Přefakturace nákladů dceřiné společnosti

Vydáno: 5 minut čtení
Přefakturace nákladů dceřiné společnosti
Ing.
Martin
Děrgel
Mateřská společnost objedná a zaplatí náklady na letenky (mezi státy EU) a jiné cestovné, vyjedná víza do 3. zemí, příp. další náklady za jednatele své dceřiné společnosti. Letenky jsou s 0 % DPH (osvobozené dle § 70??). Následně chce tyto náklady přefakturovat dceřiné společnosti. Nic si na nich přirážet nebude.
1)
Existuje způsob, jak je přefakturovat najednou za delší časové období než je její zdaňovací období pro DPH (čtvrtletně vs. měsíční plátce)?
2)
Kromě jiných možností mě napadá, jaké důsledky by mělo, kdyby si nárok na odpočet uplatňovala 1x za čtvrtletí a plnění fakturovala také 1x za čtvrtletí. V důsledku i kdyby správce chtěl přesunout uskutečnění plnění do správného měsíce, mohli bychom požadovat uplatnění i nároku ve správném měsíci a tedy žádná změna daňové povinnosti?
3)
Existují náklady, např. letenky, poplatky za víza, kde nemůže zachovat osvobozený režim?
4)
V souvislosti s režimy, které byste uvedli, prosím též o správné účtování - zda MD 3xx/D 3xx nebo MD 5xx/D 6xx.
Odpověď:
Intrakomunitární přefakturace pro účely DPH představuje vlastní uskutečnění plnění, takže se u ní uplatní standardní daňový režim, jako by předmětné plnění uskutečnila, resp. poskytla, samotná přefakturovávající osoba. Jestliže tato osoba neplní speciální podmínky pro osvobození příslušného plnění od daně, pak zkrátka nemůže toto plnění fakturovat jako osvobozené od daně ale jako zdanitelné plnění.
Ad 1)
V rámci jednoho zdaňovacího období dotyčného plátce (kalendářní měsíc nebo čtvrtletí) je možno administrativu usnadnit vystavováním tzv. souhrnných daňových dokladů v souladu s § 26 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Jinak lze případně podle povahy přefakturovávaného plnění uplatnit režim opakovaných nebo dílčích plnění ve smyslu § 21 odst. 10 a 11 ZDPH.
Ad 2)
Je třeba si uvědomit, že uskutečnění plnění je jen v některých případech podmíněno dnem vystavení daňového dokladu. V řadě případů naopak k němu dochází nastolením objektivní skutečnosti jako je den dodání zboží nebo den poskytnutí služby (resp. poslední den jejího dlouhodobějšího poskytování), anebo také může hrát roli dřívější den zaplacení.
Ad 3)
Podle § 70 ZDPH je přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů. Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani. Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.
Poplatek za vízum představuje určitý správní poplatek, jehož přefakturací by se podle mne neměla jeho věcná povaha měnit, takže by měl zůstat coby správní poplatek mimo předmět DPH.
Ad 4)
Účetní postupy pro přefakturaci stanoví bod 3.1.3. Českého účetního standardu pro podnikatele č. 019-Náklady a výnosy: Pokud ve vyúčtováních (fakturách) za přijaté služby nebo nákladech zúčtovaných podle jiných dokladů budou zahrnuty také částky, které nepatří do nákladů účetní jednotky, lze postupovat takto:
a)
zjistí-li se před zaúčtováním příslušných vyúčtování (faktur) nároky, které mají jiné účetní jednotky uhradit, částky takovýchto nároků se zaúčtují přímo na příslušné účty účtové třídy 3,
b)
nezjistí-li se tyto částky před zachycením příslušných vyúčtování (faktur), zaúčtují se tyto částky na příslušné účty účtové třídy 5; o dodatečně přijaté náhrady nebo vyúčtované nároky na ně na účtech v účtové třídě 3 se sníží zachycené náklady v účtové třídě 5,
c)
u účetních jednotek, které poskytují služby, například v cestovních kancelářích, ve veřejném stravování), se v nákladech účtové třídy 5 účtují celé částky faktur či jiných dokladů a tržby za poskytnuté služby se vyúčtují v účtové třídě 6.