Účtování finančního leasingu od roku 2008 do současnosti

Vydáno: 16 minut čtení

Článek seznamuje čtenáře s problematikou účtování finančního leasingu, zejména s účtováním první výrazně vyšší splátky na počátku leasingu, která se musí posuzovat podle přesně stanovených pravidel.

Účtování finančního leasingu od roku 2008 do současnosti
Ing.
Ivana
Kuchařová
ČZU PEF, Katedra obchodu a financí
Při účetním pohledu na problematiku finančního leasingu je nutné akceptovat zákonné normy týkající se pořízení majetku na základě pronájmu, kdy po skončení doby pronájmu dochází k odkoupení předmětu leasingu nájemcem.
Související právní normy:
1.
zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
2.
vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
3.
České účetní standardy pro podnikatele (zejména standard č. 001, 013, 023)
4.
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“),
5.
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
K závaznému vztahu mezi pronajímatelem (leasingovou společností) a nájemcem dochází na základě leasingové smlouvy.
Z účetního hlediska jsou podstatnými informacemi uvedenými ve smlouvě zejména:
*
doba trvání smlouvy,
*
datum předání předmětu leasingu,
*
vstupní cena předmětu leasingu,
*
celková hodnota leasingu - tj. včetně marže leasingové společnosti,
*
informace o předmětu leasingu,
*
splátkový kalendář.
Po dobu trvání leasingové smlouvy je
vlastníkem předmětu leasingu pronajímatel,
který jej tedy uvádí ve svých aktivech v rozvaze a účtuje o jeho od