve dvojím vyhotovení. Tento formulář slouží k prokázání nároku na zdravotní péči v zemi bydliště. Tímto formulářem se potvrzuje i nárok nezaopatřených rodinných příslušníků, pokud bydlí s touto osobou v zemi jejího bydliště. Formulář E 106 doručí osoba zdravotní pojišťovně v místě svého bydliště, která jej na základě tohoto dokladu zaregistruje společně s nezaopatřenými rodinnými příslušníky jako české pojištěnce.
 
Závěr
Jednatel společnosti ze státu mimo unii, vykazující příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků, zdaňované podle § 6 ZDP, se ve zdravotním pojištění taktéž považuje zaměstnance.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů