Příklady řešení sankcí v roce 2011 dle daňového řádu

Vydáno: 15 minut čtení

V příspěvku si ukážeme, jaké sankce za porušení povinností v daňovém řízení obsahuje daňový řád, který je účinný od 1. 1. 2011 na základě zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“). Veškeré sankce vyplývající z daňového řádu jsou daňově neuznatelné. Vyplývá to z ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), kde se uvádí, že kromě zaplacených sankcí ze závazkových vztahů jsou všechny ostatní penále, úroky z prodlení a pokuty daňově neuznatelným výdajem (nákladem).

Příklady řešení sankcí v roce 2011 dle daňového řádu
Ing.
Ivan
Macháček
 
Sankce za pozdě podané daňové přiznání - pokuta
Daňovému subjektu vzniká podle znění § 250
povinnost uhradit pokutu:
*
nepodá-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost,
*
nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů.
Tato pokuta je stanovena ve výši:
*
0,05 % stanovené daně nebo stanoveného daňového odpočtu za každý následující den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně, resp. stanoveného daňového odpočtu,
*
0,01 % stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daňové ztráty,
*
plátci daně vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li hlášení
(např. u daně vybírané plátcem daně srážkou),
vyúčtování, následné hlášení nebo dodatečné hlášení,
ačkoliv měl tuto povinnost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů, a to ve výši 0,05 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést za každý následující den prodlení, nejvýše však 0,5 % z celkové částky daně, kterou byl povinen v hlášení nebo vyúčtování uvést.
Výše pokuty za opožděné tvrzení daňového subjektu činí nejméně 500 Kč,
nejvýše 300 000 Kč. O povinnosti platit pokutu rozhodne správce daně platebním výměrem a současně ji předepíše do evidence daní. Pokuta není součástí platebního v